http://www.farnostokolicne.sk

Lv 1-3, Ž 16

Zákony o obetách 1 - 7

Lv1

 

I.         Zákon o celostných žertvách. - 1 Pán zavolal Mojžiša a vravel mu zo stánku zjavenia: 2 „Hovor Izraelitom a povedz im: Ak niekto z vás prinesie Pánovi obetu z dobytka, prinesiete svoju obetu z hovädzieho dobytka a stád.

            3 Ak jeho obeta bude celostnou žertvou z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca ku vchodu do stánku zjavenia, aby sa zaľúbil Pánovi. 4 Položí ruku na hlavu žertvy, aby bola so záľubou prijatá a získala mu odpustenie. 5 Potom býka zabije pred Pánom a Áronovi synovia, kňazi, budú obetovať krv a rozlejú krv vôkol oltára, ktorý je naproti vchodu do stánku zjavenia. 6 Potom žertve stiahne kožu a rozseká ju na kusy. 7 Áronovi synovia, kňazi, dajú na oltár oheň a na oheň naložia dreva. 8 Nato Áronovi synovia, kňazi, poukladajú kusy, hlavu a loj na drevo, čo je na oltári na ohni. 9 Vnútornosti a nohy však poumýva vodou a kňaz to dá všetko spáliť na oltári ako celostnú žertvu, zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.

            10 Ak bude jeho obeta celostnou obetou zo stáda, ovca alebo koza, nech privedie bezchybného samca. 11 Zabije ho na severnej strane oltára pred Pánom a Áronovi synovia, kňazi, rozlejú jeho krv vôkol oltára. 12 Rozseká ho na kusy a kňaz ich položí s hlavou a lojom na drevo, čo je na oltári na ohni. 13 Vnútornosti však a nôžky umyje vodou a kňaz vezme všetko spolu a dá to spáliť na oltári ako celostnú žertvu, zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.

            14 Ak bude jeho obeta Pánovi celostnou žertvou z vtáctva, nech prinesie hrdličky alebo holúbky. 15 Kňaz ju zanesie na oltár, odreže jej hlavu a spáli ju na oltári. Jej krv vycedí na oltárnu stenu. 16 Potom jej odstráni hrvoľ a perie a hodí to za oltár na východnú stranu, na miesto, kde sa vysypuje popol. 17 Potom jej vytrhne krídla, ale neodhodí ich, a dá ju kňazovi spáliť na oltári na dreve, čo je nad ohňom, ako celostnú žertvu, zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.

 

 

Lv2

 

II.        Zákon o nekvasených potravinových obetách. - 1 Ak niekto bude chcieť obetovať Pánovi potravinovú obetu, nech je jeho obetou jemná múka, poleje ju olejom a pridá kadidlo. 2 Potom ju prinesie Áronovým synom, kňazom, a jeden z nich vezme za hrsť múky poliatej olejom a všetko kadidlo a kňaz to spáli na pripomienku na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. 3 Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvätné zo zápalných obiet Pánových.

            4 Ak budeš chcieť obetovať potravinovú obetu z toho, čo sa upieklo v peci, nech sú to nekvasené, olejom zapravené chleby z jemnej múky alebo nekvasené, olejom potreté osúšky. 5 Ak bude tvoja obeta potravinovou obetou z toho, čo bolo upečené na platni, nech je z jemnej múky, zapravená olejom, bez kvasu. Polámeš ju na kúsky a poleješ ju olejom. To je potravinová obeta. 7 Ak bude tvoja obeta z toho, čo sa pripravilo v hrnci, nech je z jemnej múky a zaprávaná olejom. 8 Potravinovú obetu pripravenú na tento spôsob, donesieš potom Pánovi a odovzdáš ju kňazom, aby ju položil na oltár. 9 Kňaz vezme z potravinovej obety na pripomienku a spáli to na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. 10 Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvätné zo zápalných obiet Pánových. 11 Nijaká obeta, ktorú prinesieš Pánovi, nesmie byť zaprávaná kvasom, lebo nič z kvasu ani z medu nesmiete spáliť na zápalnú obetu Pánovi. 12 Môžete to priniesť Pánovi ako dary z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa dostať nesmú! 13 Každý obetný dar potravinovej obety posolíš soľou a nikdy nesmie chybovať soľ zmluvy s tvojím Bohom pri tvojich potravinových obetách. Každú svoju obetu budeš prinášať so soľou.

            Potravinové obety z prvotín. - 14 Keď budeš prinášať potravinovú obetu Pánovi z prvotín plodín, rozdrvíš zrno dozrievajúcich klasov, upražených na ohni, a prinesieš ako potravinovú obetu zo svojich prvotín. 15 Na to naleješ oleja a pridáš kadidla. To je potravinová obeta. 16 A kňaz spáli niečo z rozdrveného zrna a z oleja a všetko kadidlo na ohni ako pripomienku pre Pána.

 

 

Lv3

 

III.      Pokojné žertvy. - 1 Ak bude niekto obetovať pokojnú žertvu z hovädzieho dobytka, to, čo prinesie na obetu Pánovi, musí byť samec alebo samica bez chyby. 2 Položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pri vchode do stánku zjavenia a Áronovi synovia, kňazi, rozlejú krv vôkol oltára. 3 Potom z pokojnej obety prinesie na zápalnú obetu Pánovi loj, ktorým sú obrastené črevá, a všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. 4 Aj obe obličky a loj, čo je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí. 5 Áronovi synovia to spália na oltári, na zápalnej obete, ktorá je na dreve na ohni, ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.

            6 Ak niekto prinesie obetu ako pokojnú žertvu Pánovi zo stáda, nech je to, čo bude obetovať, samec alebo samica bez chyby. 7 Ak bude jeho obetou baránok, privedie ho pred Pána, 8 položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pred stánkom zjavenia. Áronovi synovia rozlejú krv vôkol oltára. 9 Potom z pokojnej obety prinesie na zápalnú obetu Pánovi loj; celý mastný chvost - odoberie ho celkom od chvostovej kosti -, loj, ktorým sú obrastené črevá, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, 10 ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí. 11 A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu pre Pána.

            12 Ak bude jeho obetou koza, privedie ju pred Pána, 13 položí ruku na jej hlavu a zabije ju pred stánkom zjavenia. Áronovi synovia vylejú krv okolo oltára. 14 Potom z nej prinesie na zápalnú obetu Pánovi loj, ktorým sú obrastené črevá, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, 15 ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečene; od obličiek ho však oddelí. 16 A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Všetok loj patrí Pánovi. 17 To bude večný predpis z pokolenia na pokolenie vo všetkých vašich bydliskách: „Ani krv, ani loj nebudete jesť vôbec!“

Pán - môj dedičný podiel

Ž16 (15)

 

            1 Miktam. Dávidov žalm.

            Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

            2 Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.

            Pre mňa niet šťastia bez teba.“

            3 Svätým a slávnym mužom v krajine

            patrí moja plná priazeň.

            4 Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi.

            Nebudem vylievať krv na ich obetu,

            ani ich mená nevezmem na pery.

 

            5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,

            v tvojich rukách je môj osud.

            6 Pripadol mi diel v kraji prekrásnom:

            a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

            7 Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;

            v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

            8 Pána mám vždy pred očami;

            a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

            9 Preto sa raduje moje srdce

            a moja duša plesá

            aj moje telo odpočíva v nádeji.

 

            10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí

            a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

            11 Ukážeš mi cestu života.

            U teba je plnosť radosti,

            po tvojej pravici večná slasť.

 
replica rolex