http://www.farnostokolicne.sk

Iz 52-54, Ž 114

Iz52

 

 

 

 

Vykúpenie Jeruzalema

LII. 1   Vzbuď sa, vzbuď sa,

            obleč si, Sion, svoju moc;

            obleč si šatu svojej nádhery,

            sväté mesto, Jeruzalem,

            veď už viac do teba nevstúpi

            neobrezaný a nečistý!

2           Stras zo seba prach, povstaň,

            posaď sa, Jeruzalem,

            roztvor putá svojho hrdla,

            zajatá dcéra sionská!

3           Bo takto hovorí Pán:

            „Zadarmo ste boli predaní

            a bez peňazí budete vykúpení.“

4           Lebo toto hovorí Pán, Jahve:

            „Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud

            a Asýr ho pre nič utláčal.

5           Teraz však, čo tu mám? - hovorí Pán.

            Veď bol vzatý môj ľud zadarmo,

            jeho nadvládcovia hulákajú - hovorí Pán -

            a stále, každý deň, mi potupujú meno.

6           Preto môj ľud spozná moje meno,

            preto v ten deň (spozná),

            že som to ja, čo vraví: Hľa, tu som!“

 

 

 

 

Radosť z vykúpenia

7           Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti,

            čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho,

            oznamuje spasenie,

            hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“

8           Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas

            a plesajú zároveň,

            lebo zoči-voči hľadia

            na Pánov návrat na Sion.

9           Plesajte, jasajte spolu,

            sutiny Jeruzalema,

            veď Pán potešil svoj ľud,

            vykúpil Jeruzalem!

10         Pán si obnažil sväté rameno

            pred očami všetkých národov

            a všetky končiny zeme uvidia

            spásu nášho Boha.

11         Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ,

            nečistého sa netýkajte,

            vyjdite z jeho stredu, očistite sa

            vy, čo nosíte Pánove nádoby.

12         Veď nie v náhlosti vyjdete

            a nepôjdete útekom,

            lebo pred vami pôjde Pán

            a Boh Izraela uzavrie vaše rady.

 

 

E. Štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi 52,13 - 53,12

 

 

 

 

Zástupné utrpenie

13         Hľa, úspech bude mať môj služobník,

            pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.

14         Ako sa nad ním zhrozili mnohí,

            - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor

            a jeho obraz je nepodobný človeku -

15         tak ho budú obdivovať mnohé národy,

            králi si pred ním zatvoria ústa.

            Veď uvidia, o čom sa im nevravelo,

            a poznajú, čo neslýchali!

 

 

Iz53

 

LIII. 1 Kto by uveril, čo sme počuli,

            a komu sa zjavilo Pánovo rameno?

2           Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka

            a ako koreň z vyschnutej zeme.

            Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho,

            a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.

3           Opovrhnutý a posledný z ľudí,

            muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,

            pred akým si zakrývajú tvár,

            opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

4           Vskutku on niesol naše choroby

            a našimi bôľmi sa on obťažil,

            no my sme ho pokladali za zbitého,

            strestaného Bohom a pokoreného.

5           On však bol prebodnutý pre naše hriechy,

            strýznený pre naše neprávosti,

            na ňom je trest pre naše blaho

            a jeho ranami sme uzdravení.

6           Všetci sme blúdili ako ovce,

            išli sme každý vlastnou cestou;

            a Pán na neho uvalil

            neprávosť nás všetkých.

7           Obetoval sa, pretože sám chcel,

            a neotvoril ústa;

            ako baránka viedli ho na zabitie

            a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom,

            (a neotvoril ústa).

8           Z úzkosti a súdu ho vyrvali

            a kto pomyslí na jeho pokolenie?

            Veď bol vyťatý z krajiny živých,

            pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný.

9           So zločincami mu dali hrob,

            jednako s boháčom bol v smrti,

            lebo nerobil násilie,

            ani podvod nemal v ústach.

10         Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením...

            Ak dá svoj život na obetu za hriech,

            uvidí dlhoveké potomstvo

            a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.

11         Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.

            Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou

            ospravedlní mnohých

            a on ponesie ich hriechy.

12         Preto mu dám za údel mnohých

            a početných dostane za korisť,

            lebo vylial svoju dušu na smrť

            a pripočítali ho k hriešnikom.

            On však niesol hriechy mnohých

            a prihováral sa za zločincov.

 

 

F. Nová zmluva so Sionom 54,1-17

Iz54

 

 

 

 

Množstvo dietok Nového Siona

LIV. 1 Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila,

            rozzvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila,

            lebo dietky opustenej sú početnejšie

            ako dietky vydatej - hovorí Pán.

2           Rozšír priestor svojho stanu,

            kože obydlia si roztiahni, nezužuj,

            predlžuj svoje povrazy

            a svoje kolíky upevňuj!

3           Veď doprava i doľava prerazíš,

            tvoje potomstvo zvládne národy

            a spustnuté mestá obsadí.

 

 

 

 

Čas milosti

4           Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená,

            a nepýr sa, veď nebudeš potupená!

            Áno, zabudneš hanbu mladosti,

            na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

5           Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ

            Pán zástupov je jeho meno,

            vykupiteľom Svätý Izraelov,

            Bohom celej zeme sa nazýva.

6           Veď ako opustenú ženu

            a duchom skleslú povolal ťa Pán.

            Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? -

            hovorí tvoj Boh.

7           Na krátku chvíľu som ťa opustil

            a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem.

8           V návale hnevu som schoval

            svoju tvár nakrátko pred tebou,

            večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval,

            hovorí tvoj vykupiteľ, Pán.

9           Je mi to ako v dňoch Noema:

            ako som sa zaprisahal,

            že viac nezalejú zem vody Noema,

            tak som sa zaprisahal,

            že sa nebudem hnevať na teba

            a že ťa nebudem karhať.

10         Nech i vrchy odstúpia

            a kopce nech sa otrasú:

            moja milosť neodstúpi od teba,

            zmluva môjho mieru sa neotrasie,

            hovorí Pán, tvoj zľutovník.

 

 

 

 

Pán ochrancom nového Jeruzalema

11         Biedny, zmietaný, bezútešný!

            Hľa, ja ti položím z drahokamu základy

            a tvoju podstavbu zo zafíru.

12         Tvoju obrubu urobím z rubínu,

            tvoje brány z karbunkulu

            a tvoje hranice zo vzácnych kameňov.

13         Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána,

            vo veľkom pokoji budú tvoje dietky.

14         Budeš upevnený v spravodlivosti,

            vzdialený od utláčania - báť sa nebudeš -

            aj od hrôzy - veď sa ťa nezmocní.

15         Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa,

            kto s tebou bojuje, padne proti tebe.

16         Hľa, ja som stvoril majstra,

            čo rozduchuje uhlie v ohni

            a svojím remeslom vyrába zbrane,

            ja som stvoril aj zhubcu, čo ničí.

17         Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí

            a každý jazyk, čo sa proti tebe

            zdvihne na súde, usvedčíš.

            To je údel sluhov Pánových

            a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

 

Vyslobodenie Izraela z Egypta

Ž114 (113 A)

 

            1 Keď Izrael vyšiel z Egypta,

            dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

            2 Judea sa stala jeho svätyňou,

            Izrael jeho kráľovstvom.

 

            3 More to videlo a zutekalo,

            Jordán sa naspäť obrátil;

            4 vrchy poskakovali ako barance

            pahorky ako jahňatá.

 

            5 Čo ti je, more, že utekáš,

            a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

            6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance

            a vy, pahorky, ako jahňatá?

 

            7 Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou,

            pred tvárou Boha Jakubovho,

            8 čo skalu mení na jazerá vôd

            a kameň na pramene vôd.

 
replica rolex