http://www.farnostokolicne.sk

Ez 28-30

Ez28

 

XXVIII. Pýcha a záhuba týrskeho kráľa. - 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Jahve:

 

            Pre pýchu tvojho srdca

            a že si vravel: „Boh som,

            bývam v božskom obydlí,

            uprostred mora,“

            hoc si len človek, nie Boh,

            za Boha sa predsa v srdci máš.

3           Múdrejší si ako Daniel,

            nič tajné nie je skryté pred tebou.

4           Múdrosťou, svojou rozumnosťou

            si si získal bohatstvo,

            zlato a striebro si ukladal

            vo svojich pokladniciach.

5           Veľkou múdrosťou pri kupectve

            zveľadil si svoje bohatstvo,

            potom však pre bohatstvo

            spyšnelo tvoje srdce.

6           Preto takto hovorí Pán, Jahve:

            Pretože nosíš srdce,

            aké patrí len Bohu,

7           privediem proti tebe

            cudzie násilné národy,

            vytasia svoje šable

            na krásu, múdrosťou ti danú,

            znesvätia ti nádheru.

8           Do jamy ťa vrhnú, zomrieš

            ako tí, čo sú prebodnutí,

            uprostred mora.

9           Či budeš vravieť: „Bohom som ja“

            do očí svojich vrahov?

            Veď si ty len človek, a nie Boh,

            v rukách tých, ktorí ťa prebodnú.

10         Smrťou neobrezancov zomrieš,

            cudzincom v rukách;

            pretože som to riekol ja,“

            hovorí Pán, Jahve.

 

            11 Pán prehovoril ku mne takto: 12 „Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy. 13 Bol si v Edene, Božej záhrade, pokrývali ťa rozličné drahokamy: karneol, topás a jaspis, chryzolit, beryl a ónyx, zafír, karbunkul a smaragd, rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. 14 Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene. 15 Bezchybný si bol na svojich cestách odo dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe vina. 16 Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov. 17 Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. 18 Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvätil si svoje svätyne; vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli. 19 Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, zhrozili sa nad tebou, postrachom si sa stal a už ťa viac niet.“

            Trest Sidona. - 20 Pán prehovoril ku mne takto: 21 „Syn človeka, obráť si tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu, 22 povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Sidon, oslávim sa uprostred teba. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, keď v ňom zavediem súdy a ukážem na ňom, že som svätý. 23 Pošlem naň mor a na jeho ulice krv; prebodnutí budú v jeho strede padať pod mečom, ktorý bude proti nemu zo všetkých strán. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.

            24 A už viac nebudú domu Izraela pichľavým tŕňom a raniacim bodliakom všetci tí, čo sú okolo neho, čo ním opovrhujú, a budú vedieť, že ja som Pán. 25 Toto hovorí Pán, Jahve: Keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. 26 Budú v nej bývať bezpečne, budú stavať domy a vysádzať vinice. Budú bývať v bezpečí, keď zavediem súdy proti všetkým, čo nimi opovrhujú zo všetkých strán, i budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh.“

 

 

Ez29

 

XXIX.            Proti Egyptu. - 1 V desiatom roku, jedenásty deň desiateho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2 „Syn človeka, obráť si tvár proti faraónovi, kráľovi Egypta, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. 3 Hovor a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som pri tebe, faraón kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaľuješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš: „Mne patrí môj Níl a ja som ho urobil.“ 4 Nuž vtiahnem ti krúžky do čeľustia a všetky ryby tvojich tokov ti popriliepam na šupiny; i vyzdvihnem ťa z prostriedku tvojich riek, pričom ti budú všetky ryby tvojich tokov visieť na šupinách. 5 Potom ťa zahodím na pustatinu, teba i všetky ryby tvojich tokov; padneš na otvorené pole, nezdvihnú ťa a nepozbierajú, zverine zeme a vtákom neba ťa dám za pokrm. 6 A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelovmu domu trstenou palicou. 7 Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a pretrhneš im celé plece, a keď sa oprú o teba, prelomíš sa a rozhegáš im celý pás - 8 preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti tebe meč a vyhubím z teba ľudí i zvieratá. 9 Vtedy bude egyptská krajina samotou a púšťou a budú vedieť, že ja som Pán; pretože povedal: „Níl je môj, ja som ho urobil.“ 10 Preto som proti tebe a proti tvojim tokom a egyptskú krajinu obrátim na púšť, znivočenú mečom od Magdoly po Syene, ba až po hranice Etiópska. 11 Ľudská noha ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná štyridsať rokov. 12 Egyptskú krajinu urobím pustou medzi pustými krajinami, jej mestá budú opustené medzi opustenými mestami štyridsať rokov. Egypťanov však rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách.

            13 Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Po uplynutí štyridsiatich rokov pozbieram Egypťanov z národov, kde sú roztratení. 14 Obrátim osud Egypta a zavediem ich späť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu, a budú tam podlým kráľovstvom. Podlejším než (ostatné) kráľovstvá a viac sa nepovznesú nad národy. Umenším ich, aby nepanovali nad národmi. 16 A viac nebude Izraelovmu domu oporou, pripomienkou viny, že sa obracal k nim; a budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.“

            Nabuchodonozor proti Egyptu. - 17 V dvadsiatom siedmom roku, prvý deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 18 „Syn človeka, babylonský kráľ Nabuchodonozor dal svojmu vojsku konať ťažkú službu proti Týru; každá hlava je plešivá, každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a jeho vojsku nedostalo mzdy za službu, ktorú konal. 19 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi dám Egypt! Nech odnesie jeho bohatstvo, nech ho dôkladne vydrancuje a vyplieni, to bude mzda pre jeho vojsko. 20 Ako odmenu, za ktorú slúžil, dám mu egyptskú krajinu, pretože pracovali za mňa, hovorí Pán, Jahve. 21 V ten deň spôsobím, aby Izraelovmu domu vyklíčil roh, tebe však dám, aby si si mohol uprostred nich otvoriť ústa; a budú vedieť, že ja som Pán.“

 

 

Ez30

 

XXX.  Spustošenie Egypta. - 1 Pán prehovoril ku mne takto: 2 „Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán:

 

            Kvíľte! Ach, ach, to je deň!

3           Veď je blízo deň,

            áno, blízo je deň Pána,

            deň to oblačný,

            bude to čas národov.

4           Príde meč na Egypt,

            v Etiópsku bude strach,

            keď budú v Egypte padať ranení,

            keď odnesú jeho bohatstvo,

            keď podvrátia jeho základy.

5           Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba,

            Chub a synovia spojeneckej krajiny

            spolu popadajú pod mečom.

6           Toto hovorí Pán:

            Padnú, čo sa opierajú o Egypt,

            klesne totiž jeho pyšná moc,

            od Magdoly až po Syene

            zrútia sa v ňom pod mečom

            - hovorí Pán, Jahve.

 

            7 Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. 8 I budú vedieť, že ja som Pán keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. 9 V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde.

            10 Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. 11 On a jeho ľud s ním - najväčší násilníci národov - budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. 12 Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril.

            13 Toto hovorí Pán, Jahve, vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach. 14 Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy. 15 Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. 16 V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň. 17 Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia. 18 V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19 V Egypte prevediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

            Zláme sa rameno faraónovo. - 20 V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 21 „Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. 22 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. 24 Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení. 25 Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. 26 A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán.“

 

 
replica rolex