http://www.farnostokolicne.sk

Lv 7-9

Lv7

 

VII.     Obeta za podlžnosť a potravinová obeta. - 1 Toto sú ustanovenia o obete za podlžnosť: Je presvätá. 2 Aj obeta za podlžnosť sa bude zabíjať na mieste, kde sa zabíjajú celostné žertvy. Jej krv sa vyleje okolo oltára. 3 Obetovať sa bude všetok jej loj: mastný chvost, loj, ktorý pokrýva vnútornosti, 4 obe obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí. 5 A kňaz to spáli na oltári ako zápalnú obetu pre Pána. To je obeta za podlžnosť. 6 Môžu z nej jesť všetci muži z kňazstva a bude sa jesť na svätom mieste, lebo je presvätá. 7 Pre obetu za hriech a obetu za spreneveru platí ten istý zákon. Bude patriť kňazovi, ktorý vykoná zmierny obrad.

            Predpisy o súkromných celostných a potravinových obetách. - 8 Kňazovi, ktorý podáva za niekoho celostnú žertvu, patrí koža z celostnej žertvy, ktorú podáva. 9 Aj každá potravinová obeta, ktorá sa piekla v peci alebo na ohni a bola pripravená na platni, patrí kňazovi, ktorý ju obetoval. 10 Každá potravinová obeta, ktorá bola zaprávaná olejom alebo suchá, patrí všetkým Áronovým synom, ako jednému tak aj druhému.

            Predpisy o pokojných obetách. - 11 Toto je ustanovenie o pokojných obetách, ktoré sa prinášajú Pánovi: 12 Ak ju niekto prinesie na poďakovanie, k ďakovnej obete prinesie nekvasené, na oleji zapravené oblátky, nekvasené, olejom natreté pagáče a jemnú, s olejom zmiešanú na pečenie pripravenú múku. 13 S pečivom z nekvaseného cesta prinesie svoj obetný dar, obetné zviera, svoju ďakovnú obetu. 14 A z každého obetného daru prinesie Pánovi čiastku ako pozdvihovanú obetu; tá bude patriť kňazovi, ktorý vylieva krv pokojnej obety. 15 Mäso jeho ďakovnej pokojnej obety sa zje v deň obetovania, nič sa z neho nenechá do druhého dňa. 16 Ak sa obetný dar prinesie pre sľub alebo z dobrej vôle, nech sa mäso zje v ten istý deň, keď bola prinesená obeta, možno však z nej jesť aj na druhý deň. 17 Čo by však z mäsa žertvy ostalo na tretí deň, to sa musí celkom spáliť. 18 Ak by niekto jedol z mäsa svojej pokojnej obety aj na tretí deň, nebude sa to páčiť Pánovi a tomu, kto ju obetoval, obeta sa neuzná, ba bude sa považovať za ohavnosť, a kto z nej bude jesť, uvalí na seba previnenie. 19 Ani mäso, ktoré prišlo do styku s čímkoľvek nečistým, nesmie sa jesť, musí sa celé spáliť. A čo sa týka mäsa, každý, kto je čistý, môže jesť mäso. 20 Osoba, ktorá by jedla mäso z Pánových pokojných obiet, kým je postihnutá nečistotou, nech je taká osoba vyhubená zo svojho ľudu. 21 Keby sa niekto dotkol niečoho nečistého, či je to nečistý človek alebo nečisté zviera alebo nečistý plaz, a predsa by jedol z mäsa pokojnej Pánovej obety, takáto osoba nech je vyhubená zo svojho ľudu.“

            Zákon nejesť loj a krv. - 22 Pán hovoril Mojžišovi: 23 „Povedz Izraelitom: Nesmiete jesť nijaký loj ani z hovädzieho dobytka, ani z ovce, ani z kozy. 24 Loj uhynutého alebo roztrhaného zvieraťa môžete použiť na ľubovoľné ciele, nikdy však z neho nesmiete jesť. 25 Lebo každý, kto z vás bude jesť loj zvieraťa, ktoré sa môže obetovať Pánovi na zápalnú obetu, bude vyhubený zo svojho ľudu. V nijakom svojom bydlisku nesmiete jesť nijakú krv, ani z vtáka, ani zo štvornohých zvierat. 27 Každý, kto by jedol nejakú krv, bude vyhubený zo svojho národa.“

            Kňazský podiel z pokojných žertiev. - 28 Pán hovoril Mojžišovi: 29 „Povedz Izraelitom: Kto prinesie pokojnú obetu Pánovi, bude obetovať zo svojej pokojnej žertvy príslušnú časť Pánovi. 30 Vlastnými rukami prinesie loj a prsia zápalnej obety, ktorá patrí Pánovi. Prsia prinesie na to, aby sa to podávalo na podávaciu obetu pred Pánom. 31 Loj spáli kňaz na oltári, prsia patria Áronovi a jeho synom. 32 Aj pravú lopatku z vašich pokojných obiet dáte kňazovi ako podávaciu obetu. 33 Pravá lopatka patrí tomu, kto z Áronových synov obetuje loj a krv pokojnej obety, 34 lebo pozdvihované prsia a lopatku si vezmem od Izraelitov z ich pokojných žertiev a dám ich kňazovi Áronovi a jeho synom ako ustavičnú náležitosť zo strany Izraelitov.

            35 To je podiel Árona a jeho synov na Pánovej zápalnej obete od toho dňa, keď sa im dovolil priblížiť, aby slúžili Pánovi ako kňazi. 36 Určil im ho Pán - aby ho od Izraelitov dostávali - v deň, keď ich pomazal. To je večné ustanovenie pre všetky pokolenia.“ 37 Toto sú ustanovenia o celostných žertvách, o potravinových obetách, o obetách za hriech a obetách podlžnosti, o obetách posvätenia a pokojných žertvách, 38 ktoré Pán Mojžišovi prikázal na vrchu Sinaj, keď Izraelitom na púšti nariadil prinášať obetné dary Pánovi.

 

 

Posviacka kňazstva 8 - 10

Lv8

 

VIII.   Príprava na svätenie. - 1 Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Vezmi Árona a jeho synov, rúcha, olej na svätenie, býčka za hriech, dva barany a kôš nekvasených chlebov 3 a zhromaždi celú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia!“ 4 A Mojžiš urobil, ako mu prikázal Pán. Pospolitosť sa zhromaždila pri vchode do stánku zjavenia s a Mojžiš povedal pospolitosti: „Toto je to, čo nariadil Pán!“

            Oblečenie a pomazanie kňazov. - 6 Nato rozkázal pristúpiť Áronovi a jeho synom a poumýval ich vodou. 7 Potom mu (Áronovi) obliekol ľanovú rízu, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, ovinul ho šnúrkou efódu a pevne ho naň priviazal, s pripevnil naň náprsník a do náprsníka vložil urim a tumim, 9 na hlavu mu založil mitru a na mitre spredu upevnil zlatú tabuľku, svätý diadém, ako Mojžišovi nariadil Pán. 10 Potom vzal Mojžiš olej na svätenie a pomazal svätostánok a všetko, čo v ňom bolo, a posvätil to. 11 Sedem ráz ním pokropil aj oltár a pomazal oltár aj jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, aby ich posvätil. 12 Potom nalial oleja svätenia na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvätil. 13 Potom Mojžiš prikázal pristúpiť Áronovým synom a poobliekal ich do ľanových ríz, opásal ich pásom a položil im na hlavy čiapky, ako Mojžišovi rozkázal Pán.

            Obeta za hriech. - 14 Potom dal priviesť býčka na obetu za hriech a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu obetného býčka za hriech. 15 Mojžiš ho zabil, vzal krv a prstom pomazal rohy oltára a takto očistil oltár od hriechu, ostatnú krv však vylial ku spodku oltára. Takto ho posvätil tým, že ho očistil od poškvrny. 16 Nato vzal všetok loj z vnútorností, lojovú vrstvu spod pečene a obe obličky s lojom a sám Mojžiš to spálil na oltári. 17 Býka však, jeho kožu, jeho mäso a jeho trus, úplne spálil mimo tábora, ako Mojžišovi rozkázal Pán. 18 Potom priviedol barana na celostnú žertvu Áron a jeho synovia položili na baranovu hlavu ruky, 19 Mojžiš ho zabil a krv rozlial okolo oltára. 20 Potom barana rozsekal na kusy a Mojžiš spálil hlavu a kusy na oltári. 21 Vnútornosti a nohy poumýval vodou a takto Mojžiš spálil na oltári celého barana. Bola to celostná žertva príjemnej vône, zápalná obeta pre Pána, ako Mojžišovi prikázal Pán. 22 Nato priviedol druhého barana, barana posvätenia, a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu barana. 23 Potom ho Mojžiš zabil, vzal z jeho krvi a potrel Áronovi pravý boltec ucha, ako i palec pravej ruky a veľký palec pravej nohy. Potom kázal pristúpiť Áronovým synom a Mojžiš potrel krvou ich pravé ucho a palec na ich pravých rukách i palce na pravých nohách, ostatnú krv rozlial okolo oltára. 25 Nato vzal loj, mastný chvost, všetok loj z vnútorností, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku; 26 z koša nekvasených chlebov, ktorý stál pred Pánom, vzal zasa nekvasený chlieb, na oleji zaprávaný pagáč a jednu oblátku a položil to k lojovým kusom a pravej lopatke. 27 Toto všetko dal potom Áronovi a jeho synom do rúk, aby to podávali ako podávaciu obetu pred Pánom. 28 Potom to zobral z ich rúk a spálil to na oltári zápalných obiet. Toto bola obeta posvätenia na príjemnú vôňu, zápalná obeta pre Pána. 29 Nato Mojžiš vzal prsia a podával ich ako podávaciu obetu pred Pánom. To bol Mojžišov podiel z barana posvätenia, ako Mojžišovi prikázal Pán. 30 Potom Mojžiš vzal z oleja posvätenia a z krvi, ktorá sa dostala na oltár, a pokropil tým Árona a jeho rúcho, aj jeho synov a rúcho jeho synov, a tak posvätil Árona, jeho rúcho, jeho synov i rúcho jeho synov.

            31 Potom Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: „Uvarte mäso pri vchode do stánku zjavenia a tam ho jedzte s chlebom svätenia, čo je v koši, ako mi prikázal Pán, keď povedal: „Nech ho jedia Áron a jeho synovia!“ 32 Čo však z chleba a z mäsa zvýši, musí sa úplne spáliť.

            Ceremónia svätenia sa opakuje sedem dní. - 33 Sedem dní sa nevzdialite od vchodu do stánku zjavenia až do dňa, keď sa skončí vaše svätenie. Sedem dní potrvá vaša vysviacka. 34 Čo sa konalo dnes, Pán prikázal konať aj ďalej, aby sa vám získalo odpustenie. 35 Sedem dní, deň a noc, zostaňte pri vchode do stánku zjavenia a zachovávajte Pánovo nariadenie, aby ste nepomreli, lebo taký príkaz som dostal.“ 36 A Áron i jeho synovia urobili všetko, čo prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán.

 

 

Áronova prvá obeta

Lv9

 

IX.      Príprava na obetu. - 1 Na ôsmy deň Mojžiš zvolal Árona, jeho synov a všetkých starších Izraela 2 a povedal Áronovi: „Vezmi si teľa, býčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertvu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Pána! A Izraelitom povedz: „Vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertvu teľa a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné, 4 a na pokojnú žertvu býčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinovú obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán!“ 5 I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia a prišla tam celá pospolitosť a predstúpila pred Pána. 6 Tu Mojžiš povedal: „Toto je, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva.“ 7 Áronovi Mojžiš povedal: „Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu a očisť sa od hriechov (ty a ľud), potom podaj obetné dary ľudu a očisť aj ich od hriechov, ako prikázal Pán!“

            Kňazská obeta za hriech a celostná žertva. - 8 Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa na svoju obetu za hriech, 9 Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prsty a natrel oltárne rohy; ostatnú krv vylial na spodok oltára. 10 Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. 11 Mäso a kožu úplne spálil mimo oltára. 12 Nato zabil celostnú žertvu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. 13 Potom mu priniesli v kusoch žertvu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. 14 Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári.

            Obeta za ľud. - 15 Potom priniesol obetné dary ľudu: vzal capa, ktorý bol (určený) na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech. 16 Potom obetoval celostnú žertvu; zachoval sa podľa predpisu. 17 Nato obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrsť a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy. 18 Napokon zabil býčka a barana na pokojnú obetu za ľud, Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára. 19 Loj býka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečene 20 položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári, 21 prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán.

            Požehnanie a Pánova sláva. - 22 Potom Áron roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu. 23 Nato Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva 24 a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertvu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár.

 

 
replica rolex