http://www.farnostokolicne.sk

1 Kr 13-15, Ž 51

1Kr13

 

XIII.   1 Tu prišiel z Júdska na Pánov pokyn Boží muž do Betelu, práve keď Jeroboam stál pri oltári a chcel páliť tymian. 2 A na Pánov pokyn volal proti oltáru: ”Oltár! Oltár! Toto hovorí Pán: Hľa, Dávidovmu domu sa narodí syn menom Joziáš. On bude na tebe zabíjať kňazov výšin, ktorí na tebe pália tymian; aj ľudské kosti budú páliť na tebe.” 3 V ten istý deň ohlásil aj znamenie: ”Toto bude znamenie, že Pán hovoril: Hľa, oltár sa roztrhne a popol, ktorý je na ňom, sa rozsype!” 4 Keď kráľ počul reč Božieho muža, ktorú volal k oltáru, odtiahol Jeroboam ruku od oltára a volal: ”Chyťte ho!” Vtom mu ruka, ktorú mal proti nemu vystretú, uschla a už ju nemohol pritiahnuť k sebe. 5 Oltár sa roztrhol a popol z oltára sa rozsypal na znamenie, ktoré ohlásil Boží muž na Pánov pokyn. 6 Nato kráľ povedal Božiemu mužovi: ”Udobri Pána, svojho Boha, a pros za mňa, aby som mohol ruku zasa k sebe pritiahnuť!” Boží muž udobril Pána a kráľ zasa ruku pritiahol k sebe; bola mu ako predtým. 7 Vtedy kráľ hovoril Božiemu mužovi: ”Poď so mnou domov, občerstvi sa a dám ti dary.” 8 Ale Boží muž povedal kráľovi: ”Ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nepôjdem s tebou a nebudem nič jesť ani piť na tomto mieste. 9 Lebo Pánovo slovo mi prikázalo: ”Nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel!” 10 Potom odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou prišiel do Betelu.

            11 V Beteli býval istý starý prorok. Prišli k nemu jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo v ten deň urobil Boží muž v Beteli, i slová, ktoré hovoril kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu otcovi, 12 otec sa ich opýtal: ”Ktorou cestou odišiel?” Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel Boží muž, čo prišiel z Júdska. 13 Nato rozkázal svojim synom: ”Osedlajte mi oslicu!” Keď mu osedlali osla, vysadol naň 14 a išiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod terebintou. I spýtal sa ho: ”Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Júdska?” On odpovedal: ”Ja.” 15 Nato mu vravel: ”Poď so mnou domov zajesť si!” 16 Odpovedal mu: ”Nesmiem sa s tebou vrátiť ani ísť s tebou a nebudem nič jesť, ani nebudem s tebou nič piť na tomto mieste, 17 lebo Pán mi vo svojom slove nariadil: ”Nesmieš tam jesť chlieb ani piť vodu, ani sa nesmieš vrátiť cestou, ktorou si prišiel!” 18 Ale ten mu povedal: ”Aj ja som prorok ako ty a anjel mi povedal z Pánovho pokynu: ”Priveď ho so sebou späť do svojho domu, nech si zaje a nech sa napije vody!” Oklamal ho. 19 Vrátil sa teda s ním, zajedol si v jeho dome a napil sa vody.

            20 Ako sedeli za stolom, Pán oslovil proroka, ktorý ho priviedol späť, 21 a zvolal na Božieho muža, čo prišiel z Júdska: ”Toto hovorí Pán: Pretože si sa sprotivil Pánovmu slovu a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal Pán, tvoj Boh, 22 ale vrátil si sa a jedol si a pil na mieste, o ktorom som ti povedal: Nesmieš (tam) jesť chlieb ani piť vodu: tvoja mŕtvola sa nedostane do hrobu tvojich otcov.” 23 A keď si zajedol a napil sa, osedlali mu osla proroka, ktorý ho priviedol naspäť, 24 a odišiel. Na ceste ho napadol lev a usmrtil; jeho mŕtvola ležala na ceste a osol stál vedľa nej, aj lev stál vedľa mŕtvoly. 25 Keď išli tadiaľ ľudia a zazreli mŕtvolu a leva stáť vedľa mŕtvoly, išli a hovorili to v meste, v ktorom býval ten starý prorok.

            26 Keď to počul prorok, ktorý ho priviedol naspäť z cesty, povedal: ”To je Boží muž, ktorý sa sprotivil Pánovmu slovu, a Pán ho vydal levovi; on ho dolámal a usmrtil podľa slova, ktoré mu povedal Pán.” 27 Nato povedal svojim synom: ”Osedlajte mi osla!” Keď mu ho osedlali, 28 išiel a našiel mŕtvolu ležať na ceste, osol a lev však stáli vedľa mŕtvoly. Lev nezožral mŕtvolu, ani nedolámal osla. 29 Prorok zdvihol mŕtvolu Božieho muža, vyložil ju na osla a priviezol ju späť do mesta (starého proroka), aby ho oplakal a pochoval. 30 Mŕtvolu uložil do vlastného hrobu a nariekali nad ňou: ”Ach, brat môj!” 31 Keď ho pochovali, povedal svojim synom: ”Až zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný Boží muž, nech moje kosti ležia vedľa jeho kostí, 32 lebo isto iste sa splní slovo, ktoré z Božieho pokynu volal proti oltáru v Beteli a proti všetkým svätyniam na výšinách, ktoré sú v samarijských mestách.” 33 Po tejto udalosti sa Jeroboam neodvrátil od svojej zlej cesty, ale zasa ustanovoval kňazov výšin zo spodiny ľudu. Kto len chcel, každému naplnil ruku, a stal sa kňazom výšin. 34 Toto viedlo dom Jeroboama k hriechu i k tomu, že bol zničený a vyhubený z povrchu zeme.

 

 

1Kr14

 

XIV.   Jeroboamov trest a smrť. - 1 V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. 2 Vtedy Jeroboam povedal svojej manželke: ”Vstaň, preobleč sa, aby nezbadali, že si Jeroboamova žena, a choď do Šíla; tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. 3 Vezmi so sebou desať chlebov, koláče a hrniec medu a choď k nemu, on ti oznámi, čo bude s chlapcom.” 4 Jeroboamova manželka urobila tak. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Ahiášovho domu. Ahiáš však nevidel, lebo mu starobou stŕpli oči. 5 Ale Pán povedal Ahiášovi: ”Hľa, prichádza Jeroboamova žena, chce si od teba vyžiadať radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povieš!” 6 Keď ona vošla - prestrojená - a Ahiáš počul šelest jej nôh, ako vchádzala cez dvere, povedal: ”Poď, Jeroboamova manželka! Prečo si prestrojená? Ja som poslaný k tebe s tvrdou správou. 7 Choď, povedz Jeroboamovi: Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hoci som ťa ja vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa za knieža nad svojím ľudom Izraelom, 8 odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe, nebol si ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a celým svojím srdcom išiel za mnou, lebo robil iba to, čo sa mi páči, 9 ale robil si horšie ako všetci, ktorí boli pred tebou, a išiel si si narobiť iných, liatych bohov, aby si ma popudzoval, mňa si však zahodil za svoj chrbát. 10 Preto ja privediem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných, a odmetiem Jeroboamov dom, ako sa dočista odmetá hnoj. 10 Kto z Jeroboama zomrie v meste, zožerú ho psy, kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo: lebo hovorí Pán. 12 A ty vstaň, choď domov a keď ti noha vkročí do mesta, chlapec zomrie. 13 Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho, lebo z Jeroboamovho domu sa tento jediný dostane do hrobu, pretože na ňom sa našlo niečo dobré, čo sa Pánovi, Izraelovmu Bohu, na Jeroboamovom dome páči. 14 Potom si Pán ustanoví nad Izraelom kráľa, ktorý v tom čase vyhubí Jeroboamov dom. A teraz ešte čo? 15 Pán bude ťať Izrael, ako sa kníše trsť vo vode, vytrhne Izraelitov z tejto šťastnej zeme, ktorú dal ich otcom a roztrúsi ich za Rieku, pretože si narobili ašier a popudzovali Pána. 16 A vydá Izrael pre Jeroboamove hriechy, ktoré popáchal a ktorými zviedol na hriech Izrael.”

            17 Jeroboamova manželka vstala a išla do Tersy. Keď vkročila na prah domu, bol chlapec mŕtvy. 18 Pochovali ho a oplakal ho celý Izrael, podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu, proroka Ahiáša.

            19 Ostatok Jeroboamových dejín, ako bojoval a ako kraľoval, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 20 Čas, ktorý Jeroboam kraľoval, je dvadsaťdva rokov; potom sa uložil k svojim otcom a kráľom sa namiesto neho stal jeho syn Nadab.

            Júdsky kráľ Roboam. - 21 Šalamúnov syn Roboam kraľoval v Júdsku. Roboam mal štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Pán zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma, Amončianka. 22 A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. 23 Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. 24 Dokonca boli v krajine aj zasvätenci. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov.

            25 V piatom roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský kráľ Sesak, 26 zobral poklady Pánovho domu aj poklady kráľovského domu; zobral všetko. Zobral všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. 27 Kráľ Roboam dal namiesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. 28 A kedykoľvek išiel kráľ do Pánovho domu, bežci si ich vzali a potom ich zase dali späť do strážnice bežcov.

            29 Ostatok Roboamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov júdskych kráľov. 30 Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni vojna. 31 Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Meno jeho matky bolo Náma, Amončianka.

            Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abiam.

 

 

1Kr15

 

XV.     Júdsky kráľ Abiam. - 1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nabatovho syna, sa Abiam stal kráľom nad Júdom. 2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maácha, Absalomova dcéra. 3 Chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré pred ním páchal; jeho srdce nebolo celkom oddané Pánovi, svojmu Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 4 Lebo len kvôli Dávidovi mu Pán, jeho Boh, nechal lampu v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a zachoval Jeruzalem. 5 Preto, že Dávid robil, čo sa páči Pánovi, a po všetky dni svojho života sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Hetejca Uriáša. 6 (Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni jeho života vojna.)

            7 Ostatok Abiamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov júdskych kráľov. Medzi Abiamom a Jeroboamom bola vojna. 8 Potom sa Abiam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste.

            Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa.

            Júdsky kráľ Asa. - 9 V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa Asa stal kráľom nad Júdom. 10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho (starej) matky bolo Maácha, Absalomova dcéra. 11 Asa robil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. 12 Odstránil z krajiny zasvätencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia. 13 Odstránil tiež svoju (starú) matku Maáchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu. 14 Ale výšiny odstránené neboli. Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané Pánovi. 15 Dal tiež doniesť do Pánovho domu dary, ktoré zasvätil jeho otec, a dary, ktoré zasvätil on sám: striebro, zlato a nádoby.

            16 Medzi Asom a izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni. 17 Izraelský kráľ Bása totiž pritiahol proti Júdsku a opevnil Rámu, aby júdskemu kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. 18 Nato vzal Asa všetko striebro a zlato, ktoré ostalo v pokladnici Pánovho domu a v pokladnici kráľovského domu, dal to svojim služobníkom a kráľ Asa ich poslal k Benadadovi, synovi Tabremona, syna Heziona, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, s odkazom: 19 ”Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojím otcom! Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa.” 20 Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ahion, Dan, Abel-Bet-Maáchu a celý Keneret s celým územím Neftaliho. 21 Keď sa to dopočul Bása, prestal opevňovať Rámu a vrátil sa do Tersy. 22 Kráľ Asa zvolal celé Júdsko, nik nebol oslobodený, a rozobrali kameň a drevo, ktorým Bása opevňoval Rámu. Kráľ Asa ním opevnil Benjamínovu Gabau a Masfu.

            23 Ostatok Asových dejín, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo urobil; ako i mestá, ktoré opevnil, je napísané v Knihe letopisov júdskych kráľov. Vo svojej starobe však trpel na nohy. 24 Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida.

            Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

            Izraelský kráľ Nadab. - 25 Jeroboamov syn Nadab sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku júdskeho kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom. 26 Robil, čo sa Pánovi nepáči, chodil po ceste svojho otca a v hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael. 27 Sprisahal sa proti nemu Ahiášov syn Bása z Isacharovho domu. A Bása ho zabil pri Gebetone, ktorý patril Filištíncom. Nadab totiž a celý Izrael obliehali Gebeton. 28 Bása ho zabil v treťom roku júdskeho kráľa Asu a stal sa kráľom namiesto neho. 29 Keď sa stal kráľom, pobil celý Jeroboamov dom, nenechal z Jeroboama ani duše, až ho vyhubil podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Sílana Ahiáša 30 pre Jeroboamov hriech, ktorý spáchal a ku ktorému zviedol Izrael, a pre dráždenie, ktorým popudzoval Pána, Izraelovho Boha.

            31 Ostatok Nadabových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 32 Medzi Asom a medzi izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni.

            Izraelský kráľ Bása. - 33 V treťom roku júdskeho kráľa Asu sa Ahiášov syn Bása stal kráľom nad celým Izraelom v Terse na dvadsaťštyri rokov. 34 Robil, čo sa Pánovi nepáči, kráčal po Jeroboamovej ceste a v hriechu, ktorým zviedol na hriech Izrael.


Vyznanie viny

Ž51 (50)

 

 

            1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

 

            2 Zložil ho po hriechu s Betsabe,

 

            keď k nemu prišiel prorok Nátan.

            3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo

            a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

            4 Úplne zmy zo mňa moju vinu

            a očisť ma od hriechu.

 

            5 Vedomý som si svojej neprávosti

            a svoj hriech mám stále pred sebou.

 

            6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil

            a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

            aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku

            a nestranný vo svojom súde.

 

            7 Naozaj som sa v neprávosti narodil

            a hriešneho ma počala moja mať.

            8 Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom

            a v samote mi múdrosť zjavuješ.

 

            9 Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;

            umy ma a budem belší ako sneh.

            10 Daj, aby som počul radosť a veselosť,

            a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

 

            11 Odvráť svoju tvár od mojich hriechov

            a zotri všetky moje viny.

            12 Bože, stvor vo mne srdce čisté

            a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

 

            13 Neodvrhuj ma spred svojej tváre

            a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

            14 Navráť mi radosť z tvojej spásy

            a posilni ma duchom veľkej ochoty.

 

            15 Poučím blúdiacich o tvojich cestách

            a hriešnici sa k tebe obrátia.

            16 Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia

            a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

 

            17 Pane, otvor moje pery

            a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

            18 Veď ty nemáš záľubu v obete,

            ani žertvu neprijmeš odo mňa.

            19 Obetou Bohu milou je duch skrúšený;

            Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

 

            20 Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,

            vybuduj múry Jeruzalema.

            21 Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;

            potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 

 
replica rolex