http://www.farnostokolicne.sk

Jer 19-21

Jer19

 

XIX.   Rozbitý krčah a Tofet. - 1 Toto hovorí Pán: „Choď a kúp hlinený krčah, pojmi niektorých starších z ľudu a starších z kňazov, z choď do údolia Ben-Hinom, ktoré je pri vchode Hrnčiarskej brány, a vyhlás tam slová, ktoré ti budem hovoriť. 3 Povieš: Počujte slovo Pánovo, králi Júdu a obyvatelia Jeruzalema! Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, privediem na toto miesto pohromu, že zacvendží v ušiach každému, kto o tom počuje. 4 Pretože ma opustili a odcudzili mi toto miesto, okiadzali na ňom cudzích bohov, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani júdski králi, a naplnili toto miesto nevinnou krvou; 5 budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spaľovali svoje dietky na obetu Bálovi - čo som im neprikazoval a nenariaďoval, ani na myseľ mi to neprišlo. 6 Preto, hľa, prídu dni - hovorí Pán, a toto miesto sa už nebude volať Tofetom a údolím Ben-Hinom, ale Údolím vraždenia. 7 Zmarím na tomto mieste radu Júdu a Jeruzalema, pozrážam ich pred ich nepriateľom mečom rukou tých, čo im siahajú na život, ale ich mŕtvoly vydám na pokrm vtákom neba a zverine zeme. 8 A toto miesto obrátim na hrôzu a výsmech: každý, kto popri ňom prejde, zhrozí sa a bude sa posmievať jeho ranám. 9 Budem ich kŕmiť mäsom ich synov a mäsom ich dcér, každý bude jesť mäso svojho blížneho v obliehaní a úzkosti, keď ich budú zvierať nepriatelia a tí, čo im siahnu na život.

            10 Potom rozbi krčah pred očami mužov, ktorí išli s tebou. 11 I povieš im: Toto hovorí Pán zástupov: Tak rozbijem tento ľud a toto mesto, ako sa rozbije hlinená nádoba, že sa viac nescelí. A v Tofete budú pochovávať pre nedostatok pohrebišťa. 12 Takto naložím s týmto miestom a s jeho obyvateľmi - hovorí Pán. Toto mesto urobím podobným Tofetu. 13 Domy Jeruzalema a domy júdskych kráľov budú teda znečistené ako pôda Tofetu: všetky domy, na strechách ktorých okiadzali všetky nebeské vojská a liali nápoje cudzím bohom.“

            V chráme. - 14 Jeremiáš potom prišiel z Tofetu, kam ho poslal prorokovať Pán, zastal na nádvorí Pánovho domu a vravel celému národu: 15 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, privediem na toto mesto a na všetky mestá v jeho okolí každú pohromu, ktorou som im pohrozil. Veď vzopreli svoju šiju a nechcú poslúchať moje slová!“

 

 

Jer20

 

XX.     1 Lenže kňaz Pášur, syn Imerov - bol dozorca, hodnostár v dome Pánovom -, počul, keď Jeremiáš ohlasoval toto proroctvo. 2 Vtedy dal Pášur proroka Jeremiáša zbičovať a dal ho vložiť do klady, ktorá bola vedľa Hornej, Benjamínovej brány, pri Pánovom chráme. 3 Nasledujúce ráno však Pášur Jeremiáša z klady vypustil. A Jeremiáš mu povedal: „Pán ťa nebude volať Pášur, ale „Hrôza zôkol-vôkol“. 4 Lebo toto hovorí Pán: Veru, urobím ťa hrôzou tebe samému a všetkým tvojim priateľom. Padnú pod mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú hľadieť na to. Celého Júdu však vydám do rúk babylonského kráľa, presídli ich do Babylonu a pobije ich mečom. 5 A vydám všetok majetok tohto mesta, všetok jeho zisk i všetky jeho cennosti; aj všetky poklady júdskych kráľov vydám do rúk ich nepriateľov, vyplienia ich, vezmú a odnesú do Babylonu. 6 A ty, Pášur, aj všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Do Bábelu pôjdeš, tam zomrieš a tam ťa pochovajú, teba i všetkých tvojich priateľov, ktorým si falošne prorokoval.“

 

 

 

 

Trpká ponosa proroka

7           Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť,

            uchopil si ma a premohol.

            Som na posmech celý deň,

            každý sa mi posmieva.

 

8           Kedykoľvek hovorím, len kričím:

            „Násilie a lúpež!“ volám.

            Veď Pánovo slovo mi slúži

            na hanbu a výsmech celý deň!

9           I myslel som: „Nespomeniem si naň

            a nebudem viac hovoriť v jeho mene,

            ale v srdci mi bol sťa horiaci oheň,

            zovretý v mojich kostiach;

            namáhal som sa, aby som to vydržal,

            no nevládal som.

 

10         Veď počúvam potupy mnohých

            (hrôza zôkol-vôkol):

            „Udávajte, nech ho oznámime!“

            Aj každý, kto mi bol priateľom,

            striehne na môj pád“

            „Hádam sa dá zviesť, premôžeme ho

            a vypomstíme sa na ňom!“

 

11         Ale Pán je so mnou ako mocný hrdina,

            nuž moji prenasledovatelia sa potknú a nič nezmôžu,

            zahanbia sa veľmi, že nič nedosiahli,

            hanbou večnou, nezabudnuteľnou.

12         Pane zástupov, čo skúmaš spravodlivého,

            čo prezrieš myseľ a srdce,

            nechže vidím na nich tvoju pomstu,

            veď som tebe zveril svoj spor.

 

13         Spievajte Pánovi,

            oslavujte Pána,

            veď život bedára vytrhol

            z ruky zločincov!

 

 

 

 

Prorok zlorečí svojmu osudu

14         Prekliaty deň, v ktorý som sa narodil!

            Deň, v ktorý ma porodila matka,

            nech nie je požehnaný!

15         Prekliaty muž, ktorý oznámil môjmu otcovi:

            „Dieťa sa ti narodilo, chlapček!“ -

            a naplnil ho radosťou.

16         Nech je muž ten ako mestá,

            ktoré rozvrátil Pán bez milosti.

            Za rána nech počuje krik

            a lomoz v poludňajšom čase!

17         Pretože ma neusmrtil v lone,

            aby mi bola matka hrobom,

            jej život večne ťarchavý.

18         Prečože som vyšiel z lona

            vidieť bolesť a utrpenie,

            aby sa v hanbe míňali moje dni?

 

 

Reči a udalosti z neskoršej doby hl. 21 - 36

Jer21

 

XXI.   Odpoveď proroka Sedekiášovi. - 1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pášura, syna Makijášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Másiášovho, s odkazom: 2 „Vypytuj sa o nás u Pána, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor zaútočil na nás; azda Pán s nami naloží podľa svojich rozličných skutkov zázračných, aby od nás odtiahol“ 3 Jeremiáš im však odpovedal: „Toto povedzte Sedekiášovi: 4 Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hľa, ja obrátim v ruke vaše vojnové zbrane, ktorými vonku, za múrmi bojujete proti kráľovi Bábelu a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. 5 A sám budem proti vám bojovať vystretou rukou a mocným ramenom, veľkým hnevom, rozpálený prchlivosťou. 6 A porazím obyvateľov tohto mesta, i ľudí, i zvieratá; pomrú na prudký mor. 7 A potom - hovorí Pán - Sedekiáša, júdskeho kráľa, jeho sluhov a ľud a tých, ktorých v meste ušetrí mor, meč a hlad, vydám do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, do rúk ich nepriateľov a do rúk, čo im striehnu na život. I porazí ich bezohľadne ostrím meča, bez ľútosti a bez milosti.

            8 A tomuto ľudu povedz: Toto hovorí Pán: Hľa, predkladám vám cestu života a cestu smrti. 9 Kto ostane v tomto meste, zomrie pod mečom, od hladu alebo na mor; kto však vyjde a poddá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane žiť, korisťou mu bude vlastný život. 10 Lebo som si obrátil tvár proti tomuto mestu na nešťastie, nie na blaho - hovorí Pán, dostane sa do rúk babylonského kráľa a on ho spáli ohňom.

            Výzva kráľovskému dvoru. - 11 A domu júdskeho kráľa povedz: Počujte slovo Pánovo, 12 dom Dávidov: Toto hovorí Pán:

 

            Od rána súďte spravodlivo,

            vysloboďte utláčaného z rúk násilníka,

            aby nevypukol sťa oheň môj hnev

            a neblčal neuhasiteľne

            pre zločinnosť vašich skutkov.

 

 

 

 

Proti mestu

13         Hľa proti tebe som, čo bývaš v údolí,

            pevnosť roviny! - hovorí Pán.

            Vy vravíte: „Ktože k nám vnikne

            a vojde do našich príbytkov?“

14         Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov

            - hovorí Pán,

            a zapálim oheň v jeho lese

            takže strávi všetko jeho okolie.

 
replica rolex