http://www.farnostokolicne.sk

Jer 28-30, Ž 119, 49-72

Jer28

 

XXVIII. Jeremiáš a Hananiáš. - 1 V tom roku, na začiatku panovania júdskeho kráľa Sedekiáša - v piatom mesiaci štvrtého roku -, mi Hananiáš, syn Azurov, prorok z Gabaonu, povedal v Pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu toto: 2 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Zlámem jarmo babylonského kráľa. 3 Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetky nádoby Pánovho domu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonu. 4 A júdskeho kráľa Jechoniáša, syna Joakimovho, a všetkých júdskych zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto - hovorí Pán -, pretože zlámem jarmo babylonského kráľa.“

            5 Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi v prítomnosti kňazov a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý stál v Pánovom dome. 6 Prorok Jeremiáš povedal: „Amen! Nech tak urobí Pán! Nech Pán uskutoční tvoje slová, ktoré si prorokoval, že prinavráti nádoby Pánovho domu a všetkých zajatcov z Babylonu na toto miesto. 7 Ale počuj slová, ktoré ti ja poviem do uší a do uší všetkého ľudu. 8 Proroci, ktorí boli odpradávna predo mnou a pred tebou, predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. 9 Ak prorok predpovedá pokoj, až keď sa splní prorocké slovo, pozná sa, že toho proroka naozaj poslal Pán.“

            10 Vtedy prorok Hananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a polámal ho. 11 A Hananiáš povedal v prítomnosti všetkého ľudu: „Toto hovorí Pán: Takto zlámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora ešte do dvoch rokov zo šije všetkých národov.“ - Nato prorok Jeremiáš išiel svojou cestou.

            12 Keď už prorok Hananiáš zlámal jarmo zo šije proroka Jeremiáša, prehovoril Pán k Jeremiášovi takto: 13 „Choď a povedz Hananiášovi toto: Takto hovorí Pán: Drevené jarmo si zlámal, nuž urobím miesto neho jarmo železné. 14 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. Budú mu teda slúžiť; dal som mu ešte aj poľnú zver.“ 15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: „Počujže, Hananiáš! Neposlal ťa Pán, ty si falošnou nádejou zavádzal tento ľud. 16 Preto toto hovorí Pán: Pošlem ťa zo zeme preč, tohto roku zomrieš, pretože si hlásal vzburu proti Pánovi.“

            17 A prorok Hananiáš zomrel v tom roku, v siedmom mesiaci.

 

 

Jer29

 

XXIX.            List babylonským zajatcom. - 1 Toto je znenie listu, čo poslal prorok Jeremiáš (zvyškom) starcov v zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu - ktorých odviedol z Jeruzalema do Babylonu Nabuchodonozor, 2 keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš a kráľovná, eunuchovia, júdske a jeruzalemské kniežatá, kováči a zámočníci - 3 prostredníctvom Elasa, syna Safanovho, a Gamariáša, syna Helkiášovho, ktorých júdsky kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi: 4 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie, 6 berte si manželky a ploďte synov a dcéry; i pre svojich synov berte manželky a dcéry vydávajte, nech rodia synov a dcéry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. 7 Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho.

            8 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, 9 pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán.

            10 Lebo takto hovorí Pán: Až sa sedemdesiat rokov pre Babylon bude chýliť ku koncu, navštívim vás a splním na vás svoje prisľúbenie, že vás privediem späť na toto miesto. 11 Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, 14 dám sa vám nájsť - hovorí Pán -, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil - hovorí Pán -, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.

            15 Lebo vy hovoríte: „Pán nám vzbudil v Babylone prorokov.“ 16 Ale toto hovorí Pán kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a všetkému ľudu, ktorý býva v tomto meste, vašim bratom, ktorí nešli s vami do zajatia: 17 Toto hovorí Pán zástupov: Áno, pošlem na nich meč, hlad a mor a urobím ich podobnými odporným figám, takým zlým, že ich nemožno jesť. 18 A budem ich stíhať mečom, hladom a morom. Urobím ich postrachom pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou hrôzou posmechom a potupou medzi všetkými národmi, kde som ich roztratil, 19 pretože nepočúvali moje slová - hovorí Pán, keď som im opätovne posielal svojich sluhov, prorokov; nepočúvali ste ich, hovorí Pán. 20 Počujte teda slovo Pánovo, všetci zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu:

            21 Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Koliášovom, a Sedekiášovi, synovi Masiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v mojom mene: Hľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora; pred vaším zrakom ich zabije. 22 A všetci júdski zajatci ktorí sú v Babylone, vezmú si z nich túto kliatbu: „Nech s tebou naloží Pán ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ piekol na ohni.“ 23 Pretože spáchali v Izraeli hanebnosť, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili falošné reči, ktoré som im neprikázal. Ja to viem a som im toho svedkom, hovorí Pán.“

            Jeremiáš a Semeiáš. - 24 A Nechelamitovi Semeiášovi povieš: 25 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, pretože si vlastným menom poslal všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, a kňazovi Sofoniášovi, synovi Másiášovmu, i všetkým kňazom list v znení: 26 „Pán ťa urobil kňazom namiesto kňaza Jojadu, aby si v Pánovom dome dozeral na každého šialenca, ktorý prorokuje, a aby si ho dal do klady a do okov. 27 Nuž prečo si teraz nepokarhal Jeremiáša z Anatotu, ktorý vám prorokuje? 28 Veď nám odkázal do Babylonu toto: Dlhé to bude. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie!“ 29 Kňaz Sofoniáš prečítal tento list samému Jeremiášovi. 30 Pán však riekol Jeremiášovi: 31 „Odkáž všetkým zajatcom: Toto hovorí Pán o Nechelamitovi Semeiášovi: Pretože vám Semeiáš prorokoval, hoci som ho neposlal, a budil vo vás falošné nádeje, 32 preto takto hovorí Pán: Hľa, potrestám Semeiáša a jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu, a neuvidí blaho, ktoré ja dám svojmu ľudu - hovorí Pán -, pretože hlásal odboj proti Pánovi.“

 

 

Budúca spása Izraela

Jer30

 

XXX.  Oslobodenie vo veľký deň Pána. - 1 Slovo, ktoré Pán povedal Jeremiášovi: 2 „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Napíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal. 3 Lebo, hľa, prídu dni, vraví Pán, keď obrátim osud svojho ľudu, Izraela a Júdu, hovorí Pán, a navrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, i budú ňou vládnuť.“ 4 Toto sú slová, ktoré Pán hovoril o Izraeli a o Júdsku: 5 „Áno, toto hovorí Pán:

 

            Počuli sme strašný hlas;

            úzkosť a niet pokoja.

6           Spytujte sa, pozrite,

            či porodí muž?

            Prečo vidím, že každý muž

            má ruky na bedrách sťa rodička

            a každá tvár sa zmenila, zbledla.

7           Ach, veľký je to deň,

            podobného mu niet,

            je to čas úzkosti pre Jakuba,

            ale vyslobodí sa z toho.

 

            8 V ten deň, hovorí Pán zástupov, zlámem jarmo, ktoré má na šiji, a jeho putá roztrhám, že ho nebudú viac zotročovať cudzinci. 9 Pánovi, svojmu Bohu, budú slúžiť a svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím.

 

10         Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub,

            hovorí Pán,

            nestrachuj sa - Izrael,

            lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky

            a tvoje potomstvo z krajiny zajatia;

            i vráti sa Jakub a odpočinie si,

            v bezpečí bude, nezastraší ho nik.

11         Veď som s tebou ja, hovorí Pán,

            aby som ťa zachránil.

            Áno, zničím všetky národy,

            medzi ktoré som ťa roztrúsil,

            iba teba nezničím,

            ale budem ťa karhať spravodlivo

            a bez trestu ťa nenechám.

 

 

 

 

Národ sa vylieči

12         Lebo toto hovorí Pán:

            Nezhojiteľný je tvoj úraz,

            nevyliečiteľná tvoja rana.

13         Nik sa nechce ujať tvojho vredu,

            nemáš lieku na zhojenie.

14         Všetci tvoji milovníci zabudli na teba,

            nevyhľadávajú ťa;

            veď som ťa udrel nepriateľskou ranou,

            príkrym karhaním

            pre množstvo tvojich hriechov,

            silu tvojich zločinov.

15         Čo kričíš pre svoj úraz? -

            Tvoja bolesť je nezhojiteľná;

            pre množstvo tvojich hriechov,

            silu tvojich zločinov

            som ti to urobil.

16         Ale všetci, čo ťa hlcú, budú pohltení,

            všetci tvoji nepriatelia pôjdu do zajatia,

            všetci, čo ťa koristia, budú korisťou

            a všetci, čo ťa plienia, budú plenom.

17         Lebo ti zacelím jazvu

            a rany ti vyliečim,

            hovorí Pán,

            veď ťa volajú Odohnaná,

            Sion, ktorý nik nehľadá.

 

 

 

 

Obnova národa

18         Toto hovorí Pán:

            Hľa, obrátim osud Jakubových stanov,

            nad jeho šiatrami sa zľutujem,

            mesto sa zbuduje na svojich kopcoch

            a palác bude stáť na pravom mieste.

19         Chválospev sa bude z nich ozývať

            a hlas veselosti,

            rozmnožím ich, neumenšia sa,

            oslávim ich, neoslabnú.

20         Jeho synovia budú ako kedysi,

            ich obec sa upevní predo mnou

            a navštívim všetkých, čo ich utláčajú.

21         Vládcu bude mať z vlastných radov

            a panovníka si sám zrodí.

            Priblížim si ho a príde ku mne,

            veď ktože by nasadzoval život

            a priblížil by sa mi - hovorí Pán.

22         I budete mojím ľudom

            a ja budem vaším Bohom.

 

23         Hľa, zúri Pánova víchrica, hnev,

            víchor sa rúti,

            zúri nad hlavou bezbožníkov!

24         Neodvráti sa Pánov hnev

            kým nesplní a neustáli

            plány svojho srdca,

            na konci dní to pochopíte.


 

 

 

Zajin (49-56)

            49 Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi;

            lebo ním si mi dal nádej.

            50 To ma utešuje v ponížení,

            že mi tvoje slovo vracia život.

            51 Pyšní sa mi vysmievajú náramne;

            ale ja sa neodchyľujem od tvojho zákona.

            52 Mám v pamäti tvoje pradávne rozhodnutia, Pane,

            a to je mi potechou.

            53 Ovláda ma rozhorčenie

            voči hriešnikom, čo zrádzajú tvoj zákon.

            54 Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou

            na mieste môjho putovania.

            55 Na tvoje meno, Pane, v noci spomínam

            a chcem dodržať tvoj zákon.

            56 To je môj údel;

            zachovať tvoje príkazy.

 

 

 

 

Chét (57-64)

            57 Pane, ty si moje všetko;

            povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.

            58 Celým srdcom ťa prosím;

            zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.

            59 O svojich cestách rozmýšľam

            a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.

            60 Ponáhľam sa a neváham

            zachovávať tvoje prikázania.

            61 Dostal som sa do osídel hriešnikov,

            no predsa som nezabudol na tvoj zákon.

            62 Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa

            za tvoje spravodlivé výroky.

            63 Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom,

            k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy.

            64 Pane, zem je plná tvojej milosti;

            nauč ma tvojim ustanoveniam.

 

 

 

 

Tét (65-72)

            65 Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro,

            ako si prisľúbil.

            66 Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu,

            veď verím tvojej náuke.

            67 Pred svojím pokorením som blúdil,

            no teraz už dbám na tvoje výroky.

            68 Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia,

            daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

            69 Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá,

            no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy.

            70 Ich srdce stučnelo a otupelo,

            ja však mám radosť v tvojom zákone.

            71 Že som bol pokorený, dobre mi,

            aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.

            72 Lepší je pre mňa zákon tvojich úst

            ako tisícky v zlate a striebre.

 

 
replica rolex