http://www.farnostokolicne.sk

Nm 25-27, Ž 25

Izrael na moabských stepiach 25 - 26

Nm25

 

XXV.  Smilstvo a modloslužba Izraelitov. - 1 Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami. 2 Ony volali ľud na svoje obety, ktoré prinášali svojim bohom, 3 a ľud sa zúčastňoval na ich hodoch, klaňal sa ich bohom, a takto Izrael slúžil Bélfegorovi. Tu vybúšil Pánov hnev proti Izraelovi. 4 Pán povedal Mojžišovi: „Zober všetkých zvodcov ľudu a povešaj ich kvôli Pánovi oproti slnku, aby sa hrozný Pánov hnev odvrátil od Izraela.“ 5 A Mojžiš rozkázal všetkým izraelským náčelníkom: „Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa oddali Bélfegorovi!“

            Finésov rozhodný čin a odmena zaň. - 6 A tu práve prišiel jeden z Izraelitov k svojim súkmeňovcom a viedol si Madiánčanku pred Mojžišovými očami a pred očami celej pospolitosti Izraelových synov, ktorí nariekali pred vchodom do stánku zjavenia. 7 Keď to zbadal Finés, syn Eleazara, syna veľkňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, vzal do ruky kopiu, 8 šiel za Izraelitom až do skrytého oddelenia stanu a oboch - Izraelitu i ženu - razom prebodol cez pohlavné ústroje.

            Tu sa razom odvrátila nákaza od Izraelitov. 9 Ale tých, čo pomreli na nákazu, bolo už dvadsaťštyritisíc.

            10 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 11 „Finés, syn Áronovho syna Eleazara odvrátil môj hnev od Izraela, lebo horlil uprostred nich tak, ako ja horlím, a preto som nevyhubil vo svojej horlivosti všetkých Izraelitov. 12 Preto mu povedz: Hľa, uzavriem s ním zmluvu pokoja 13 a podľa tejto zmluvy bude kňazstvo patriť jemu a jeho potomstvu po ňom naveky; za to, že horlil za svojho Boha a získal zmierenie Izraelitom.“ 14 Meno Izraelitu, ktorý bol usmrtený s Madiánčankou, bolo Zamri a bol to syn kniežaťa Šaluho z rodu Simeonovcov. Meno zabitej Madiánčanky bolo Kozbi, bola to dcéra Sura, ktorý bol náčelníkom čeľade madiánskeho kmeňa.

            Pánov rozkaz na boj s Madiánčanmi. - 16 Potom Pán povedal Mojžišovi: 17 „Považujte sa za nepriateľov Madiánčanov a bite ich! 18 Veď aj oni boli nepriateľskí a ľstiví voči vám v prípade Fogora a Kozbi, dcéry madiánskeho kniežaťa, ktorá bola ich príslušníčkou a ktorá bola zavraždená počas nákazy pre Fogorovu vec.“

 

 

Nm26

 

XXVI.            Druhé sčítanie bojaschopných mužov. - 1 Po nákaze hovoril Pán Mojžišovi a Áronovmu synovi Eleazarovi: 2 Urobte súpis celej izraelskej pospolitosti, od dvadsiatich rokov nahor podľa ich rodín všetkých bojaschopných.“ 3 I spočítali ich Mojžiš a kňaz Eleazar na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu, 4 od dvadsiateho roku nahor, ako Mojžišovi prikázal Pán.

            5 Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo: Izraelov prvorodený Ruben. Rubenovi synovia boli: Henoch z ktorého pochádza čeľaď Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čeľaď Faluovcov 6 Hesron, z ktorého pochádza čeľaď Hesronovcov, a Charmi, z ktorého pochádza čeľaď Charmovcov. 7 To sú Rubenove čeľade. Prehliadnutých ich bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať. 8 Faluho syn bol Eliab 9 a Eliabovi synovia boli: Namuel, Dátan a Ábiron. Títo - Dátan a Ábiron - boli medzi tými, ktorých povolali na zhromaždenie ľudu a ktorí sa vzbúrili so skupinou Koreho proti Mojžišovi a Áronovi, keď sa postavili proti Pánovi. 10 Zem však otvorila svoj pažerák a prehltla ich spolu s Korem, kým skupina zahynula tak, že oheň strávil dvestopäťdesiat mužov, a tak sa stali výstražným znamením. 11 Koreho synovia však nezahynuli.

            12 Simeonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Namuel, z ktorého pochádza čeľaď Namuelovcov, z Jamina čeľaď Jaminovcov, z Jachina čeľaď Jachinovcov, 13 zo Zareho čeľaď Zarovcov a zo Šaula čeľaď Šaulovcov. 14 To sú čeľade Simeonovcov. Bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto.

            15 Gadovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sefon, z ktorého pochádza čeľaď Sefonovcov, z Agiho čeľaď Agiovcov, zo Suniho čeľaď Suniovcov, 16 z Ozniho čeľaď Ozniovcov, z Heriho čeľaď Heriovcov, 17 z Aroda čeľaď Arodovcov a z Ariela čeľaď Arielovcov. 18 To sú čeľade Gadových synov a prehliadnutých z nich bolo štyridsaťtisícpäťsto.

            19 Júdovi synovia boli: Her a Onan. No Her a Onan umreli v kanaánskej krajine. 20 Júdovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sela, z ktorého pochádza čeľaď Selovcov, z Fáresa čeľaď Fáresovcov. 21 Fáresovi synovia boli: z Hesrona pochádza čeľaď Hesronovcov a z Hamula čeľaď Hamulovcov. 22 Toto sú Júdove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto.

            23 Isacharovi synovia boli podľa svojich čeľadí: Tola, z ktorého je čeľaď Tolovcov, z Fua čeľaď Fuovcov, za z Jasuba čeľaď Jasubovcov a zo Semrana čeľaď Semranovcov. 25 To sú Isacharove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo šesťdesiatštyritisíctristo.

            26 Zabulonovi synovia podľa svojich čeľadí boli: Sared, z ktorého je čeľaď Saredovcov, z Elona čeľaď Elonovcov, z Jalela čeľaď Jalelovcov. 27 To sú Zabulonove čeľade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo šesťdesiattisícpäťsto.

            28 Jozefovi synovia podľa svojich čeľadí boli Manasses a Efraim. 29 Manassesovci boli: Machir, z ktorého pochádza čeľaď Machirovcov. Z Machira pochádza Galaád a z Galaáda pochádza čeľaď Galaádovcov. 30 Galaádovi synovia boli: Jezer, z ktorého je čeľaď Jezerovcov, z Haleka čeľaď Halekovcov, 31 z Asriela čeľaď Asrielovcov, zo Sechema čeľaď Sechemovcov, zo Semida čeľaď Semidovcov 32 a z Hefera čeľaď Heferovcov. 33 Heferov syn Salfád nemal však synov, iba dcéry, a Salfádove dcéry boli: Maála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa: 34 To sú čeľade Manassesove a z nich bolo prehliadnutých päťdesiatdvatisícsedemsto.

            35 Synovia Efraimovi podľa svojich čeľadi sú títo: zo Sutalu čeľaď Sutalovcov, z Bechera čeľaď Becherovcov a z Tehena čeľaď Tehenovcov. 36 Sutalov syn bol aj Heran a z neho je čeľaď Heranovcov. 37 Toto sú čeľade synov Efraimových, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovi synovia podľa svojich čeľadi.

            38 Benjamínovi synovia podľa svojich čeľadí boli: z Belu pochádza čeľaď Belovcov, z Asbela čeľaď Asbelovcov, z Ahirama čeľaď Ahiramovcov, 39 zo Sufama čeľaď Sufamovcov a z Hufama čeľaď Hufamovcov. 40 Belovi synovia boli Hered a Noeman. Z Hereda pochádza čeľaď Heredovcov a z Noemana čeľaď Noemanovcov. 41 To sú Benjamínovi synovia podľa svojich čeľadí a prehliadnutých bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto.

            42 Danovi synovia podľa svojich čeľadí boli: zo Suhama pochádza čeľaď Suhamovcov. To sú Suhamove rody podľa svojich čeľadí. 43 Všetkých z čeľade Suhamovcov, čo boli prehliadnutí, bolo šesťdesiatštyritisícštyristo.

            44 Aserovi synovia podľa svojich čeľadí boli: z Jemnu pochádza čeľaď Jemnovcov, z Jesuiho čeľaď Jesuiovcov a z Brieho čeľaď Briovcov. 45 Z Brieho synov, z Hebera pochádza čeľaď Heberovcov a z Melchiela čeľaď Melchielovcov. 46 Meno Aserovej dcéry bolo Sára. 47 To sú čeľade Aserových synov, z ktorých bolo prehliadnutých päťdesiattritisícštyristo.

            48 Neftaliho synovia podľa svojich čeľadí boli: z Jesiela čeľaď Jesielovcov, z Guniho čeľaď Guniovcov, 49 z Jesera čeľaď Jeserovcov a zo Selema čeľaď Selemovcov. 50 To sú Neftaliho synovia podľa svojich čeľadí a prehliadnutých z nich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo. 51 Prehliadnutých Izraelitov bolo teda šesťstojedentisícsedemstotridsať.

            Pokyny pre rozdelenie krajiny. - 52 Pán hovoril Mojžišovi: 53 „Týmto nech sa rozdelí krajina za dedičný majetok podľa počtu ich mien. 54 Početnejšiemu kmeňu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých. 55 Krajina sa však rozdelí žrebom. A dostanú ju do vlastníctva podľa mien ich otcovských kmeňov. 56 Teda žrebom bude rozdelená krajina medzi početnejších a medzi počtom menších.“

            Sčítanie levitov. - 57 A toto sú prehliadnutí leviti podľa svojich čeľadí: z Gersona pochádza čeľaď Gersonovcov, z Kaáta čeľaď Kaátovcov a z Merariho čeľaď Merariovcov.

            58 Čeľade levitov sú tieto: čeľaď Lobniho, čeľaď Hebronova, čeľaď Musiho a čeľaď Koreho. Kaátovi sa narodil Amram, 59 ktorý mal za manželku Jochabed, dcéru Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona porodila svojmu mužovi Amramovi synov Árona a Mojžiša a ich sestru Máriu. 60 Áronovi sa narodil Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. 61 Nadab a Abiu zomreli, keď obetovali iný oheň pred Pánom. 62 Všetkých, čo boli z nich prehliadnutí, bolo dvadsaťtritisíc, všetko muži od jedného mesiaca nahor. Oni neboli prehliadnutí s ostatnými Izraelitmi, lebo im nebol určený dedičný majetok medzi Izraelitmi.

            63 Toto sú prehliadnutí Mojžišom a kňazom Eleazarom, ktorí prehliadali Izraelitov na Moabských stepiach Pri Jordáne naproti Jerichu. 64 Medzi nimi nebol ani jeden z tých, ktorých prehliadali Mojžiš a Áron na Sinajskej púšti. Pán im oznámil, že zomrú na púšti, a neostal z nich nik okrem Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho.

 

 

Nm27

 

XXVII.   Zákon o dedičnom práve dcér. - 1 Raz prišli dcéry Salfáda, ktorý bol synom Hefera, syna Galaáda, syna Machira, z kmeňa Manassesa, Jozefovho syna. Jeho dcéry sa volali Maála, Noa, Melcha a Tersa. 2 Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara ako aj pred kniežatá a celú izraelskú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia a vraveli: 3 „Náš otec zomrel na púšti, nebol však v skupine, čo sa vzoprela Pánovi so skupinou Koreho, ale zomrel pre svoj vlastný hriech. Synov nemal. 4 Nuž prečo by malo meno nášho otca vymiznúť z jeho kmeňa, keď nemal synov? Dajte aj nám dedičný podiel medzi bratmi nášho otca!“

            5 Mojžiš predniesol ich požiadavku Pánovi 6 a Pán povedal Mojžišovi: 7 „Salfádove dcéry žiadajú vec spravodlivú. Bez ďalšieho im daj dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne preveď dedičný majetok, ktorý mal dostať ich otec. 8 A Izraelitom povedz: Ak niekto zomrie bez synov, nech sa jeho dedičstvo prevedie na jeho dcéry. 9 Keby nemal ani dcér, tak jeho dedičstvo dostanú jeho bratia. 10 Keby však nemal ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. 11 A keby nemal ani strýkov, dedičstvo sa prevedie na najbližšieho pokrvného z jeho kmeňa; on dostane jeho vlastníctvo. Toto bude pre Izraelitov nariadením, ako Mojžišovi prikázal Pán.“

            Ustanovenie Jozueho za Mojžišovho nástupcu. - 12 Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp na pohorie Abarim a pozri si odtiaľ krajinu, ktorú som dal Izraelitom. 13 Pozri si ju! Aj ty sa pripojíš k svojmu ľudu tak, ako sa pripojil tvoj brat Áron, 14 lebo ste sa zdráhali osláviť ma na púšti Sin pred očami ľudu, keď sa búril proti mne pre vodu.“ To je voda Meríby (sporu) v Kádeši na púšti Sin.

            15 Tu Mojžiš povedal Pánovi: 16 „Pane, Boh dychu každého tela, ustanov nad týmto ľudom muža, 17 ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera!“ 18 Pán odpovedal Mojžišovi: „Vezmi Nunovho syna Jozueho, muža, v ktorom je duch, vlož na neho svoju ruku 19 a potom ho postav pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť a ustanov ho za vodcu pred očami celého ľudu! 20 Prenechaj mu niečo zo svojej úradnej právomoci, aby ho poslúchala celá izraelská pospolitosť. 21 Bude prichádzať pred kňaza Eleazara, ktorý sa zavše opýta na rozhodnutie pomocou urim pred Pánom a podľa jeho výpovede vytiahne (do boja) a vráti sa a s ním aj všetci Izraeliti a celá pospolitosť.“ 22 A Mojžiš urobil, ako mu prikázal Pán. Vzal Jozueho, postavil ho pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, 23 položil naň ruky a ustanovil ho za vodcu, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán.


Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc

Ž25 (24)

 

 

            1 Dávidov žalm.

 

            K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,

            2 tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený

            a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

            3 Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

            Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

 

            4 Ukáž mi, Pane, svoje cesty

            a pouč ma o svojich chodníkoch.

            5 Veď ma vo svojej pravde a uč ma,

            lebo ty si Boh, moja spása,

            a v teba dúfam celý deň.

 

            6 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie

            a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

            7 Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,

            ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve

            veď si, Pane, dobrotivý.

 

            8 Pán je dobrý a spravodlivý:

            ukazuje cestu hriešnikom.

            9 Pokorných vedie k správnemu konaniu

            a tichých poúča o svojich cestách.

 

            10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť

            pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

            11 Pre tvoje meno, Pane,

            odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

 

            12 Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána?

            Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

            13 Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša

            a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

 

            14 Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,

            a zjaví im svoju zmluvu.

            15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána,

            veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

 

            16 Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,

            lebo som sám a úbohý.

            17 Uľav mi v úzkosti srdca

            a vytrhni ma z mojich tiesní.

 

            18 Pozri na moju pokoru a na moje trápenie

            a odpusť mi všetky priestupky.

            19 Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli

            a nenávidia ma ukrutne.

 

            20 Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma;

            nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

            21 Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť,

            veď sa pridŕžam teba.

            22 Bože, vysloboď Izraela

            zo všetkých jeho súžení.

 
replica rolex