http://www.farnostokolicne.sk

Gn 10-12

 

 

 Rodokmeň národov


Gn10

 

X. Jafetovci. - 1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. 2 Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras. 3 Gomerovi synovia sú Askenéz Rifat a Togorma. 4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.

Chamovci. - 6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim Fut a Kanaán. 7 Chusovi synovia sú Šaba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. 8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi. 9 Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: „Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!“ 10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár. 11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale 12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.

13 Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, 14 Fetrusi, Kasluchovia - z nich vzišli Filištínci - a Kaftorčania. 15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci, 16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, 17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci, Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli, 19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. 20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

Semiti. - 21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram. 23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.

24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. 25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. 26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 27 Aduram, Uzal, Dekla, 28 Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom. 31 Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva. 32 To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

 

 


Gn11

 

XI. Zmätenie reči a rozídenie ľudstva. - 1 Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová. 2 Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.

3 Tu si povedali jeden druhému: „Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!“ Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom povedali: „Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!“ 5 Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia 6 a povedal: „Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!“ 8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. 9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.

Sedem rodokmeňov. - 10 Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad. 11 Po Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 12 Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale. 13 Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu Heber. 15 Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 16 Keď mal Heber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Faleg. 17 Po Falegovom narodení žil Heber ešte štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 18 Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu. 19 Po Reuovom narodení žil Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug. 21 Po Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 22 Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu Nachor. 23 Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Táre. 25 Po Táreho narodení žil Nachor ešte stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 26 Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.

 

 

Dejiny Patriarchov 11,27 - 50,26

Dejiny Abrahámove 11,27 - 25,10

 

Abrahámovo príbuzenstvo. - 27 Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot. 28 Aran však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Ure. Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy. 30 Sarai však bola neplodná; nemala detí. 31 A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Sarai, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa osadili. 32 Táreho dní bolo dvestopäť rokov, keď Táre zomrel v Harane.

 

 


Gn12

 

XII. Boh posiela Abrama do Kanaánu. - 1 Tu Pán povedal Abramovi:

 

„Odíď zo svojej krajiny,

od svojho príbuzenstva

a zo svojho otcovského domu

do krajiny, ktorú ti ukážem.

2 Urobím z teba veľký národ,

požehnám ťa a preslávim tvoje meno

a ty budeš požehnaním.

3 Požehnám tých, čo ťa budú žehnať,

a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!

V tebe budú požehnané

všetky pokolenia zeme!“

 

Abramova cesta do Kanaánu. - 4 A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Haranu. 5 Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán, a tak došli do krajiny Kanaán. 6 Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanaánčania. 7 Tu sa Abramovi zjavil Pán a povedal mu: „Túto krajinu dám tvojmu potomstvu.“ On tam potom postavil Pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. 8 Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na západ mal Betel, na východ Haj. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno Pánovo. 9 Potom sa Abram vybral ďalej a tiahol k Negebu.

Abram tiahne do Egypta. - 10 Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. 11 Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Sarai: „Naisto viem, že si pekná žena 12 a keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: „To je jeho žena.“ Mňa zabijú a teba nechajú žiť. 13 Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive.“ 14 A keď Abram prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. 15 A keď ju videli faraónovi dvorania, chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu. 16 S Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal; mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. 17 Pán však bil faraóna ťažkými ranami, aj jeho dom, pre Abramovu ženu Sarai. 18 Tu si faraón zavolal Abrama a povedal mu: „Čo si mi to urobil?! Prečo si mi nepovedal, že je ona tvoja žena? 19 Prečo si hovoril: „Ona je moja sestra,“ a tak som si ju vzal za ženu? Teraz teda, tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!“ 20 Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.

 
replica rolex