http://www.farnostokolicne.sk

Ex 34-36, Ž 15

Ex34

 

XXXIV.   Mojžiš vidí Pána. - 1 A Pán opäť hovoril Mojžišovi: „Vykreš si dve kamenné tabule, práve také, aké boli prvé, a ja na tabule napíšem slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil. 2 A buď pripravený vystúpiť včasráno na vrch Sinaj a postaviť sa na temene vrchu predo mňa. 3 Nikto však nesmie vystúpiť s tebou, nech sa nik neukazuje na celom vrchu! Ani ovce a dobytok sa nesmú pásť nablízku.“ 4 Mojžiš teda vykresal dve kamenné dosky, také, aké boli prvé, a včas vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; do rúk vzal tie dve tabule.

            5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno. 6 Potom Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. 7 On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!“ 8 Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa a povedal: „Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane! Je to síce ľud nepoddajnej šije, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a prijmi nás za svojich!“ 10 Vtedy on povedal: „Hľa, ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojím ľudom. Budem robiť zázraky, aké sa nestali na celej zemi a medzi všetkými národmi. A všetok ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí Pánovo dielo. Lebo je priam hrozné, čo urobím s tebou!

            Varovanie pred modloslužbou. - 11 Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejčanov, Kanaánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. 12 Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby ti uprostred teba neboli na skazu. 13 Ale pováľaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy (ašery), 14 lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh. 15 Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali by aj teba a jedol by si z ich obetí. 16 Ani neber ich dcéry svojim synom za ženy, lebo keď sa ich dcéry budú vláčiť za svojimi bohmi, zviedli by aj tvojich synov a aj ty by si sa vláčil za ich bohmi.

            Opravdivá úcta k Bohu. - 17 Nerob si liatych bohov! 18 Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov! Sedem dní jedz nekvasené chleby - ako som ti nariadil - v určenom čase v mesiaci abíb, lebo v mesiaci abíb si vyšiel z Egypta. 19 Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; samčie zo všetkého tvojho statku: prvorodené z dobytka a oviec. 20 Prvorodené osla vykúpiš ovcou. Ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy! Svojho prvorodeného syna však vykúpiš a nech sa nik neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. 21 Šesť dní budeš robiť, v siedmy deň však zachováš sobotu. Aj v čase orby a žatvy zachováš sobotu! 22 Zasvätíš aj sviatok týždňov, prvotín pšeničnej žatvy, aj sviatok oberania na konci roka. 23 Tri razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred tvárou všemohúceho Pána, Izraelovho Boha. 24 Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie a nik nebude siahať na tvoju krajinu, keď budeš tri razy do roka vystupovať, aby si sa ukázal pred Pánom, svojím Bohom. 25 Nebudeš vylievať krv mojej obety na kysnutý chlieb, ani obetu paschy neodložíš do nasledujúceho rána! 26 To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha. Kozľa nebudeš variť v mlieku jeho matky!“

            Obnovenie kamenných tabúľ. - 27 Potom Pán povedal Mojžišovi: „Napíš si tieto slová, lebo na podklade týchto slov som uzavrel zmluvu s tebou a Izraelom!“ 28 A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.

            Mojžišova žiariaca tvár. - 29 Keď Mojžiš zostupoval z vrchu - dve tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu -, Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal. 30 Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť. 31 Mojžiš ich volal a prišli k nemu Áron a všetci poprední pospolitosti a Mojžiš sa s nimi porozprával. 32 Potom sa priblížili všetci Izraeliti a on im rozpovedal všetko, o čom s ním Pán na vrchu Sinaj hovoril. 33 Keď Mojžiš skončil rozhovor s nimi, dal si na tvár závoj. 34 A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané. 35 Izraeliti zakaždým videli Mojžišovu tvár a Mojžišovi tvár žiarila. A Mojžiš si dával závoj na tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával.

 

 

Vyhotovenie svätostánku, jeho zariadenia a kňazského rúcha 35 - 40

Ex35

 

            Príkaz o sobote. - 1 Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: „Toto je to, čo Pán prikazuje robiť: 2 Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť. 3 V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!“

            Výzva k ľudu, aby obetoval na svätyňu. - 4 Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti: „Toto je to, čo prikazuje Pán: 5 Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dar pre Pána: zlato, striebro a meď, 6 belasý a červený purpur, karmazín, plátno a koziu srsť, 7 na červeno farbené ovčie kože, tachášove kože a akáciové drevo, 8 olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo, 9 ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka!

            Nábor rozličných remeselníkov. - 10 A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil: 11 stánok, jeho prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce, 12 archu a jej tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu, 13 stôl, jeho tyče a jeho náradie s predkladnými chlebmi, 14 svietnik, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie, 15 kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svätenie a príjemne voňajúce kadidlo, záclonu na vchod do svätyne, 16 oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec, 17 plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie, 18 kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie ako aj ich povrázky, 19 slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.“

            Prevedenie zbierky. - 20 Tu celá izraelská pospolitosť odišla. 21 Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce, a každý, koho nútila na to myseľ, a priniesli dar pre Pána na zhotovenie, stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvätné rúcha. 22 Prišli mužovia i ženy, každý, koho na to nabádalo srdce, a priniesli spony, ušné krúžky, prstene, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby; a každý, kto chcel dať svoj zásvätný dar Pánovi, doniesol ho. 23 Každý, kto mal belasý a červený purpur, karmazín, niťové plátno, koziu srsť, na červeno farbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to. 24 Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána a každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť. 25 Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasý a červený purpur, na karmazín a na niťové plátno. 26 A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, priadli koziu srsť. 27 Kniežatá zasa podonášali ónyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka, 28 ako i voňavé látky a olej do lámp, na olej svätenia a na príjemne voňajúce kadidlo. 29 Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré Pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre Pána.

            Zverenie prác remeselníkom. - 30 Potom Mojžiš hovoril Izraelitom: „Hľaďte, Pán po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho, z Júdovho kmeňa, 31 a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu, 32 aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi, 33 aby zručne rezal kamene na osadzovanie, spracúval drevo a konal všetky umelecké práce. 34 Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu synovi Óliabovi z Danovho kmeňa. 35 Naplnil ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu: remeselnícku, tkáčsku a umeleckú z belasého a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna, akú robí jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány.

 

 

Ex36

 

XXXVI.   1 Nech teda pracujú Beselél, Óliab a všetci mužovia, ktorí sa rozumejú umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie a dôvtip, takže vedia previesť všetky potrebné práce pre svätyňu podľa všetkého toho, čo prikázal Pán.“ 2 Potom Mojžiš zavolal Beseléla, Oliaba a všetkých mužov, ktorí sa rozumeli umeniu, ktorým Pán dal zmysel pre umenie, všetkých, ktorých na to nabádalo ich srdce, aby išli vykonať prácu. 3 A hoci dostali od Mojžiša všetky dary, ktoré podonášali Izraeliti na vykonanie potrebných prác na svätostánku, oni mu prinášali každé ráno ďalšie dary.

            Zastavenie zbierky. - 4 Tu prišli všetci umelci, ktorí sa venovali práci okolo svätyne, priamo od svojej práce, ktorú konali, 5 a povedali Mojžišovi: „Ľud donáša oveľa viac, ako je potrebné na vykonanie práce, ktorú treba previesť podľa Pánovho rozkazu!“ 6 A Mojžiš dal rozhlásiť po táborisku: „Nech nik, ani muž, ani žena, nedonáša dar pre svätostánok!“ Takto zabránili ľudu prinášať ešte viac. 7 Toho, čo doniesli, bolo dosť na prevedenie celej práce, ba mali ešte nadbytok.

            Zhotovenie prikrývok na svätostánok. - 8 A všetci, čo sa medzi pracujúcimi rozumeli umeniu, zhotovili svätostánok z desiatich kobercov. Urobili ich z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu s cherubmi, ako robieva umelec. 9 Každý koberec bol dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Všetky koberce mali rovnakú mieru. 10 Päť kobercov spojil dovedna a druhých päť kobercov tiež spojil spolu. 11 Potom na okraji posledného koberca jedného dovedna spojeného kusa narobil očiek z belasého purpuru a takisto urobil aj na okraji posledného koberca druhého dovedna spojeného kusa. 12 Päťdesiat očiek urobil na jednom konci a päťdesiat očiek urobil aj na okraji druhého koberca, ktorý prislúchal k druhému dovedna spojenému kusu, a to tak, že očká na nich boli jedno oproti druhému. 13 Zhotovil aj päťdesiat zlatých sponiek a koberce spojil ich sponkami dovedna tak, že svätostánok bol jedným celkom.

            14 Potom narobil kobercov z koze srsti na pokrov svätostánku. Spojil na to jedenásť kobercov. Každý koberec bol tridsať lakťov dlhý a štyri lakte široký. Jedenásť kobercov malo rovnakú mieru. 16 Potom päť týchto kobercov spojil dovedna a šesť kobercov tiež dovedna. 17 Nato na okraji posledného koberca jedného spojeného kusa urobil päťdesiat očiek a takisto päťdesiat očiek na okraji posledného koberca druhého spojeného kusa. 18 Zhotovil aj päťdesiat medených sponiek, aby mohol spojiť prikrývky tak, žeby boli jedným celkom. 19 Potom urobil na svätostánok pokrývku z červeno farbených ovčích koží a na to ešte inú pokrývku z tachášových koží.

            Dosky na svätostánok a ich príslušenstvo. - 20 Potom nachystal na svätostánok stojatých dosiek z akáciového dreva. 21 Každá doska bola desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká. 22 Každá doska mala dva čapíky, ktoré boli navzájom spojené. Tak to urobil na každej doske svätostánku. 23 Na svätostánok nachystal na južnú stranu dvadsať dosiek 24 a urobil štyridsať strieborných podstavcov pod dvadsať dosák, dva podstavce pod každú dosku pod oba jej čapíky; 25 aj na druhú stranu stánku, na severnú stranu prichystal dvadsať dosiek 26 a pod ne štyridsať strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. 27 Na zadnú stranu svätostánku, na stranu západnú, urobil šesť dosiek 28 a k tomu urobil dve rohové dosky na rohy zadnej časti svätostánku. 29 Ony boli dvojdielne odspodku až dovrchu po svoj prvý krúžok. Tak ich vyhotovil obe na obidva rohy. 30 Tak tam bolo osem dosiek a ich šestnásť strieborných podstavcov, po dvoch a dvoch podstavcoch pod každú dosku. 31 Narobil tiež z akáciového dreva žrdí: päť pre dosky na jednej strane svätostánku, 32 päť žrdí pre dosky na druhej strane svätostánku a päť žrdí pre dosky na zadnej strane, na západnej strane svätostánku. 33 Prostrednú žrď urobil takú, že prechodila stredom dosiek z jedného konca až na druhý. 34 Dosky obil zlatom a ich krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata a žrde obtiahol tiež zlatom.

            Dve opony. - 35 Potom zhotovil oponu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, urobil ju s cherubmi, ako robieva umelec. 36 Zhotovil pre ňu stĺpy z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom, ich háčiky boli zo zlata. Pod ne ulial štyri strieborné podstavce. 37 Na vchod do svätostánku spravil pestrotkanú záclonu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna 38 a jej päť stĺpov, ich háčiky, ich hlavice a krúžky boli zo zlata. Ich päť podstavcov bolo však z medi.

Kto obstojí pred Pánom?

Ž15 (14)

 

 

            1 Dávidov žalm.

 

            Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?

            Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

 

            2 Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,

            čo z úprimného srdca pravdu hovorí,

            3 čo nepodvádza svojím jazykom,

            nekrivdí svojmu blížnemu,

            ani ho nepotupuje.

 

            4 Čo ničomníka nemá za nič,

            ale ctí si ľudí bohabojných.

            Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.

            5 Čo nepožičiava peniaze na úrok

            a proti nevinnému sa nedá podplácať.

 

            Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

 
replica rolex