http://www.farnostokolicne.sk

Ex 25-27

Bohoslužobné ustanovenia 25 - 31

Ex25

 

XXV.  Zbierka predpisov o svätyni. - 1 Tu Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne vyberte dar pre mňa! 3 Takéto dary máte od nich prijať: Zlato, striebro a meď, 4 belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno, 5 baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo, 6 olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka. 8 Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9 Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte!

            Archa. - 10 Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. 11 Obiješ ju rýdzim zlatom; zvnútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 12 Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. 14 Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. 15 Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.

            17 Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. 18 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice; 19 jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch urobíš cherubov. 20 Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu. 21 Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám. 22 Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.

            Stôl predkladných chlebov. - 23 Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký. 24 Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 25 Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. 26 Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden. 27 Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. 28 Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť.

            29 Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata. 30 Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.

            Sedemramenný svietnik. - 31 Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku. 33 Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, 35 a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata. 37 Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. 38 Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata. 39 Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. 40 A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.

 

 

Svätostánok

Ex26

 

XXVI.              Prikrývky na svätostánok. - 1 Potom urobíš svätostánok z desiatich záclon. Ony budú z niťového plátna, z belasého a červeného purpuru a z karmazínu, urobíš ich s cherubmi, ako robieva umelec! 2 Dĺžka jednej záclony bude dvadsaťosem lakťov a šírka štyri lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery. 3 Päť záclon bude spojených dovedna a druhých päť záclon bude tiež spojených dovedna. 4 Potom urobíš z belasého purpuru očká na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa. 5 Prirobíš teda päťdesiat očiek na jednej záclone a päťdesiat očiek prirobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa, a to tak, aby očká boli oproti sebe. 6 Urobíš tiež päťdesiat zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami dovedna tak, aby svätostánok bol jedným celkom.

            7 Potom z jedenástich kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikrývku na svätostánok. 8 Každý koberec bude mať dĺžku tridsať lakťov a šírku štyri lakte. Jedenásť kobercov bude mať rovnakú mieru. 9 Potom spojíš päť týchto kobercov osve a takisto šesť kobercov osve. Šiesty koberec však prehneš cez polovicu na priečelie svätostánku. 10 Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš päťdesiat očiek a takisto päťdesiat na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa. 11 Urobíš tiež päťdesiat medených sponiek, tieto sponky zastrčíš do očiek a prikrývku spojíš v jeden celok. 12 Z koberca, čo zo stanovej prikrývky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku. 13 A z toho, čo je prebytočné na dĺžku stanovej prikrývky, nech visí po lakti po oboch stranách svätostánku, aby ho zakrývalo. 14 Potom urobíš na stánok ešte prikrývku z červeno farbených baraních koží a na to ešte pokrývku z tachášových koží.

            Stavba svätostánku. - 15 Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva. 16 Každá doska bude desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká. 17 Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať dovedna; tak to urobíš na každej doske. 18 Dosky na svätostánok prichystaj takto: Dvadsať dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia, 19 a pod dvadsať dosiek urobíš štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce na jednu dosku pod oba jej čapíky. 20 Takisto aj na druhú stranu svätostánku, na severnú stranu: dvadsať dosiek 21 a štyridsať podstavcov, po dva podstavce na každú dosku. 22 Na zadnú, západnú stranu, urobíš šesť dosiek! 23 Okrem toho urobíš dve dosky na rohy stanu na zadnej strane. 24 Tie budú dvojdielne odspodku až dovrchu k prvému krúžku - takto budú vyhotovené obe - a umiestiš ich do oboch rohov. 25 Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, dovedna šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 26 Aj žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane svätostánku, 27 päť žrdí na druhej strane svätostánku a päť žrdí na zadnej, západnej strane svätostánku. 28 Stredná žrď, čo je v strede dosiek, bude siahať od jedného konca až na druhý. 29 Dosky pokryješ zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žrde, urobíš zo zlata. Aj žrde obiješ zlatom. 30 A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.

            Vnútro svätostánku. - 31 Urobíš aj oponu z belasého a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna s cherubmi! Urobíš ju tak, ako robieva umelec. 32 Potom ju zavesíš na štyri stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom, stoja na štyroch strieborných podstavcoch a ich háčky sú tiež zo zlata. 33 Oponu zavesíš na háčky a za ňu postavíš archu zákona! Opona vám bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne! 34 Potom vo veľsvätyni položíš na archu zákona zľutovnicu. 35 Stôl umiestiš vonku pred oponou a na južnej strane svätostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej. 36 Aj na vchod do svätostánku urob oponu, pestrú, z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna! 37 Pre túto oponu urob päť stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne päť medených podstavcov!

 

 

Ex27

 

XXVII.   Nádvorie: Oltár. - 1 Potom urobíš z akáciového dreva oltár päť lakťov dlhý a päť lakťov široký; oltár bude štvoruholníkový a tri lakte vysoký. 2 Na jeho štyroch uhloch urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať, a obtiahneš ho meďou! 3 Vyhotovíš aj popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice a uhoľnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi. 4 Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach, na ich štyroch rohoch, upevníš štyri medené krúžky 5 a upevníš to dolu pod okružným schodíkom oltára tak, že mriežky budú siahať až do polovice oltára. 6 Pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obiješ ich meďou. 7 Tieto tyče sa budú zasúvať do krúžkov, a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno nosiť. 8 Urobíš ho z dosiek, dutý! Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu!

            Nádvorie. - 9 Nádvorie svätostánku urobíš takto: Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna - sto lakťov dĺžky na túto stranu. 10 K tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra. 11 Takisto pozdĺž severnej strany plachty v dĺžke sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami. 12 Šírka nádvoria na západnej strane bude mať päťdesiat lakťov plachiet a k tomu desať stĺpov s ich podstavcami. 13 Aj predná, východná šírka nádvoria bude mať päťdesiat lakťov: 14 pätnásť lakťov plachiet na jednej strane a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami, 15 takisto na druhej strane pätnásť lakťov plachiet a k tomu tri stĺpy s troma podstavcami. 16 Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú dvadsať lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu štyri stĺpy s ich štyrmi podstavcami. 17 Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky. Aj ich háčky budú strieborné, ich podstavce však budú medené. 18 Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, jeho šírka päťdesiat lakťov a výška päť lakťov. Plachty budú z niťového plátna a podstavce z medi. 19 Všetko náčinie svätostánku, ktoré sa bude používať na jeho plnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi.

            Olej pre svietnik. - 20 Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili. 21 V stane zjavenia pred oponou, čo bude pred archou zákona, nech sa oň starajú Áron a jeho synovia, aby pred Pánom svietil od večera do rána. Toto bude navždy platný predpis pre všetky izraelské pokolenia.

 
replica rolex