http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme "Sanáciu trhliny západného priečelia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom"

Západné priečelie - obnova

 Trhlina západného priečelia vznikla v r. 1813 veľkou povodňou, ktorá do značnej miery poškodila stavbu kostola. Keďže podložie kostola je tvorené striedajúcimi sa vrstvami naplavených pieskov a štrkov a základy kostola sú vymurované z lomového pieskovca, po povodni došlo pravdepodobne k ich oslabeniu z dôvodu presadnutia podložia. Jedna trhlina v celej výške zvislej konštrukcie severnej lode trojlodia bola sanovaná v r. 2021 na základe  vypracovaného statického posudku. Druhá - predmetná trhlina sa nachádza na západnom priečelí v mieste medzi gotickým oknom a valbovou strechou trojlodia (výška od zeme je od 10 do 20m). Trhlinu bolo potrebné mechanicky očistiť od všetkých sekundárnych vrstiev a následne očistiť plochy stačeným vzduchom. Z oboch strán muriva ( hrúbka od 0,6m do 1m)  bolo nutné trhlinu postupne uzatvárať kamennou výplňou  za pomoci vápennej malty Mapei Antique LC pričom vnútorný priestor muriva vyplniť zaliatím Mapei Antique Colabille s potrebným pridaním kameniva. Po zrealizovaní tejto etapy sa povrch trhliny uzatvoril vonkajšou vápennou maltou.

Cieľom tejto obnovy bolo stabilizovať dilatačnú trhlinu západného priečelia (klasifikácia statického posudku) a po reštaurátorskej obnove interiéru, po obnove západného trojdielneho gotického okná touto stavebnou činnosťou stabilizovať danú zvislú konštrukciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
replica rolex