http://www.farnostokolicne.sk

Ez 25-27, Ž 125

Proroctvá proti pohanom hl. 25 - 32

Ez25

 

XXV.  Proti Amončanom. - 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti synom Amona a prorokuj proti nim. 3 Povedz synom Amona: Čujte slovo Pána, Jahveho: Toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si hovoril: „Haha“ na moju svätyňu, keď ju znesvätili, a na krajinu Izraela, keď ju spustošili, a na dom Júdu, keď išiel do zajatia: 4 preto ťa dám do vlastníctva synom Východu, zriadia v tebe svoje táboriská a postavia v tebe svoje obydlia: oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko. 5 Z Raby urobím pastvu tiav a synov Amona košariskom oviec. Vtedy sa dozviete, že ja som Pán. 6 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si tlieskal rukami a dupotal nohami a s celou náruživosťou z duše si sa tešil nad krajinou Izraela: 7 preto, hľa, ja vystriem proti tebe svoju ruku, odovzdám ťa národom za korisť, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa a budeš vedieť, že ja som Pán.“

            Proti Moabu. - 8 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Moab a Seir povedal: „Hľa, dom Júdu je ako všetky národy!“, 9 preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Betiesimot, Belmeon a Kariataim 10 pridám k Amončanom do vlastníctva synom Východu, aby medzi národmi nebolo viac o ňom (o Amončanoch) spomienky. 11 V Moabsku však zavediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

            Proti Edomu. - 12 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Edom konal veľmi pomstivo proti Júdovmu domu a ťažko sa previnil, keď sa mu pomstil, 13 preto hovorí Pán, Jahve: Vystriem ruku proti Edomu, vyhubím z neho ľudí i zvieratá a urobím ho púšťou. Od Temanu po Dedan padnú pod mečom. 14 Svoju pomstu na Edome vložím do rúk svojho ľudu, Izraela, a urobia s Edomskom podľa môjho hnevu a podľa mojej rozhorčenosti, že zakúsia moju pomstu, hovorí Pán, Jahve.

            Proti Filištíncom. - 15 Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Filištínci konali pomstivo a hrozne sa pomstili, náruživo, z duše, chceli pustošiť večným nepriateľstvom, 16 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Kréťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia 17 a v hneve si vezmem na nich dôkladnú pomstu; i budú vedieť, že ja som Pán, keď na nich uvalím svoju pomstu.“

 

 

Ez26

 

XXVI.            Proti Týru. - 1 V jedenástom roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto: 2 „Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu:

 

            „Haha, dolámala sa

            brána národov,

            obrátila sa ku mne;

            preplnená - spustla“ -

 

3 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. 4 Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. 5 Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán, Jahve. Bude za korisť národom. 6 A jeho dcéry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjané mečom a budú vedieť, že ja som Pán.

            7 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. 8 Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. 9 Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. 10 Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta. 11 Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. 12 Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody. 13 Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. 14 Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril, hovorí Pán, Jahve.

            15 Toto hovorí Pán, Jahve, Týru: „Či sa nebudú triasť od lomozu, tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč? 16 A zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha, oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, podchvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba. 17 Začnú o tebe žalospev a povedia ti:

 

            Akože si len zhynula,

            obyvateľka morí,

            mesto vychvaľované,

            v mori mocným čos’ bolo

            spolu s obyvateľmi,

            ktorí zastrašovali

            všetkých jeho občanov.

18         Včuľ sa chvejú pobrežia,

            keď je deň tvojho pádu,

            a trasú sa ostrovy

            mora, takto keď mizneš.

 

            19 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokryje ťa množstvo vôd, 20 vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. 21 Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu, hovorí Pán, Jahve.

 

 

Ez27

 

XXVII. 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Ty teda, syn človeka začni žalospev nad Týrom! 3 A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na, more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi: Toto hovorí Pán, Jahve:

 

            Týrus, ty vravíš:

            „Som vrchol krásy.“

4           V srdci mora tvoje hranice,

            budovatelia ťa krásnym spravili.

5           Zo sanírskych cyprusov postavili

            všetky tvoje poschodia,

            z Libanonu doviezli céder,

            by na teba sťažeň vztýčili,

6           veslá z dubov Bášanu

            urobili pre teba.

            Dali ti slonovinovú palubu

            vykladanú drevom jedľovým

            z ostrovov kitejských.

7           Vyšívaný bysus z Egypta

            boli tvoje plachetky,

            slúžili ti za zástavu.

            Purpur modrý, červený

            z elisajských ostrovov

            boli tvojím pokrovom.

8           Ľudia zo Sidonu, Aradu

            boli ti za veslárov,

            Týrus, tvoji mudrci

            boli kormidelníkmi.

9           Gebalskí starci a mudrci

            zaprávali v tebe trhliny.

 

            Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar.

            10 Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu, oni ti dodávali lesku. 11 Synovia Aradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach; tulce si vešali dookola na tvojich múroch, oni ti zdokonaľovali krásu. 12 Taršiš bol tvojím kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva; dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo. 13 Javan, Tubal a Mešek boli tvojimi kupcami; ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh. 14 Z Togormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice. 15 Synovia Dedanu boli tvojimi obchodníkmi, početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a ebenové drevo. 16 Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkul, purpur, výšivky, bysus, koraly a rubíny ti dávali na výmenu. 17 Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie z Minitu, voňavky, med, olej a balzam ti dávali na výmenu. 18 Damask bol tvojím kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny. 19 Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby. 20 Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. 21 Arabi a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami, kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi. 22 Kupci zo Sáby a Rémy, to boli tvoji kupci, rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu. 23 Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asýr a Chelmad boli tvojimi kupcami. 24 Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, plášťmi z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikrývkami, pletenými a trvácimi povrazmi. 25 Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar.

 

            Plný si bol veľmi a naložený

            uprostred mora,

26         zaviedli ťa na veľkú vodu

            tvoji veslári:

            východný vietor ťa dolámal

            uprostred mora.

 

            27 Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.

 

28         Hlasom kriku tvojich kormidelníkov

            zachvejú sa pobrežia;

29         zo svojich lodí vystúpia

            tí, čo sa chápu vesla,

            námorníci a kormidelníci mora

            na zem vykročia;

30         hlasno budú volať nad tebou,

            kričať budú prehorko,

            prach si budú sypať na hlavy

            a váľať sa budú v popole.

31         Plešinu si budú robiť pre teba,

            opášu sa vrecovinou,

            dušou zhorknutou budú plakať nad tebou

            trpkým nárekom.

32         Žalospev si budú (v svojom žiali) spievať nad tebou,

            budú žialiť za tebou:

            Kto bol ako Týrus, čo zhynul

            uprostred mora?

33         Keď tvoj tovar z mora prichádzal,

            sýtil si mnohé národy,

            množstvom svojho bohatstva a tovaru

            obohacoval si kráľov zeme.

34         Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si

            do priepasti vôd;

            tvoj tovar a tvoje zástupy

            sa ponorili s tebou.

35         Tí, čo obývajú ostrovy,

            zdesili sa nad tebou,

            ich králi sa strašne zhrozili,

            chveje sa im tvár.

36         Kupci kmeňov si pískajú nad tebou,

            veď si ostal postrachom,

            nikdy viac ťa už nebude.“


Pán - ochranca svojho ľudu

Ž125 (124)

 

 

 

            1 Pútnická pieseň.

            Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion:

            nehýbe sa, trvá naveky.

 

            2 Ako vrchy obklopujú Jeruzalem,

            tak je Pán okolo svojho ľudu

            odteraz až naveky.

            3 Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých,

            aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.

 

            4 Pane, dobre rob dobrým

            a tým, čo majú srdce úprimné.

            5 Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú,

            Pán so zločincami zavrhne.

            Pokoj nad Izraelom!

 

 
replica rolex