http://www.farnostokolicne.sk

Iz 34-36, Ž 111

Budúci súd a spása hl. 34 - 35

Iz34

 

 

Súd národov

XXIV. 1 Priblížte sa, kmene, a čujte,

            pozorujte, národy,

            nech počúva zem a čo ju napĺňa,

            svet a všetko, čo z neho pochádza.

2           Lebo Pánov hnev je nad všetkými národmi

            a jeho roztrpčenosť nad všetkým vojskom,

            zaklial ich, vydal ich na zabitie.

3           Ich zabití budú pohodení

            i pôjde zápach z ich mŕtvol,

            vrchy rozmoknú od ich krvi.

4           Všetko vojsko nebies sa rozteká,

            nebo sa zvíja ako kniha

            a všetko jeho vojsko odpadúva,

            ako odpadúva lístie z viniča,

            ako odpadúva z figovníka.

 

 

Súd nad Edomom

5           Veď je odpojený môj meč na nebesiach,

            hľa, dopadne k súdu na Edomsko

            a na ľud, ktorý som preklial.

6           Meč Pána je plný krvi,

            presýtený je tukom,

            krvou býkov a capov,

            tukom z obličiek baránkov.

            Áno, obetu má Pán v Bozre

            a veľké zabíjanie v edomskej krajine.

7           A padajú s nimi zubry,

            tiež junce s býkmi,

            ich zem je opojená krvou

            a ich pôda presýtená tukom.

8           Lebo je deň Pánovej pomsty,

            rok odplaty pre spor Siona.

9           Jej potoky obrátia sa na smolu,

            jej prach zase na síru

            a jej pôda bude smolou horiacou.

10         V noci ani vo dne nevyhasne,

            večer bude vystupovať jej dym,

            od rodu k rodu bude pustou,

            na veky večné nik cez ňu neprejde.

11         Obsadí ju pelikán a jež,

            sova a havran budú v nej bývať,

            roztiahne nad ňou mieru pustoty

            a vážky prázdnoty.

12         Jeho šľachtici nie sú tam,

            aby volali po kráľovstve,

            a všetky jeho kniežatá zmiznú.

13         Tŕním zarastú jeho paláce,

            pŕhľavou a bodľačím jeho pevnosti,

            že bude príbytkom šakalov

            a stanovišťom pštrosov.

14         Zíde sa zver púšte s hyenami,

            capy sa stretnú navzájom,

            len tam si oddýchnu nočné strigy

            a nájdu si odpočinok.

15         Tam sa zahniezdi šípový had,

            znesie a vysedí

            a vyliahne vo svojom tieni.

            Len tam sa zhromaždia supy

            druh ku druhovi.

16         Skúmajte v knihe a čítajte,

            ani jedno z nich nechýba,

            vzájomne sa nehľadajú,

            lebo to prikázali Pánove ústa

            a jeho duch ich zhromaždil.

17         Sám im hodil žreb,

            jeho ruka im meradlom rozdelila krajinu,

            budú tam vládnuť navždy,

            od rodu do rodu tam budú bývať.

 

 

Iz35

 

 

Budúca spása

XXXV. 1 Teš sa, pláň a pustatina,

            plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka!

2           Prekvitať bude a plesať,

            áno, zaplesá, zajasá,

            bude jej daný skvost Libanonu,

            nádhera Karmelu a Sárona.

            Oni uvidia Pánovu slávu,

            velebu nášho Boha.

3           Upevňujte ruky sklesnuté,

            posilňujte podlomené kolená!

4           Povedzte malomyseľným:

            „Vzchopte sa, nebojte sa,

            hľa, váš Boh!

            Príde pomsta, Božia odplata,

            sám príde a spasí vás.“

5           Vtedy sa roztvoria oči slepých

6           a uši hluchých sa otvoria.

            Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý

            a jazyk nemého zaplesá,

            ba vyvierať budú na púšti vody

            a potoky na pustatine.

7           Vyschnutá zem bude jazerom

            a suchá pôda prameňom vôd;

            na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly,

            je zeleň trsti a šašiny.

8           I bude tam chodník, cesta:

            cestou svätou sa bude volať,

            nečistý po nej neprejde,

            len môj ľud pôjde po nej,

            ani prostoduchí tam nezblúdia.

9           Nebude tam leva

            a dravá zver ta nevystúpi,

            nenájde sa tam;

            len vykúpení budú kráčať.

10         A Pánovi vyslobodení sa vrátia,

            s jasotom prídu na Sion.

            Ustavičná radosť bude na ich hlavách,

            radosť a rozkoš dosiahnu

            zmizne starosť a vzdychanie.

 

 

Historický dodatok hl. 36 - 37

Iz36

 

XXVI.              Vpád a porážka Sennacheriba. - 1 V štrnástom roku kráľa Ezechiáša vystúpil asýrsky kráľ Sennacherib proti všetkým ohradeným mestám Júdska a zaujal ich. 2 A asýrsky kráľ poslal z Lachisu rabsakeho ku kráľovi Ezechiášovi s mocným oddielom do Jeruzalema. Zastal pri vodovode Horného rybníka na ceste poľa práčov. 3 Vyšiel k nemu Helkiášov syn Eliakim, správca domu, pisár Sobna a Asafov syn Joach, kancelár. 4 Rabsake im povedal: „Povedzte Ezechiášovi: Toto vraví veľký kráľ, kráľ asýrsky: Čo je to za nádej, ktorou sa nádejaš? 5 Nazdávaš sa, že reč perí je už rada a sila do boja?! Na koho sa teda spoliehaš, že sa búriš proti mne? 6 Alebo sa spoliehaš na tú zlomenú trstenú palicu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu oprie, vnikne do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, kráľ Egypta, ku všetkým, ktorí sa naň spoliehajú. 7 Ak mi však povieš: „V Pána, nášho Boha, dúfame!“ Nie je to ten, ktorého výšiny a oltáre Ezechiáš odstránil a povedal Júdsku a Jeruzalemu: „Pred týmto oltárom sa budete klaňať!“? 8 Teraz sa však stav s mojím pánom, asýrskym kráľom: dám ti dvetisíc koní; či budeš môcť dať na ne jazdcov? 9 Ako potom môžeš odolať jedinému kniežaťu z najmenších sluhov môjho pána? Lenže ty sa spoliehaš na Egypt, na vozy a na jazdcov. 10 No a či som ja bez Pána prišiel do tejto krajiny zničiť ju?! Pán mi povedal: Choď do tej krajiny a znič ju!“ 11 Vtedy Eliakim (aj Sobna a Joach) povedal rabsakemu: „Hovor svojim sluhom aramejsky, veď my rozumieme. Nehovor nám júdsky do uší ľudu, čo je na múre. 12 Rabsake však odpovedal: „Vari ma môj pán poslal aby som hovoril tieto slová tvojmu pánovi a tebe? A nie mužom, čo sedia na múroch, že budú spolu s vami jesť svoj výkal a piť svoj moč?“ 13 Nato sa rabsake postavil a volal veľkým hlasom júdsky: „Čujte slová veľkého kráľa, kráľa asýrskeho. 14 Takto hovorí kráľ: Nech vás Ezechiáš neklame, lebo vás nebude môcť oslobodiť. 15 A nech vám Ezechiáš nedáva nádej v Pána, hovoriac: „Naisto nás Pán vyslobodí, toto mesto sa nedostane do rúk asýrskeho kráľa.“ 16 Nepočúvajte na Ezechiáša, lebo takto vraví asýrsky kráľ: Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne! A jedzte každý svoje hrozno a každý svoje figy a pite každý vodu zo svojej studne, 17 kým neprídem a nevezmem vás do krajiny; ako je vaša krajina, do krajiny obilnej a vínorodej, do krajiny chlebovej a vinohradnej. 18 Nech vás Ezechiáš nezavádza rečami: „Pán nás vyslobodí.“ Vyslobodili azda bohovia národy, každý svoju krajinu, z ruky asýrskeho kráľa? 19 Kdeže sú bohovia Ematu a Arfadu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? A Samáriu vyslobodili z mojej ruky? 20 Ktorí zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodili svoju krajinu z mojej ruky? A Jahve by mal vyslobodiť Jeruzalem z mojej ruky?“ 21 Nato mlčali a neodpovedali mu ani slovo, lebo kráľov rozkaz znel: Neodpovedajte mu! 22 Potom prišiel Helkiášov syn Eliakim, správca domu, pisár Sobna a Asafov syn, kancelár Joach, s roztrhnutým odevom k Ezechiášovi a rozpovedali mu rabsakeho reč.


Veľké sú diela Pánove

Ž111 (110)

 

            1 ALELUJA.

            Z celého srdca chcem oslavovať Pána

            v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

 

            2 Veľké sú diela Pánove;

            nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

            3 Nádherné a vznešené sú jeho diela,

            jeho spravodlivosť platí naveky.

            4 Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky;

            Pán je milosrdný a milostivý.

            5 Pokrm dal tým, čo sa ho boja;

            svoju zmluvu má stále na mysli.

 

            6 Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu

            a dal im dedičstvo pohanov;

            7 pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk.

            Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,

            8 upevnené naveky,

            založené na pravde a spravodlivosti.

            9 Vykúpenie poslal svojmu ľudu,

            zmluvu uzavrel naveky.

 

            Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;

            10 bohabojnosť je počiatok múdrosti

            a múdro robia všetci, čo ju pestujú;

            jeho chvála ostáva naveky.

 
replica rolex