http://www.farnostokolicne.sk

Ex 28-30, Ž 14

Kňazské rúcho

Ex28

 

XXVIII.   Rúcho Árona a jeho synov. - 1 Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar. 2 A pre svojho brata Árona zhotovíš posvätné rúcho na česť a ozdobu! 3 Porozprávaš sa so všetkými, čo sa rozumejú umeniu, ktorých som naplnil umeleckým duchom, aby zhotovili pre Árona rúcho, žeby sa mohol posvätiť a slúžiť mi ako kňaz. 4 Takéto rúcha urobia: náprsník, efód (náramenník), pláštik, tuniku z tkanej priadze, mitru a pás. Tieto posvätné šaty urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi. S Použijú na to zlato, belasý a červený purpur, karmazín a plátno.

            Efód (náramenník). - 6 Efód zhotovia zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, ako robieva umelec. 7 Bude mať dve náplecné časti a na oboch stranách bude s nimi navrchu spojený. 8 Aj šnúra, ktorou sa bude uväzovať, bude takou istou prácou a z jedného kusa s ním; bude zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. 9 Potom vezmeš dva ónyxové kamene a vyryješ do nich mená Izraelových synov, 10 šesť na jeden kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň v poradí, ako sa narodili. 11 Brusičovi kameňov a kameňorytcovi dáš do oboch kameňov vyryť mená Izraelových synov. Zasadíš ich do zlatého pletiva 12 a potom oba kamene pripevníš na plecné čiastky efódu ako kamene spomienky na Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Pánom, aby sa na nich pamätalo. 13 Potom vyhotovíš zlaté pletivo 14 a dve retiazky z rýdzeho zlata. Urobíš ich krútené na spôsob šnúrok a tieto retiazky vyhotovené ako šnúrky upevníš na tkanivo!

            Náprsník. - 15 Potom urobíš náprsník Božieho rozhodovania, ako robieva umelec. Urobíš ho tak, ako je zhotovený efód: zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. 16 Bude štvorcový, vo dvoje zložený a na piaď dlhý a široký. 17 V štyroch radoch ho vyložíš drahokamami! V prvom rade bude karneol, topás a smaragd, 18 v druhom rade: rubín, zafír a diamant, 19 v treťom rade: hyacint, achát a ametyst 20 a vo štvrtom rade: chryzolit, ónyx a beryl. Zasadíš ich v radoch do zlatého pletiva. 21 Kameňov bude dvanásť podľa mien Izraelových synov, teda podľa ich mien kameňorytec vyryje mená jednotlivých dvanástich kmeňov. 22 Potom na náprsník pripevníš dve pletené retiazky, urobené z čistého zlata na spôsob šnúrky. 23 Ďalej urobíš na náprsník dva zlaté krúžky a oba krúžky upevníš na vrchných koncoch náprsníka! 24 Potom obe zlaté šnúrky pripevníš na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka! 25 Druhé dva konce oboch šnúrok pripevníš na obe tkanivá a potom ich upevníš na náplecných častiach efódu, ktoré sú obrátené k náprsníku. 26 Potom urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na spodných rohoch náprsníka na jeho vnútornej, k efódu obrátenej strane! 27 Urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách efódu dolu, nad pásom efódu. 28 Potom zviažeš náprsník za jeho spodné krúžky tkanicou z belasého purpuru s krúžkami efódu tak, aby ležal nad pásom efódu. Takto sa náprsník nebude môcť oddeľovať od efódu. 29 Áron teda bude nosiť mená Izraelových synov na náprsníku rozhodovania na svojom srdci ako stálu spomienku pred Pánom, kedykoľvek vojde do svätyne.

            30 Do náprsníka rozhodovania vložíš urim a tumim, aby boli na Áronovom srdci, kedykoľvek sa predstaví pred Pána. Takto bude Áron ustavične nosiť Božie rozhodnutia pre Izraelitov na svojom srdci pred Pánom.

            Kňazský plášť. - 31 Ďalej urobíš plášť pod efód, celý z belasého purpuru. 32 V strede bude otvor pre hlavu a dookola otvoru bude tkaná obruba, takže otvor bude ako na pancierovej košeli, aby sa netrhal. 33 Dolu, na jeho spodnom okraji, pripevníš dookola granátové jablká z belasého a červeného purpuru a karmazínu - pôjdu dookola celého okraja - a medzi ne zlaté zvončeky tak, 34 že sa po okraji plášťa budú dookola striedať zlaté zvončeky s granátovými jablkami. 35 Áron ho bude nosiť, keď bude konať službu, aby ho počuli zvoniť, keď bude vchádzať do svätyne pred Pána a keď bude vychádzať, aby nezomrel.

            Náčelná tabuľka. - 36 Potom vyhotovíš z rýdzeho zlata tabuľku a vyryješ na ňu rytcovou prácou Svätý Pánov. 37 Pripevníš ju na šnúrku z belasého purpuru a priviaže sa na mitru; bude teda na prednej strane mitry, 38 bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo u Pána.

            Tunika, mitra a pás. - 39 Utkáš aj tuniku z jemnej ľanovej priadze, zhotovíš mitru z niťového plátna a urobíš pestrofarebný pás.

            Rúcho jednoduchých kňazov. - 40 Aj pre Áronových synov zhotovíš tuniky a urobíš pre nich pásy ako i vysoké čiapky na česť a ozdobu! 41 A oblečieš do toho svojho brata Árona a s ním aj jeho synov a pomažeš ich; uvedieš ich do úradu a posvätíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. 42 Narobíš aj krátkych plátenných spodkov na zakrytie ich nahoty; budú siahať od bedier až po stehná. 43 Áron a jeho synovia ich budú mať, kedykoľvek vojdú do stanu zjavenia alebo pristúpia k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a neumreli. Toto bude trvalý predpis preň a pre jeho potomkov po ňom.

 

 

Svätenie kňazov

Ex29

 

XXIX.              Posvätenie Árona a jeho synov. - 1 A aby mi slúžili ako kňazi, urobíš s nimi toto: Vezmi jedného mladého býka, dva bezchybné barany, 2 nekvasené chleby, nekvasené, na oleji zamiesené pagáče ako i nekvasené a olejom potreté oblátky, ktoré pripravíš z jemnej pšeničnej múky, 3 vložíš to do koša a v koši ich prinesieš - k tomu býčka a tie dva barany.

            4 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu zjavenia a umyješ ich vodou. 5 Nato vezmeš rúcho a oblečieš Árona do tuniky, plášťa, čo prislúcha k efódu, do efódu a náprsníka a opášeš ho efódovou stuhou 6 položíš mu na hlavu mitru a na mitru mu pripevníš posvätnú stuhu. 7 Potom vezmeš olej na svätenie a vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. 8 Potom privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky 9 a opášeš ich pásom - ako Árona tak i jeho synov - a položíš im vysoké čiapky. A takto sa ich kňazstvo stane trvalým ustanovením. Takto uvedieš Árona a jeho synov do ich úradu.

            Trojitá obeta. - 10 Potom privedieš mladého býka pred stan zjavenia a Áron i jeho synovia položia ruky na hlavu býčka. 11 Ty potom býčka zabiješ pred Pánom pri vchode do stanu zjavenia, 12 vezmeš z býčkovej krvi a ňou palcom potrieš rohy oltára. Všetku ostatnú krv vyleješ okolo spodku oltára. 13 Nato vezmeš všetok loj, čo pokrýva vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s lojom, čo je na nich, a prinesieš to spálením na oltári. 14 Mäso býčka však, jeho kožu a trus spáliš na ohni mimo tábora. To je obeta za hriech.

            15 Potom vezmeš jedného barana a Áron a jeho synovia položia na baranovu hlavu ruky. 16 Nato barana zabiješ, naberieš z jeho krvi a porozlievaš ju okolo oltára. 17 Potom barana rozsekáš na kusy, umyješ jeho vnútornosti a nohy a položíš ich k ostatným kusom a k hlave. 18 A takto prinesieš celého barana ako zápal na oltári. To je celostná žertva pre Pána, príjemná vôňa, zápalná obeta pre Pána.

            19 Potom vezmeš druhého barana a Áron a jeho synovia zasa položia ruky na baranovu hlavu. 20 Barana zabiješ, vezmeš niečo z jeho krvi a potrieš okraje pravého ucha Árona a jeho synov a palce ich pravej ruky a nohy; ostatnú krv porozlievaš okolo oltára. 21 Potom vezmeš niečo z krvi, čo bude na oltári, a z oleja na svätenie a pokropíš Árona a jeho rúcho aj jeho synov a rúcho jeho synov a bude posvätený on aj jeho rúcho i jeho synovia a ich rúcha s ním. 22 Potom vyberieš z barana loj, a to chvost, loj, ktorým sú pokryté vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku - lebo to je baran posvätenia -, 23 napokon vezmeš jeden bochník chleba, jeden pagáč zamiesený na oleji a jednu oblátku z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Pánom, 24 a toto všetko vložíš do rúk Árona a jeho synov, aby to obetovali ako podávaciu obetu Pánovi. 25 Potom im to z rúk vezmeš a spáliš to ako celostnú žertvu na oltári na príjemnú vôňu pred Pánom. To je zápalná obeta pre Pána. 26 Potom vezmeš prsia barana, ktorým bol posvätený Áron, a prinesieš to pred Pána ako podávaciu obetu - a to pripadne tebe za podiel.

            Kňazský podiel z oltára. - 27 Prsia podávacej obety a lopatku, čo bola oddelená z barana pri svätení Árona a jeho synov ako podávacia a pozdvihovaná obeta, vyhlásiš za posvätené! 28 To pripadne Áronovi a jeho synom ako trvalá náležitosť zo strany Izraelitov, lebo to je obeta pozdvihovania a ako obeta pozdvihovania bude z pokojných obiet Izraelitov ako ich obeta pozdvihovania Pánovi.

            Dedenie kňazského rúcha. - 29 Áronovo posvätné rúcho prejde po ňom na jeho synov, aby v ňom boli pomazávaní a uvádzaní do svojho úradu. 30 Sedem dní ho bude nosiť ten, ktorý z jeho synov nastúpi ako veľkňaz na jeho miesto a ktorý bude vchádzať do stanu zjavenia, aby konal službu vo svätyni.

            Obetná hostina. - 31 Potom vezmeš barana z posvätenia (kňazov) a jeho mäso uvaríš na posvätnom mieste! 32 Mäso barana a chlieb, čo je v koši, budú jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu zjavenia. 33 Smú jesť iba tí, za ktorých bola prinesená zmierna obeta, keď boli uvádzaní do úradu a keď boli svätení. Iný z toho jesť nesmie, lebo je to sväté. 34 Ak by niečo z mäsa posvätenia alebo z chleba malo zostať do rána, spáliš, čo ostalo, na ohni. Nebude sa to jesť, lebo je to sväté. 35 S Áronom a s jeho synmi urobí všetko, čo som ti prikázal. Sedem dní bude trvať (slávnosť) svätenia (kňazov)! 36 Každý deň obetuješ jedného mladého býka ako zmiernu obetu za hriech! A oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš zmiernu obetu a pomažeš ho, aby si ho posvätil. 37 Sedem dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posväcovať ho; tak bude oltár posvätený. Každý, kto sa dotkne oltára bude zasvätený.

            Každodenná celostná žertva. - 38 A toto budeš obetovať na oltári: deň čo deň dva jednoročné baránky, 39 jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého v podvečer; 40 k tomu desatinu jemnej múky, zmiešanú so štvrtinou hina oleja z roztlčených olív, a na tekutú obetu štvrtinu hina vína na jedného baránka. 41 Druhého baránka obetuj okolo večera - pritom si budeš počínať ako pri raňajšej obete jedál a k nej prislúchajúcej tekutej obete - na príjemnú vôňu, ako zápalnú obetu Pánovi. 42 To bude vaša pravidelná celostná zápalná obeta pred Pánom z pokolenia na pokolenie, ktorá sa bude prinášať pred vchodom do stanu zjavenia, kde sa vám budem zjavovať, aby som tam s tebou hovoril.

            Božia prítomnosť v stane. - 43 Tam sa budem zjavovať Izraelovým synom a miesto sa posvätí mojou slávou. 44 Stan zjavenia a oltár posvätím ja. Aj Árona a jeho synov ja posvätím, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať uprostred Izraelitov a budem ich Bohom. 46 A spoznajú, že ja, Pán, som ich Boh, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich - ja, Pán, ich Boh.

 

 

Ex30

 

XXX.  Kadidlový oltár. - 1 Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva, 2 lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký! Jeho rohy budú z neho vyčnievať. 3 Obložíš ho čistým zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a dookola ho obrúbiš zlatým vencom! 4 Pod veniec zhotovíš na obe strany po dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť. 5 Tyče urobíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom! 6 A postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou zákona, pred zľutovnicu, čo je nad zákonom, kde sa ti budem ja zjavovať. 7 Áron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo. Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy. 8 Aj v podvečer ho zapáli, keď rozsvieti lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Pánom z pokolenia na pokolenie. 9 Na ňom nesmiete obetovať iné kadidlo, ani zápalnú obetu, ani obetu jedál, ani vylievať naň tekutú obetu. 10 Áron na ňom raz do roka vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou za hriechy, čo je na zmierenie. Zmierenie vykoná na ňom raz do roka a bude to z pokolenia na pokolenie. On bude presvätý Pánovi.“

            Daň z hlavy pre svätyňu. - 11 Potom Pán prikázal Mojžišovi: 12 „Keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí podliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odovzdá Pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nezastihlo nešťastie. 13 Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne - šekel sa ráta za dvadsať gerov -, pol šekla je poplatok pre Pána. 14 Každý, kto podlieha sčítaniu, od dvadsiateho roku nahor, musí odovzdať poplatok pre Pána. Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, keď budú dávať Pánovi poplatok za svoj život. 16 A ty povyberáš výkupné od Izraelitov a použiješ ho na vyhotovenie stanu zjavenia, aby ono pripamätúvalo pred Pánom Izraelitov a aby ste (takto) vykúpili svoje životy.“

            Medené umývadlo. - Potom Pán hovoril Mojžišovi: 18 „Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. 19 Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy; 20 keď budú mať vojsť do stanu zjavenia, umyjú sa vodou, aby neumreli, a takisto, keď sa budú približovať k oltáru, aby konali službu a aby obetovali zápalnú obetu Pánovi. 21 Umyjú si teda ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre nich trvalým predpisom; preň a pre jeho potomkov z pokolenia na pokolenie.“

            Olej na svätenie. - 22 Ďalej Pán prikázal Mojžišovi: 23 „Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy a polovicu tohto teda dvestopäťdesiat šeklov voňavej škorice a dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, päťsto šeklov kasie podľa váhy svätyne a jeden hin olivového oleja. Z toho pripravíš svätý olej na pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár. 26 Týmto pomažeš stan zjavenia a archu zákona, stôl so všetkým jeho náradím, svietnik s jeho náčiním a kadidlový oltár; 28 aj oltár na zápalné obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s jeho podstavcom. 29 Takto ich posvätíš a budú presväté. Každý, kto sa ich dotkne, bude zasvätený. 30 Pomažeš aj Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. 31 A Izraelitom prikážeš: „Pre vás to bude svätý olej pomazania z pokolenia na pokolenie; 32 nesmie vyliať na telo človeka a takýmto miešaním sa nesmie pripravovať nijaký iný olej, lebo je svätý a bude vám za svätý! 33 Kto by si podobným spôsobom pripravil takúto miešaninu, alebo niečo by z nej dal nepovolanému, musí byť vyhubený zo svojho ľudu!“

            Zloženie kadidla. - 34 Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Vezmeš voňavé látky: stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach, 35 a pripravíš z toho kadidlo, silnú zmiešaninu, ako robieva voňavkár, zmiešané so soľou, čisté, na posvätné používanie. 36 Čiastku z toho roztlčieš na jemný prach a niečo z toho položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa ti budem zjavovať: to bude pre vás presvätou vecou! 37 Kadidlo v takom zložení, aké pripravíš, nesmiete pre seba zarábať; bude ti sväté pre Pána. 38 Kto by si však pripravil také, ako je toto, a chcel by sa kochať v jeho príjemnej vôni, nech je vyhubený zo svojho ľudu!“

Pochabosť bezbožných

Ž14 (13)

 

 

            1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

 

            Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

            Skazení sú a ohavnosti páchajú.

            Nikto z nich nerobí dobre.

            2 Pán pozerá z neba na synov ľudských

            a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

 

            3 Všetci poblúdili, všetci sa skazili;

            nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

            4 Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť

            a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

 

            Nevzývajú Pána;

            5 ale ešte stŕpnu od strachu,

            lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.

            6 Vy chcete zmariť plány bedára,

            lež Pán je jeho útočišťom.

            7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona!

            Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia,

            Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

 
replica rolex