http://www.farnostokolicne.sk

Ex 37-40

Ex37

 

XXXVII.   Zhotovenie archy zmluvy. - 1 Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, a poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. 2 Obtiahol ju rýdzim zlatom znútra i zvonku a na vrchu dookola urobil zlatý veniec. 3 Ulial pre ňu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jej jednu stranu a dva krúžky na jej druhú stranu. 4 Potom z akáciového dreva spravil tyče a obil ich zlatom. 5 Tieto tyče prestrčil cez krúžky na bokoch archy, aby sa archa dala nosiť. 6 Nato urobil vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. 7 A na oboch koncoch zľutovnice urobil dvoch zlatých kovaných cherubov: 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zľutovnici na jej oboch koncoch. 9 Cherubi mali vystreté krídla nahor tak, že svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu, zatiaľ čo ich tváre boli obrátené oproti sebe. Tváre cherubov sa upierali na zľutovnicu.

            Stôl predkladných chlebov. - 10 Potom z akáciového dreva zhotovil stôl, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a poldruha lakťa vysoký, 11 obil ho rýdzim zlatom a okolo neho urobil zlatý veniec. 12 Spravil okolo neho aj rám, na dlaň široký, a na rám upevnil dookola zlatý veniec. 13 Ulial preň štyri zlaté krúžky a krúžky pripevnil na štyroch rohoch pri jeho štyroch nohách. 14 Pod samým rámom boli krúžky na tyče, aby sa stôl dal nosiť. 15 Zhotovil tyče z akáciového dreva a obil ich zlatom, aby stôl bolo možno nosiť. 16 Vyhotovil tiež nádoby na stôl, príslušné misy, misky, kanvy a čaše na prinášanie mokrých obetí.

            Zlatý sedemramenný svietnik. - 17 Ďalej urobil svietnik z rýdzeho zlata; urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec ako i jeho byľ; jeho kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho. 18 A z jeho bokov vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku. 19 Na každom ramene boli tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, a to rovnako na šiestich ramenách, čo vychádzali zo svietnika. 20 Na samom svietniku boli štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom tak, 21 že pod každým z troch párov ramien bolo po jednej hlavičke. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré z neho vychádzali. 22 Jeho hlavičky a ramená vychádzali z neho a všetko bolo vykované z jedného kusa rýdzeho zlata. 23 Spravil k nemu aj sedem lámp a príslušné odštipovače a panvičky z čistého zlata. 24 Naň a na všetko jeho príslušenstvo spotreboval jednu hrivnu čistého zlata.

            Kadidlový oltár. - 25 Potom zhotovil z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho. 26 Obtiahol ho rýdzim zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a obrúbil ho zlatým vencom. 27 Potom pripevnil na jeho stranách, na oboch jeho bokoch pod vencom, po dva zlaté krúžky na zastrčenie tyčí, aby ho bolo možno na nich nosiť. 28 Tyče urobil z akáciového dreva a obil ich zlatom.

            Olej na svätenie a kadidlo. - 29 Potom pripravil svätý olej na svätenie a čisté, príjemne voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár.

 

 

Ex38

 

XXXVIII.   Oltár zápalných obiet. - 1 Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalných obiet, päť lakťov dlhý a päť lakťov široký, teda štvorcový, a tri lakte vysoký. 2 Na jeho štyroch uhloch urobil rohy, ktoré z neho vyčnievali, a obtiahol ho meďou. 3 Urobil aj všetko náčinie pre oltár: popolnice, lopatky, panvičky, vidlice a uhoľnice. Všetko jeho náčinie vyhotovil z medi. 4 Na oltár urobil aj sieťovité medené mriežky dolu pod okružným schodíkom až do polovice jeho výšky. 5 Potom odlial štyri krúžky na štyri uhly medenej mriežky na zasunutie tyčí. 6 Aj tyče spravil z akáciového dreva a obtiahol ich meďou. 7 Tieto tyče zasunul do krúžkov po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno na nich prenášať. Urobil ho dutý z dosiek.

            8 Potom urobil umývadlo z medi, aj jeho podstavec bol z medi, zo zrkadiel posluhujúcich žien, ktoré posluhovali pri vchode do stánku zjavenia.

            Nádvorie svätostánku. - 9 Potom zhotovil nádvorie. Nádvorné plachty na jeho južnú stranu boli z niťového plátna, sto lakťov dlhé, 10 k tomu bolo dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami; stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Na severnú stranu bolo tiež sto lakťov, k tomu dvadsať stĺpov s ich dvadsiatimi medenými podstavcami; stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. 12 Na západnú stranu bolo plachiet päťdesiat lakťov, k tomu desať stĺpov s desiatimi podstavcami a stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. 13 Aj na prednú, východnú stranu bolo (šírky) päťdesiat lakťov: 14 pätnásť lakťov plachiet na jednej strane, k tomu tri stĺpy s ich podstavcami, 15 a tak isto na druhej strane - totiž z oboch strán vchodu do nádvoria - po pätnásť lakťov plachiet a k tomu po tri stĺpy s ich podstavcami. 16 Všetky plachty okolo nádvoria boli z niťového plátna. 17 Podstavce pod stĺpy však boli z medi a ich háčiky a krúžky boli zo striebra, aj ich hlavice boli obité striebrom. Všetky nádvorné stĺpy mali strieborné krúžky. 18 Záclona na vchode do nádvoria bola pestrotkaná z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a bola dvadsať lakťov dlhá a päť lakťov široká podľa plachiet nádvoria. 19 Jej štyri stĺpy s jej štyrmi podstavcami boli z medi, ich háčiky a krúžky boli strieborné a hlavice boli obité striebrom. 20 Všetky kolíky svätostánku a nádvoria dookola boli z medi.

            Náklad na výstavbu svätostánku a nádvoria. - 21 Toto je zoznam nákladov na svätostánok, na stánok zákona, ktorý bol vyhotovený na Mojžišov rozkaz, a zhotovili ho leviti pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. 22 Beselél, syn Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa, vyhotovil všetko, čo Pán rozkázal Mojžišovi, 23 spolu s Achisamechovým synom Óliabom z Danovho kmeňa ako majstri, umelci a tkáči belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Všetkého zlata, ktoré sa použilo na rozličné práce pri stavbe svätostánku ako zásvätný dar, bolo dvadsaťdeväť hrivien a sedemstotridsať šeklov podľa posvätnej váhy. 25 A striebra zo sčítania pospolitosti bolo sto hrivien a tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa posvätnej váhy; 26 po pol šekli podľa posvätnej váhy od každého, kto podliehal sčítaniu od dvadsiateho roku nahor, teda od šesťstotritisícpäťstopäťdesiatich mužov. 27 Sto strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svätostánok a podstavcov na záclony, sto podstavcov bolo zo sto hrivien, teda jedna hrivna na každý podstavec. 28 A z tisícsedemstosedemdesiatich piatich šeklov vyhotovil háčiky na stĺpy, obtiahol ich hlavice a opatril ich krúžkami. 29 Všetkých posvätných darov z medi bolo sedemdesiat hrivien a dvetisícštyristo šeklov. 30 Z tohto vyhotovil podstavec pri vchode do stánku zjavenia, medený oltár, medené mriežky a oltárne náčinie, i podstavce (stĺpcov) pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svätostánok a všetky kolíky okolo nádvoria.

 

 

Ex39

 

XXXIX.   Kňazské rúcho. - 1 Z belasého a červeného purpuru, karmazínu (a niťového plátna) vyhotovili slávnostné rúcho pre službu vo svätyni a tiež posvätné rúcho pre Árona, ako nariadil Mojžišovi Pán.

            Efód. - 2 Efód zhotovili zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. 3 Zo zlata vyklepali tenké plechy a postrihali ich na nite, aby ich mohli postkávať s belasým a červeným purpurom, karmazínom a niťovou priadzou tak, ako robieva umelec. 4 Zhotovili aj dva náplecníky, ktoré boli na oboch horných koncoch spojené. 5 Aj stuha, ktorou sa priväzoval a ktorá bola z neho a na ňom visela, bola takou istou prácou, ako on sám, zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priadze, ako Mojžišovi prikázal Pán. 6 Ďalej upravili dva ónyxové kamene, ktoré osadili do zlatej obruby a na ktorých boli kameňoryteckým spôsobom vyryté mená Izraelových kmeňov. 7 Tie upevnili na obe horné čiastky efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

            Náprsník. - 8 Potom urobil náprsník, ako robieva umelec. Bol zhotovený tak ako efód: zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priadze. 9 Bol štvorcový, zložený na dvoje a bol dlhý a široký na jednu piaď. Vyložili ho štyrmi radmi drahokamov. V prvom rade bol karneol, topás a smaragd, 11 v druhom rade: rubín, zafír a diamant, 12 v treťom rade: hyacint, achát a ametyst 13 a vo štvrtom rade: chryzolit, ónyx a beryl. Osadené boli do zlatého pletiva, ktoré im slúžilo za obrubu. 14 Kameňov bolo podľa mien Izraelových synov dvanásť s ich menami; na každom bolo vyryté jedno z mien dvanástich kmeňov. 15 Potom na náprsník pripevnili pletené retiazky, zhotovené z čistého zlata na spôsob šnúrky. 16 Urobili dvoje zlatých pletív a dva zlaté krúžky a oba krúžky pripevnili na horných koncoch náprsníka. 17 Dve zlaté šnúrky pripevnili na dva krúžky, čo boli na koncoch náprsníka. 18 Druhé dva konce oboch šnúrok spojili s oboma pletivami a pripevnili ich na prednej náplecnej časti efódu. 19 Potom urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch spodných koncoch náprsníka, na jeho vnútornom, k efódu obrátenom okraji. 20 A urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch náplecných čiastkach efódu dolu, na jeho prednej strane, tam, kde je s nimi spojený nad efódovou stuhou. 21 Potom zviazali krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrou z belasého purpuru tak, že ležal nad stuhou efódu, a náprsník sa nemohol odpojiť od efódu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

            Kňazský plášť. - 22 Potom vyhotovili k efódu plášť, ako robieva tkáč, celý bol z belasého purpuru. 23 Otvor hore v strede plášťa bol ako otvor na pancierovej košeli s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal. 24 Na spodnom okraji pripevnili granátové jablká z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. 25 Z čistého zlata narobili zvončekov a upevnili ich medzi granátové jablká, 26 striedavo jeden zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa pre službu, ako Pán prikázal Mojžišovi.

            27 Potom zhotovili z ľanového plátna tuniky, ako robieva tkáč, pre Árona a pre jeho synov. 28 Takisto zhotovili aj čiapky z ľanového plátna, aj turbanovú okrasu z plátna a plátenné spodky z niťového plátna, 29 ba aj pás z niťového plátna, belasého a červeného purpuru a karmazínu, ako robieva umelec, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

            30 Nakoniec urobili z rýdzeho zlata náčelnú tabuľku, posvätnú stuhu, a na ňu rytcovou prácou vyryli: Svätý Pánov. 31 Pripravili na ňu aj šnúrku z belasého purpuru, aby sa dala priviazať hore na hlavu, ako Mojžišovi prikázal Pán.

            32 Takto bola ukončená všetka práca na príbytku, na stánku zjavenia, a Izraeliti urobili všetko celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak to urobili. 33 Potom priniesli svätostánok k Mojžišovi: stánok a jeho príslušenstvo, jeho sponky, dosky, žrde, stĺpy a podstavce, 34 pokrývku z červeno farbených ovčích kozí a pokrývku z tachášových koží, haliacu oponu, 35 archu zákona s jej tyčami a zľutovnicu, 36 stôl a všetko jeho náradie a predkladné chleby, 37 svietnik z rýdzeho zlata, jeho lampy - lampy boli postavené do radu - a všetko jeho príslušenstvo, aj olej do lámp, 38 zlatý oltár, olej na svätenie, príjemne voňajúce kadidlo a oponu na vchod do svätostánku, 39 medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, 40 plachty pre nádvorie, jeho stĺpy a podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre službu v príbytku, stánku zjavenia. 41 Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni: posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. 42 Izraeliti previedli všetku prácu celkom tak, ako Pán prikázal Mojžišovi. 43 Mojžiš všetku prácu prezrel a videl, že ju previedli celkom tak, ako mu prikázal Pán. A Mojžiš ich požehnal.

 

 

Ex40

 

XL.     Postavenie a posviacka svätostánku. - 1 Potom Pán povedal Mojžišovi: 2 „V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia! 3 Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona zaves oponu, 4 prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy, 5 daj zlatý oltár na kadidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zaves oponu! 6 Potom pred vchodom do príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly 7 a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody. Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu! 9 Napokon vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí; posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. 10 Aj oltár na zápaly pomaž i všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. 11 Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. 12 Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou. 13 Potom obleč Árona do posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz. 14 Aj jeho synov priveď, obleč ich do tuník 15 a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie.“

            16 Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu prikázal Pán. 17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok postavený. 18 Mojžiš postavil svätostánok takto: položil podstavce a na ne postavil dosky, popreťahoval žrde a postavil stĺpy, ponad stánok natiahol prikrývku a na to položil stanovú pokrývku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. 20 Potom vzal zákon a položil ho do archy, pod archu podvliekol tyče a hore na archu položil zľutovnicu. 21 Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán. 22 Potom postavil v stánku zjavenia, na jeho severnej strane pred oponu stôl 23 a poukladal naň predkladné chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 24 Svietnik umiestil v stánku zjavenia oproti stolu, na južnej strane stánku, 25 a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. 26 Aj zlatý oltár postavil pred oponu v stánku zjavenia 27 a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán. 28 Potom na vchod do svätyne zavesil oponu. 29 Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svätostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán. 30 Potom postavil medzi stánok zjavenia a oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy; 32 keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán. 33 Napokon postavil okolo svätostánku a oltára nádvorie a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu.

            Pán vchádza do svätostánku. - 34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok.

            36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.

 
replica rolex