http://www.farnostokolicne.sk

Jdt 4-6, Ž 74

Boží ľud a Betulia vo veľkom nebezpečenstve 4,1 - 8,36

Jdt4

 

IV.      Strach Izraelitov a verejné prosby k Bohu o pomoc. - 1 Izraeliti, čo bývali v Judei, počuli o všetkom, čo urobil vodca vojska asýrskeho kráľa Nabuchodonozora Holofernes národom, ako vyraboval všetky ich svätyne a zničil ich. 2 Zmocnila sa ich veľká hrôza pred ním a báli sa o Jeruzalem a o chrám Pána, svojho Boha. 3 Lebo len nedávno sa vrátili zo zajatia a krátko predtým sa zhromaždil všetok judejský ľud a opäť posvätili nádoby, oltár a chrám po ich zneuctení. 4 Preto vyslali poslov po celej Samárii, do Bethoronu, Belmainu, Jericha, ako aj do Choby, Aisoru a do údolia Salem. 5 Rýchlo obsadili všetky temená vysokých vrchov, dediny na nich obohnali hradbami a uložili tam zásoby potravy pre prípad vojny, lebo len nedávno skončili zber úrody z polí. 6 Joachim, ktorý bol v tom čase veľkňazom v Jeruzaleme, napísal obyvateľom Betulie a Betomestaimu, ktorý je na svahu oproti Ezdrelonu pri vchode na rovinu neďaleko Dotainu, 7 aby obsadili horské priesmyky. Cez ne bol totiž prístup do Judey, ale bolo ľahké zadržať tých, čo chceli nimi prejsť, lebo boli také úzke, že nimi nemohlo ísť naraz viac ako dvaja muži. 8 Izraeliti urobili, ako im nariadil veľkňaz Joachim a starší všetkého izraelského ľudu, ktorí zasadali v Jeruzaleme.

            9 Všetci izraelskí muži začali veľmi naliehavo volať k Bohu a korili sa veľkým pôstom. 10 Oni aj ich ženy, ich deti, ich dobytok, i všetci prišelci, nádenníci i otroci si prepásali bedrá vrecovinou. 11 Všetci izraelskí muži i ženy a deti, ktorí bývali v Jeruzaleme, padli na zem pred chrámom, posypali si hlavu popolom a rozprestreli si vrecovinu pred Pánom. 12 Aj oltár zahalili do vrecoviny a jednohlasne a naliehavo volali k Bohu Izraela, aby nevydal ich deti do záhuby, ich ženy za korisť, ich dedičné mestá na zničenie a svätyňu na znesvätenie a na potupu a posmech pohanom. 13 Pán vypočul ich hlas a zhliadol na ich úzkosť; ľud sa v celej Judei a v Jeruzaleme veľa dní postil pred svätyňou všemohúceho Pána. 14 Veľkňaz Joachim a všetci kňazi, čo boli pred pánom, i služobníci Pánovi, prepásali si bedrá vrecovinou a prinášali každodenné celopaly, votívne obety a dobrovoľné dary ľudu. 15 Na turbanoch mali popol a volali z celej sily k Pánovi, aby láskavo zhliadol na celý dom Izraela.

 

 

Jdt5

 

V5.       Holofernesove vojenské porady a Achiórova reč. - 1 Vrchnému veliteľovi asýrskeho vojska Holofernesovi oznámili, že Izraeliti sa pripravujú na boj, že uzavreli horské prechody, múrmi obohnali všetky temená vysokých vrchov a že na rovinách porobili zátarasy. 2 Pochytil ho veľký hnev a zvolal všetky moabské kniežatá, ammonských vojvodcov a miestodržiteľov z prímorského územia 3 a povedal im: „Povedzte mi, Kanaánčania, kto je to ten ľud, čo sa usadil na vrchoch? Ktoré mestá obýva a koľko majú vojska? V čom je ich moc a sila, aký kráľ im vládne a kto je veliteľom ich vojska? 4 A prečo mi len oni obrátili chrbát namiesto toho, aby mi vyšli v ústrety ako ostatní obyvatelia na Západe?“

            5 Vodca všetkých Ammončanov Achiór mu odpovedal: „Počúvaj, môj pane, slová z úst svojho sluhu. Poviem ti pravdu o ľude, čo býva na týchto vrchoch blízko tvojho tábora. Lož nevyjde z úst tvojho sluhu. 6 Tento ľud je chaldejského pôvodu. 7 Najprv sa usadili v Mezopotámii, pretože nechceli nasledovať bohov svojich otcov, ktorí boli v chaldejskej krajine. 8 Zanechali náboženstvo svojich otcov a klaňali sa nebeskému Bohu; Bohu, ktorého spoznali. Preto ich vyhnali spred svojich bohov a oni sa uchýlili do Mezopotámie a ostali tam dlhý čas. 9 Potom im ich Boh rozkázal, aby odišli zo svojho bydliska a šli do krajiny Kanaán. Oni sa tam usadili a veľmi zbohatli na zlato, striebro a veľmi veľké stáda. 10 Potom zostúpili do Egypta, lebo na celú krajinu Kanaán zaľahol hlad, a usadili sa tam, kým nachádzali obživu. Tam sa tak rozmnožili, že sa ich potomstvo nedalo ani spočítať. 11 Ale egyptský kráľ sa postavil proti nim a zákerne ich prinútil vyrábať tehlu z blata. Ponižovali ich a urobili si z nich otrokov. 12 Oni volali k svojmu Bohu a on udrel celú egyptskú krajinu ranami, na ktoré nebolo lieku; preto ich Egypťania vyhnali zo svojej krajiny. 13 Boh vysušil Červené more pred nimi 14 a vyviedol ich na cestu k Sinaju a ku Kadešbarne. Potom vyhnali všetkých, čo bývali na púšti, 15 usadili sa v krajine Amorejčanov a svojou silou vyničili všetkých Hesebončanov. Prešli cez Jordán a zaujali celú hornatú krajinu. 16 Vyhnali spred seba Kanaánčanov, Ferezejcov Jebuzejcov, Sichemčanov i všetkých Gergezejcov a bývali tam dlhý čas. 17 A kým nezhrešili pred svojím Bohom, viedlo sa im dobre, lebo je s nimi Boh, ktorý nenávidí neprávosť. 18 Ale keď zišli z cesty, ktorú im určil, hrozne veľa ich zahynulo v mnohých vojnách, odvliekli ich ako zajatcov do cudzej krajiny, chrám ich Boha bol zrovnaný so zemou a ich miest sa zmocnili nepriatelia. 19 Teraz sa však opäť obrátili k svojmu Bohu a vrátili sa z miest, kdekoľvek boli rozptýlení, dostali späť Jeruzalem, kde je ich svätyňa, a znova sa osadili v neobývaných horách. 20 A teraz, vládca a pane, ak je tento ľud vinný, lebo zhrešil proti svojmu Bohu, presvedčme sa, či je u nich tento kameň úrazu, a potom vytiahnime proti nim, porazíme ich. 21 Ale ak nie je v tomto ľude neprávosť, nech to môj pán radšej nechá tak, aby ich azda ich Pán a ich Boh neochránil a vyšli by sme na posmech pred celou zemou.“

            22 Keď Achiór skončil túto reč, začal všetok ľud, čo bol okolo stanu, šomrať. A Holofernesovi veľmoži i všetci, čo bývali pri mori, i Moabčania žiadali, aby ho zabil: 23 „Nebudeme sa predsa báť Izraelitov, veď je to ľud, ktorý nemá ani vojska, ani sily na tvrdý boj . 24 Len vyrazme, vládca Holofernes, a budú iba malým sústom pre tvoje vojsko.“

 

 

Jdt6

 

VI.      Holofernesova pýcha a vydanie Achióra Židom. - 1 Keď ustal hluk ľudu, čo bol okolo rady, oboril sa vodca asýrskeho vojska Holofernes na Achióra a na všetkých Moabčanov pred celým zástupom cudzincov: 2 „Kto si ty, Achiór, a vy, efraimskí zapredanci, že sa dnes pred nami hráš na proroka a žiadaš, aby sme nešli do boja s národom Izraelitov lebo ich ochraňuje ich Boh?! A kto je Boh, okrem Nabuchodonozora?! On pošle svoju moc a zmätie ich z povrchu zeme a ich Boh ich nevyslobodí. 3 My, jeho sluhovia, ich porazíme ako jediného muža a nebudú môcť odolať sile našich koní, 4 ktorou ich zničíme. Vrchy sa opoja ich krvou a polia sa napInia ich mŕtvolami. Nezostane ani stopy po ich nohách pred nami, lebo naisto budú zničení. To hovorí kráľ Nabuchodonozor, pán celej zeme. On to povedal a jeho slová nevyznejú naprázdno. 5 Ty však, Achiór, ammonský zapredanec, ktorý si týmito slovami práve prejavil svoju zvrhlosť, od tohto dňa už neuvidíš moju tvár, kým sa nevypomstím na pokolení tých, čo vyšli z Egypta. 6 Keď prídem, prerazí meč môjho vojska a kopija mojich služobníkov tvoje boky a padneš medzi ich mŕtvoly. 7 Moji sluhovia ťa nateraz zavedú do vrchov a nechajú ťa v jednom zo záložných miest 8 a nezahynieš, kým nebudeš zničený s nimi. 9 Ale ak sa vo svojom srdci nádejaš, že nebudú dobytí, nebuď taký skľúčený! Povedal som a ani jedno z mojich slov nevyzneje naprázdno.“

             10 Tu Holofernes rozkázal svojim sluhom, ktorí konali službu v jeho stane, aby Achióra chytili, zaviedli ho do Betulie a vydali ho do rúk Izraelitov. 11 Sluhovia ho chytili a vyviedli ho von z tábora na rovinu. Z roviny ho zaviedli do hôr, až prišli k prameňom, ktoré boli pod Betuliou. 12 Keď ich mužovia mesta zbadali vystupovať po úpätí vrchu, chopili sa zbrane a vyšli z mesta na vrchol hory. Všetci prakovníci obsadili prístupové miesta a vrhali na nich kamene. 13 Oni zostúpili pod vrch, Achióra zviazali, hodili ho na úpätí vrchu na zem a vrátili sa k svojmu pánovi. 14 Izraeliti zostúpili zo svojho mesta, pristúpili k nemu, rozviazali ho a odviedli ho do Betulie. Zaviedli ho k predstaveným svojho mesta, 15 ktorými boli v tých dňoch Oziáš, Michov syn zo Simeonovho kmeňa, Otonielov syn Chabris a Melchielov syn Charmis. 16 Zvolali všetkých starších mesta a zbehli sa aj všetci ich mladíci, i ženy a ich deti na to zhromaždenie. Achióra postavili doprostred všetkého ľudu a Oziáš sa ho opýtal, čo sa stalo. 17 Vo svojej odpovedi im oznámil slová Holofernesovej rady, i všetko, čo sám povedal uprostred asýrskych kniežat a ako sa Holofernes spupne vyjadril proti Izraelovmu domu. 18 Vtedy všetok ľud padol na tvár a klaňal sa Bohu a vzýval ho: 19 „Pane, nebeský Bože, pozri na ich nafúkanú pýchu a zmiluj sa nad naším pokoreným rodom a obráť v tento deň svoj pohľad na tých, ktorí sa ti zasvätili.“ 20 I potešovali Achióra a veľmi ho chválili. 21 Po zhromaždení ho vzal Oziáš do svojho domu a urobil starším hostinu a celú tú noc vzývali Boha Izraela, aby im pomohol.


Nárek nad spustošeným chrámom

Ž74 (73)

 

 

 

            1 Asafova poučná pieseň.

            Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol

            a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

            2 Pamätaj na svoj ľud,

            ktorý je tvoj odprvoti.

            Vykúpil si výhonok svojho dedičstva,

            vrch Sion, na ktorom prebývaš.

            3 Namier svoje kroky k večným zrúcaninám:

            nepriateľ spustošil celú svätyňu.

 

            4 Tí, čo ťa nenávidia, ryčia

            uprostred tvojho miesta svätého,

            vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva.

            5 Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou

            v hustom lese.

            6 Tak vylamujú brány chrámové

            a stŕhajú ich sekerou i hákom.

 

            7 Podpálili tvoju svätyňu,

            príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.

            8 V srdci si povedali: „Zničme ich všetkých odrazu,

            a vypálili tvoje sväté miesta v krajine.

            9 Nevidíme naše zástavy,

            niet už proroka

            a nik z nás nevie, dokedy to potrvá.

 

            10 Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ?

            Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno?

            11 Prečo odťahuješ svoju ruku

            a prečo v lone držíš pravicu?

            12 Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov

            a spásne skutky konal na zemi.

 

            13 More si svojou mocou rozdvojil

            a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.

            14 Leviatanovi si hlavy roztĺkol,

            za pokrm si ho dal morským obludám.

            15 Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom

            a vyschnúť riekam nevysychajúcim.

            16 Tvoj je deň, tvoja je aj noc,

            ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.

            17 Ty si zemi ustanovil hranice;

            že je leto a zima, to si ty zariadil.

 

            18 Pamätaj, Pane, na to,

            že sa to tebe rúha nepriateľ

            a nerozumný ľud tvoje meno uráža.

            19 Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú,

            a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.

            20 Zhliadni na svoju zmluvu,

            veď násilníci si rozložili stany po celej krajine.

 

            21 Pokorný nech sa s hanbou nevracia,

            chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.

            22 Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci,

            maj na pamäti urážky,

            ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň.

            23 Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov,

            veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

 
replica rolex