http://www.farnostokolicne.sk

Iz 58-60, Ž 115

 

 

 

III.diel

 

 

 

Nové kráľovstvo Božie hl. 58 - 66

A. Pravá zbožnosť hl. 58

Iz58

 

 

 

 

Pôst

LVIII. 1 Volaj, nestišuj,

            ako trúba vyvýš svoj hlas,

            zvestuj môjmu ľudu jeho hriech

            a Jakubovmu domu jeho vinu!

2           Veď sa ma deň čo deň dopytujú

            a chcú poznať moje cesty

            ako ľud, čo spravodlivo koná

            a Božieho práva sa nespúšťa.

            Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy,

            túžia po Božej blízkosti:

3           Prečo sa postíme, a nevidíš,

            umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!“

            A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu

            a prenasledujete svojich robotníkov.

4           Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte

            a hriešne bijete päsťou!

            Nepostite sa ako po dnešný deň,

            aby na výsosti vyslyšali váš hlas.

5           Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi?

            Má sa človek umŕtvovať celý deň?

            Vykrúcať si dookola hlavu

            a vrecovinou i popolom si ustielať?

            Či toto nazveš pôstom

            a dňom milým Bohu?

6           Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi,

            keď rozviažete zväzky zločinné

            a roztvoríte zvierajúce putá,

            prepustíte zlomených na slobodu

            a rozlámete každé jarmo?

7           Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb,

            potulných bedárov zavedieš do domu,

            ak vidíš nahého, zaodeješ ho

            a pred svojím telom sa neskrývaš?

8           Vtedy ako zora vypukne ti svetlo

            a uzdravenie ti náhle vyklíči:

            bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť

            a Pánova sláva uzavrie tvoje rady.

9           Vtedy budeš volať a Pán odpovie,

            budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“

            Keď odstrániš sprostred seba jarmo,

            kývanie prstami a reči zločinné

10         a ponúkneš hladnému svoj súcit,

            ubitú dušu nasýtiš:

            vyjde vo tme tvoje svetlo

            a tvoja temnosť bude ako poludnie.

11         A Pán ti dá neprestajný spočinok,

            jasnosťou naplní tvoju dušu

            a tvoje kosti upevní;

            budeš ako polievaná záhrada

            a ako prameň vôd,

            ktorého vody nesklamú.

12         I postavia v tebe dávne sutiny:

            zdvihneš základy zašlých pokolení

            a volať ťa budú murárom trhlín,

            obnoviteľom ciest k bývaniu.

 

 

 

 

Sobotný deň

13         Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu,

            aby si v môj svätý deň nerobil, čo sa ti zachce,

            a sobotu budeš volať rozkošou,

            svätý Pánov (deň) hodným úcty

            a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty,

            vypĺňať svoju vôľu a hovoriť reči:

14         tak sa budeš kochať v Pánovi

            a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme,

            nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jakuba:

            lebo hovorili ústa Pánove.

 

 

B. Prečo mešká spása hl. 59

Iz59

 

 

 

 

Vina Júdovcov

LIX. 1 Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil,

            a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul!

2           Ale vaše hriechy sú priehradou

            medzi vami a vaším Bohom

            a vaše viny zakryli jeho tvár

            pred vami, že nečuje.

3           Vaše ruky sú poškvrnené krvou

            a vaše prsty hriechom,

            vaše pery hovoria lož,

            váš jazyk vraví neprávosť.

4           Niet (toho), kto by predvolával podľa práva,

            ani (toho), kto by súdil poctivo;

            dúfajú v ničomnosť a hovoria márnosť,

            počnú muky a porodia nešťastie.

5           Liahnu hadie vajíčka

            a tkajú vlákna pavúka;

            kto zje z ich vajíčok, zomrie

            a z rozpučeného vylezie zmija.

6           Z ich vláken rúcho nebude

            a neodejú sa svojím dielom.

            Ich dielo je dielo záhuby

            a skutok násilia majú v ruke.

7           Ich nohy bežia do zlého,

            náhlia sa prelievať krv nevinnú,

            ich myšlienky sú myšlienky skazy,

            zhuba a rúcanie je na ich ceste.

8           Neznajú cestu pokoja

            a nieto práva v ich šľapajach,

            svoje chodníčky si pokrivili

            a kto po nich kráča, nemá pokoja.

9           Preto je právo ďaleko od nás

            a spravodlivosť nás nedostihne,

            čakáme na svetlo, a hľa, tma,

            na žiaru, a putujeme v temnosti.

10         Ako slepí ohmatávame múr

            a tápeme ako ten, kto nemá oči,

            napoludnie sa potkýname ako v tme;

            hoci silní, ako mŕtvi sme.

11         Mrmleme všetci ako medvede

            a stále hrkútame ako holuby.

            Čakáme na právo, a niet ho,

            na spásu, a je od nás ďaleko.

12         Bo mnoho hriechov máme pred tebou

            a naše viny svedčia proti nám,

            áno, svoje hriechy máme pred sebou

            a svoje zločiny poznáme:

13         nevernosť a klamstvo proti Pánovi,

            odpad od nasledovania Boha,

            reči násilné a odbojné,

            myslenie lživých rečí v srdci.

14         Tak je právo zahnané späť

            a spravodlivosť stojí obďaleč,

            áno, poctivosť padá na ulici

            a priamosť vkročiť nevládze.

15         Takto vystala poctivosť

            a kto sa stráni zla, býva olúpený.

 

 

 

 

Pán trestá pohanov, spasí Sion

            Pán to videl a nepáčilo sa mu,

            že práva nieto.

16         Videl, že niet nikoho,

            a užasol, že nikto nezakročí.

            Tu pomocníkom mu bolo jeho rameno

            a jeho spravodlivosť, tá ho podporila.

17         Odial sa spravodlivosťou ako pancierom

            a prilbu spásy mal na hlave,

            ako odev obliekol si rúcho pomsty,

            horlivosťou sa ako plášťom zahalil.

18         Podľa činov im odplatí,

            hnev jeho nepriateľom,

            odplatu protivníkom!

            Ostrovom odplatí činy.

19         Budú sa báť mena Pánovho od západu

            a jeho slávy od východu slnka,

            lebo príde ako dravá rieka,

            ktorú ženie Pánov dych.

20         Ale príde ako spasiteľ k Sionu

            a k tým, čo sa z Jakuba vrátia od hriechu -

            hovorí Pán.

 

            21 A čo sa týka mňa, toto je moja zmluva s nimi, hovorí Pán: „Môj duch, ktorý je nad tebou a moje slová, ktoré som ti dal do úst, nezmiznú z tvojich úst ani z úst tvojich detí, ani z úst detí tvojich detí odteraz až naveky - hovorí Pán.“

 

 

C. Nový Jeruzalem hl. 60

Iz60

 

 

 

 

Žiara Jeruzalema

LX. 1   Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo

            a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

2           Lebo, hľa, tma pokrýva zem

            a temnota národy,

            ale nad tebou sa zaskvel Pán

            a jeho sláva sa zjavila nad tebou.

3           Národy prichádzajú k tvojmu svetlu

            a králi k žiare, čo ti vzišla.

4           Zdvihni si vôkol oči a pozri,

            všetci sa zišli, prišli k tebe;

            tvoji synovia prídu zďaleka

            a dcéry ti z kraj sveta povstanú.

5           Vtedy uvidíš a zažiariš,

            triasť a šíriť sa ti bude srdce,

            veď sa k tebe obráti bohatstvo mora,

            poklady národov prídu k tebe.

6           Záplava tiav ťa pokryje,

            ťavätá Madiánu a Efy,

            všetci prídu zo Sáby,

            zlato a tymian prinesú

            a zvestujú slávu Pánovu.

7           Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe,

            baránky z Nabajot ti budú k službám,

            vystúpia na môj oltár ľúbezný,

            a tak oslávim svoj slávny dom.

8           Kto sú to, čo letia sťa oblaky,

            ako holuby ku svojim holubincom?

9           Áno, na mňa čakajú ostrovy

            a lode taršišské napredku,

            aby ti priviedli synov zďaleka,

            ich striebro a ich zlato s nimi

            pre meno Pána, tvojho Boha,

            pre Svätého Izraela, lebo ťa ozdobil.

 

 

 

 

Stavba mesta a chrámu

10         Cudzí synovia postavia ti múry

            a ich králi ti budú slúžiť,

            lebo som ťa bil vo svojom hneve,

            ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou.

11         Tvoje brány budú stále otvorené,

            nezatvoria sa vo dne v noci,

            aby ti priniesli bohatstvo národov

            a priviedli ich kráľov.

12         Lebo národ a kráľovstvo,

            čo ti neslúži, bude zničené,

            národy budú celkom spustošené.

13         Nádhera Libanonu príde k tebe,

            cyprus, brest a jedľa pospolu,

            nech ozdobia miesto mojej svätyne

            a okrášlim mesto svojich nôh.

14         Zhrbení prídu k tebe

            synovia tvojich utláčateľov

            a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia

            všetci, čo opovrhli tebou,

            a budú ťa volať Mesto Pána,

            Sion Svätého Izraela.

15         Zato, že si bol opustený

            a nenávidený a nemal si chodcov,

            spravím ťa večnou ozdobou,

            rozkošou z pokolenia na pokolenie.

16         Budeš sať mlieko národov

            a prsia kráľov budeš požívať.

            I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ

            a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.

 

 

 

 

Blahobyt a svetlo

17         Namiesto medi prinesiem zlato,

            namiesto železa prinesiem striebro,

            namiesto dreva meď

            a miesto kameňov železo.

            Darujem pokoj tvojim dozorcom

            a tvojim vládcom spravodlivosť.

18         Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine

            ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach,

            svoje múry budeš nazývať spásou

            a svoje brány chválou.

19         Slnko ti už nebude svetlom vo dne,

            ani k žiare ti už nezasvieti mesiac,

            ale Pán ti bude večným svetlom

            a tvoj Boh tvojou ozdobou.

20         Tvoje slnko už nezapadne

            a z tvojho mesiaca neubudne,

            lebo ti bude Pán večným svetlom;

            ukončia sa dni tvojho zármutku.

21         A tvoj ľud - všetko spravodliví -

            budú vládnuť krajinou naveky,

            štepy môjho sadu,

            dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim.

22         Ten najmenší bude kmeňom,

            najdrobnejší mocným národom.

            Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim.


Chvála pravého Boha

Ž115 (113 B)

 

            1 Nie nás, Pane, nie nás,

            ale svoje meno osláv

            pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

            2 Prečo majú hovoriť pohania:

            „Kdeže je ten ich Boh?“

            3 Veď náš Boh je v nebi

            a stvoril všetko, čo chcel.

 

            4 Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata,

            sú dielom ľudských rúk.

            5 Majú ústa, ale nehovoria,

            majú oči, a nevidia.

            6 Majú uši, ale nepočujú,

            majú nozdry, a nečuchajú.

            7 Majú ruky, ale nehmatajú;

            majú nohy, a nechodia,

            z hrdla nevydajú hlas.

            8 Im budú podobní ich tvorcovia

            a všetci, čo v ne veria.

 

            9 Dom Izraelov dúfa v Pána,

            on je ich pomoc a záštita.

            10 Dom Áronov dúfa v Pána,

            on je ich pomoc a záštita.

            11 Všetci bohabojní dúfajú v Pána,

            on je ich pomoc a záštita.

 

            12 Pán na nás pamätá

            a žehná nás.

            Požehnáva dom Izraelov,

            požehnáva dom Áronov.

            13 Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána,

            malých i veľkých.

 

            14 Nech Pán aj vás zveľadí,

            vás i vaše deti.

            15 Nech vás požehnáva Pán,

            ktorý stvoril nebo i zem.

 

            16 Nebesia si Pán vyhradil pre seba,

            ale zem dal synom človeka.

            17 Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu,

            ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.

            18 Lež my, živí, velebíme Pána

            odteraz až naveky.

            ALELUJA.

 
replica rolex