http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 4-6, Ž 57

1Krn4

 

IV.      1 Júdovi synovia: Fáres, Hesron, Charmi, Hur a Sobal. 2 Od Sobalovho syna Raiáša pochádza Jahat, od Jahata pochádza Ahumaj a Lád. To sú rody Saraánov. 3 A toto sú synovia ..., Etamovho otca: Jezrahel, Jesema a Jedebós. Meno ich sestry bolo Asalelfuni. 4 Fanuel bol otec Gedora a Ezer otec Hosu. To sú synovia Efratinho prvorodeného Hura, Betlehemovho otca.

            5 Ashur, otec Tekuu, mal dve manželky, Halau a Naáru. 6 Naára mu porodila Ózama, Hefera, Temariovcov a Ahastarovcov. To sú synovia Naáry. 7 Synovia Halay: Seret, Tsaár a Etnan. 8 Od Kosa pochádza Anob, Soboba a rody Arumovho syna Aharehela. 9 Jábes však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábes, hovoriac: ”V bolesti som ho porodila.” 10 Jábes vzýval Izraelovho Boha: ”Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie ...!” A Boh splnil, čo si žiadal.

            11 Od Sueho brata Kaleba pochádza Mahir, otec Estona. 12 Od Estona pochádza Betrafa, Fese a Tehina, otec mesta Naás. Toto sú mužovia z Rechy. 13 Kenézovi synovia: Otoniel a Saraiáš. Otonielovi synovia: Hatat a Maonati. 14 Od Maonatiho pochádza Ofra, od Saraiáša pochádza Joab, otec Údolia remeselníkov, lebo boli remeselníci. 15 Synovia Jefonovho syna Kaleba: Hir, Ela a Naham. Elovi synovia: ... a Kenéz. 16 Jaleleelovi synovia: Zif, Zifa, Tiria a Asrael. 17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Efer a Jalon ... a počala Mariamu, Samaiho a Jesbu, otca Estama. 18 A jeho júdska žena porodila Jareda, otca Gedora a Hebera, otca Sochoa a Ikutiela, otca Zanoeho. To sú synovia faraónovej dcéry Betie, ktorú si vzal Mered. 19 Synovia júdskej manželky, sestry Keilovho otca Nahama: Garmovci, Estamovci a Maáchovci. 20 Simonovi synovia: Amnon, Rina, Ben-Hanan a Tilon. Jesiho synovia: Zohet a Benzohet.

            21 Synovia Júdovho syna Selu: Leohov otec Her, Maresov otec Laáda a rody domu výrobcov plátna v Bet-Asbe, 22 potom Jokim, mužovia z Kozeby, Joas a Saraf, ktorí boli pánmi v Moabsku a vrátili sa do Lahemu. To sú dávne veci. 23 To sú hrnčiari, obyvatelia Netaimu a Gedery. Bývali u kráľa v jeho dielňach.

            Rodokmeň Simeonov. - 24 Siméonovi synovia: Namuel, Jamin, Jarib, Zara, Šaul: 25 jeho syn Selum, jeho syn Mapsam, jeho syn Masma. 26 Synovia Masmu: jeho syn Hamuel, jeho syn Zachur, jeho syn Semei. 27 Semei mal šestnásť synov a šesť dcér: Ale jeho bratia nemali mnoho synov, takže celý ich rod nedosiahol počet Júdovcov. 28 Bývali v Bersabe, v Molade, v Hasarsuhale, 29 v Bale, v Asome, v Tolade, 30 v Batueli, v Horme, v Sikelegu, 31 v Betmarchabote, v Hasarsusime, v Betberaji a v Saárime. To boli ich mestá až do kráľa Dávida 32 a ich dediny: Etam a Aen, Remon a Tochen a Asan, päť miest, 33 a všetky dediny, ktoré boli okolo týchto mest až po Bálu. To je ich bydlisko. A ich menoslov: 34 Mosobab, Jemlech, Josa, syn Amasiáša, 35 Joel, Jehu, syn Josabiáša, syna Asielovho syna Saraiáša; 36 Eljoenaj, Jakoba, Isuhaiáš, Asaiáš, Adiel, Ismiel, Banaiáš 37 a Ziza, syn Sefeiho, syna Alona, syna Idaiáša, syna Semriho, syna Samaiáša. 38 To sú tí, ktorí prišli podľa mien, kniežat a rodov a domy ich otcov sa veľmi rozšírili. 39 Išli až ta, kadiaľ sa ide do Gadoru, až po východnú časť údolia hľadať pastvy pre svoje stáda. 40 Našli tučnú a dobrú pastvu a krajina bola rozsiahla, pokojná a bezpečná, lebo predtým tam bývali ľudia z Chamovcov. 41 Títo, zapísaní podľa mien, prišli za čias júdskeho kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj Meunejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a osadili sa namiesto nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. 42 Niektorí z nich, zo Simeonových synov, išli k vrchu Seir, päťsto mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Naáriášom, Rafaiášom a Ozielom, 43 pobili zvyšky Amalekitov, ktorí sa zachránili, a bývajú tam až po dnešný deň.

 

 

1Krn5

 

V5.       Rodokmeň Rubenov. - 1 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného - lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil lôžko svojho otca, dostalo sa prvorodenské právo synom Izraelovho syna Jozefa; no nepočítal sa za prvorodeného, 2 lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenské práva. 3 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, (sú teda): Enoch, Falu, Esron a Karmi ... 4 Joelovi synovia: jeho syn Samaiáš, jeho syn Gog, jeho syn Semei, 5 jeho syn Micha, jeho syn Reiáš, jeho syn Bál, 6 jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky kráľ Telgatfalnasar; on bol kniežaťom Rubenovcov. 7 A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov: hlava Jehiel a Zachariáš. 8 Bál, syn Azazu, syna Joelovho syna Samu, býval v Aroeri až po Nebo a Bálmeon. 9 Na východ býval až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka v galaádskej krajine. 10 Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami; tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galaád.

            Rodokmeň Gadov. - 11 Gadovi synovia bývali naproti nim v krajine Bášan až po Selchu: 12 Joel predstavený, Safan druhý, ďalej Janai a Safat v Bášane. 13 Ich bratia podľa otcovských domov boli: Michael, Mosolam, Sebe, Jorai, Jachan, Zie a Heber, siedmi. To sú synovia Abihaila syna Huriho, syna Jaru, syna Galaáda, syna Michaela, syna Jesesiho, syna Jeda, syna Buza. 15 Achi, syn Guniho syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu. 16 Bývali v Galaáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Saronu až po ich končiny. 17 Týchto všetkých spočítali za čias júdskeho kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama.

            18 Synovia Rubena, Gada a polovica Manassesovho kmeňa, siláci, mužovia, ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji, štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiat takých, čo tiahnu do boja, 19 viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafisovi a Nodabovi. 20 Dostalo sa im pomoci proti nim. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v neho. 21 A zajali ich stáda: ich ťavy, päťdesiattisíc, ovce, dvestopäťdesiattisíc, osly, dvetisíc, a ľudských duší stotisíc, 22 lebo padlo množstvo prebodnutých; veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia.

            Rodokmeň zajordánskych Manassesovcov. - 23 Synovia polovice Manassesovho kmeňa bývali v kraji od Bášanu až po Bál-Hermon, Sanir a vrch Hermon. Bolo ich veľa. 24 A toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odoiáš a Jediel, vojvodcovia, chýrni mužovia, hlavy rodín.

            25 Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi. 26 Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla - ducha asýrskeho kráľa Telgatfalnasara - a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manassesovho kmeňa do zajatia do Lahely, do Habora, do Ary a k rieke Gozan až po dnešný deň.

            Rodokmeň Léviho. - 27 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 28 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 29 Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Mária. Áronovi synovia: Nadab a Abiu, Eleazar a Itamar.

            30 Od Eleazara pochádza Finés, od Finésa pochádza Abisue, 31 od Abisua pochádza Boki, od Bokiho pochádza Ozi, 32 od Oziho pochádza Zaraiáš, od Zaraiáša pochádza Merajot, 33 od Merajota pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 34 od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achimás, 35 od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan, 36 od Johanana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. 37 Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 38 od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum, 39 od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, 40 od Azariáša pochádza Saraiáš, od Saraiáša pochádza Josedek; 41 Josedek však odišiel, keď Pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Júdu a Jeruzalem do zajatia.

 

 

1Krn6

 

VI.      1 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 2 Toto sú mená Gersonových synov: Lobni a Semei. 3 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 4 Merariho synovia: Moholi a Musi. A toto sú Léviho rody podľa rodín: 5 Od Gersona jeho syn Lobni, jeho syn Jahat, jeho syn Zama, 6 jeho syn Joah; jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetrai.

            7 Kaátovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asir, 8 jeho syn Elkana, jeho syn Abiasaf, jeho syn Asir, 9 jeho syn Tahat, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul. 10 Elkanovi synovia: Amasai, Achimot 11 a Elkana. Elka-Enovi synovia: jeho syn Sofai, jeho syn Nahat, 12 jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkana ... 13 Samuelovi synovia: ..., prvorodený, a druhý Abiáš.

            14 Merariho synovia: Moholi, jeho syn Lobni, jeho syn Semei, jeho syn Oza, 15 jeho syn Samaa, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asaiáš.

            16 A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj. 17 Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. 18 Službu konali títo a ich synovia: Z Kaátových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkanu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, 20 syna Sufa, syna Elkanu, syna Mahata, syna Amasaiho, 21 syna Elkanu, syna Johela, syna Azariáša, syna Sofoniáša, 22 syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, 23 syna Isaára, syna Kaáta, syna Léviho, syna Izraela.

            24 A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici; Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, 25 syna Michaela, syna Basaiáša, syna Melchiáša, 26 syna Atanaiho, syna Zaru, syna Adaiho, 27 syna Etana, syna Zamu, syna Semeia, 28 syna Jeta, syna Gersona, syna Léviho.

            29 Merariho synovia, ich bratia, po ľavej strane: Etan, syn Kusiho, syna Abdiho, syna Malocha, 30 syna Hasabiáša, syna Amasiáša, syna Helkiáša, 31 syna Amasaiho, syna Boniho, syna Somera, 32 syna Moholiho, syna Musiho, syna Merariho, syna Léviho.

            33 Ich bratia leviti boli ustanovení na rozličnú službu v stánku Pánovho domu: 34 Áron a jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári, konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. 35 A toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, 36 jeho syn Boki, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, 37 jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitob, 38 jeho syn Sadok, jeho syn Achimás.

            39 A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kaátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom: 40 V júdskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, 41 ale pole, mestá a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. Áronovým synom dali útočištné mesto Hebro, ďalej Lobnu a jej pastviny, Jeter a Estemo s jeho pastvinami, 43 Helon a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, Asan a jeho pastviny, Betsemes a jeho pastviriy. 45 Z Benjamínovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Almat a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny: všetkých ich miest bolo trinásť podľa ich rodov. 46 A Kaátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, (určili) z polovice Manassesovho kmeňa žrebom desať miest. 47 Gersonovým synom podľa ich rodov z Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest. 48 Merariho synom podľa ich rodov z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom dvanásť miest. 49 Synovia Izraela dali levitom mestá a ich pastviny. 50 Určili (im) žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjamínových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena.

            51 Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 52 Dali im útočištné mesto Sichem a jeho pastviny na Efraimských vrchoch, potom Gazer a jeho pastviny, 53 Jekmaám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, 54 Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny. 55 A z polovice Manassesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kaátových synov.

            56 Gersonovým synom (dali) z rodov polovice Manassesovho kmeňa Golan v Bášane a jeho pastviny, Aštarot a jeho pastviny, 57 z Isacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny, Daberet a jeho pastviny, 58 Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, 59 z Aserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, 60 Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny, 61 z Neftaliho kmeňa Kedeš v Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Karjataim a jeho pastviny.

            62 Ostatným Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remono a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. 63 V Zajordánsku naproti Jerichu, východne od Jordána z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny, Jasu a jej pastviny, 64 Kademot a jeho pastviny a Mefaát a jeho pastviny. 65 A z Gadovho kmeňa Ramot v Galaáde a jeho pastviny, Manaim a jeho pastviny, 66 Hesebon a jeho pastviny a Jezer a jeho pastviny.


Ranná modlitba v súžení

Ž57 (56)

 

 

 

 

            1 Zbormajstrovi. Na nápev ”Nezahub”. Dávidov žalm.

            Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.

            2 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou,

            lebo sa k tebe utiekam;

            v tieni tvojich krídel nachodím útočište,

            kým sa nepominú nástrahy.

            3 Volám k Bohu, k Najvyššiemu,

            k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

 

            4 On zošle pomoc z neba a zachráni ma;

            zahanbí tých, čo ma týrajú.

            Boh zošle svoju milosť a pravdu.

            5 Som akoby uprostred levíčat,

            čo požierajú ľudí.

            Ich zuby sú ako oštepy a šípy,

            ich jazyk sťa nabrúsený meč.

 

            6 Bože, vznes sa nad nebesia

            a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

 

            7 Mojim nohám nastavili osídlo,

            až sa mi skormútila duša;

            predo mnou vykopali jamu,

            no sami do nej padli.

 

            8 Ochotné je moje srdce, Bože,

            ochotné je moje srdce;

            9 budem ti spievať a hrať.

            Prebuď sa, duša moja,

            prebuď sa, harfa a citara,

            chcem zobudiť zornicu.

            10 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi

            a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

            11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo

            a tvoja vernosť až po oblaky.

 

            12 Bože, vznes sa nad nebesia

            a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

 

 
replica rolex