http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 22-24, Ž 60

1Krn22

 

XXII.  1 Preto Dávid povedal: ”Toto je Boží dom a toto je oltár na celopaly pre Izrael.”

            Príprava na stavbu chrámu. - 2 Potom Dávid rozkázal, aby zhromaždili cudzincov, ktorí boli v krajine Izraela, a ustanovil kamenárov, aby otesávali kvádre na stavbu Božieho domu.

            3 Dávid prichystal aj množstvo železa na kliny do krídel brán a na háky a také množstvo kovu, že ho nebolo možno odvážiť, 4 ako aj cédrové drevo bez počtu. Sidonci a Týrčania dodali totiž Dávidovi množstvo cédrového dreva. 5 Dávid si hovoril: ”Môj syn Šalamún je mladý a krehký a dom, ktorý sa má postaviť Pánovi, má byť veľký, aby vo všetkých krajinách dvíhal jeho česť a slávu, preto mu porobím prípravy.” A Dávid prichystal pred svojou smrťou množstvo vecí.

            6 I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi, Bohu Izraela. 7 Dávid povedal Šalamúnovi: ”Syn môj, ja som mal na mysli postaviť dom menu Pána, svojho Boha. 8 Ale Pán ma oslovil: ”Vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu, keď si vylial toľko krvi predo mnou na zem. 9 Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. 10 On postaví dom môjmu menu; on mi bude synom a ja mu budem otcom a trón jeho kráľovstva nad Izraelom upevním naveky.” 11 Teraz teda, syn môj, nech je Pán s tebou, aby si mal úspech a aby si postavil dom Pánovi, svojmu Bohu, ako o tebe hovoril. 12 Nech ti Pán dá múdrosť a dôvtip, a tak nech ťa ustanoví nad Izraela, aby si zachovával zákon Pána, svojho Boha. 13 Lebo vtedy budeš mať úspech, keď budeš bedlivo plniť predpisy a ustanovenia, ktoré dal Pán Mojžišovi pre Izrael. Buď pevný a mužný; neboj sa a neľakaj sa! 14 Hľa, ja som pri svojom trápení pripravil pre Pánov dom stotisíc hrivien zlata a milión hrivien striebra! Kov a železo nemožno ani odvážiť, také množstvo ho je: Prichystal som aj drevo a kamene; ty budeš musieť pokračovať. 15 Máš tiež množstvo robotníkov, tesárov, kamenárov, drevorobotníkov a odborníkov na akékoľvek práce 16 zo zlata, striebra, kovu a železa, ktorého je bez počtu. Daj sa teda do práce a Pán nech je s tebou!”

            17 Potom Dávid prikázal všetkým kniežatám Izraela, aby pomáhali jeho synovi Šalamúnovi: 18 ”Či je Pán, váš Boh, nie s vami?! Veď vám zo všetkých strán zaistil pokoj, keď dal obyvateľov krajiny do mojej ruky; a krajina sa sklonila pred Pánom a jeho ľudom. 19 Teraz hľadajte Pána, svojho Boha, s oddaným srdcom a dušou; vzchopte sa a postavte svätyňu Pánovi, Bohu, aby sa Pánova archa zmluvy a Božie posvätné nádoby dostali do domu postaveného Pánovmu menu.”

 

 

1Krn23

 

XXIII.            O levitoch. - 1 Keď Dávid ostarel a bol sýty veku, ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna 2 a zhromaždil všetky izraelské kniežatá, kňazov a levitov.

            3 Levitov spočítali od tridsaťročných nahor a ich počet bol podľa hláv tridsaťosemtisíc mužov. 4 ”Z nich bude dvadsaťštyritisíc viesť službu v Božom dome, šesťtisíc bude pisármi a sudcami, 5 štyritisíc vrátnikmi a štyritisíc bude oslavovať Pána na nástrojoch, ktoré som na oslavovanie dal urobiť.” 6 Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Léviho synov Gersona, Kaáta a Merariho. 7 Ku Gersonovi patrili: Lédan a Semei. 8 Synovia Lédana: pohlavár Jahiel, Zetan a Joel, traja. 9 Semeiho synovia: Salomit, Hosiel a Aran, traja. To sú pohlavári Lédanovej rodiny. 10 Semeiho synovia: Lehet, Ziza, Jaus a Baria. Títo štyria sú synovia Semeiho. 11 Jachat bol prvý, Ziza druhý. Jaus a Baria nemali mnoho synov, preto ich počítali za jednu rodinu a jednu triedu.

            12 Kaátovi synovia Amram, Isaár, Hebron a Oziel, štyria. 13 Amramovi synovia boli Áron a Mojžiš. Árona oddelili, aby slúžil veľsvätyni, on a jeho synovia naveky, aby pálil pred Pánom tymian, aby mu slúžil a jeho menom žehnal naveky. 14 Mojžiš bol muž Boží. Jeho synovia sa volali podľa kmeňa Léviho. 15 Mojžišovi synovia: Gerson a Eliezer. 16 Gersonovi synovia: pohlavár Subuel. 17 Eliezerovi sýnovia: pohlavár Rohobiáš. Eliezer nemal iných synov ale Rohobiášovi synovia sa veľmi rozmnožili. 18 Isaárovi synovia: pohlavár Salomit. 19 Hebronovi synovia: pohlavár Jeriau, druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmán. 20 Ozielovi synovia: pohlavár Micha, druhý Jesiáš.

            21 Merariho synovia: Moholi a Musi. Moholiho synovia Eleazar a Kis. 22 Keď Eleazar zomrel, nemal synov, len dcéry, ktoré si vzali ich bratia, Kisovi synovia. 23 Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot, traja.

            24 To sú synovia Léviho podľa ich rodov, pohlavári rodín, spočítaní pri sčítaní podľa mien a hláv, zamestnaní v službe pri Pánovom dome od dvadsaťročných nahor. 25 Lebo Dávid povedal: ”Pán, Boh Izraela, zaistil svojmu ľudu pokoj a bude bývať v Jeruzaleme naveky. 26 A leviti už nemusia prenášať príbytok a všetko služobné náradie.” 27 (Lebo podľa posledných Dávidových slov patria do počtu leviti od dvadsaťročných nahor.) 28 ”Ich miesto bude po ruke Áronových synov, v službe pri Pánovom dome, na nádvoriach, v izbách, pri očistách rozličných posvätných vecí, pri prácach spojených so službou Božieho domu, 29 pri predkladných chleboch, pri jemnej múke na nekrvavé obety, pri nekvasených posúchoch, pri panviciach, pri miesení, ako aj pri všetkých obsahových a dĺžkových mierach. 30 Každé ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť Pána; podobne aj večer 31 a zakaždým, keď sa budú Pánovi obetovať celopaly, po sobotách, novmesiacoch a slávnostiach podľa počtu, ktorý majú trvale určený pred Pánom. 32 V službe Pánovho domu musia zachovávať predpisy stánku zhromaždenia, predpisy svätyne a predpisy svojich bratov, Áronových synov.”

 

 

1Krn24

 

XXIV.            Triedy kňazov. - 1 Rozdelenie Áronových synov: Áronovi synovia: Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. 2 Nadab a Abiu zomreli pred svojím otcom; synov nemali, preto kňazskú službu konali Eleazar a Itamar. 3 Rozdelil ich Dávid a z Eleazarových synov Sadok a zo synov Itamarových Achimelech. 4 A zistilo sa, že čo sa týka mužských hláv, Eleazarových synov bolo viac ako synov Itamarových. Preto zadelili Eleazarovým synom pohlavárov pre šestnásť rodov a Itamarovým synom pre osem rodov. 5 Žrebom rozdelili aj tých, aj tých, lebo kniežatá svätyne a Božie kniežatá boli aj z Eleazarových synov, aj z Itamarových synov. 6 Popísal ich Natanaelov syn Semeiáš, pisár z rodu Léviho, pred kráľom, kniežatami, kňazom Sadokom, Abiatarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levitských rodov: jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara. 7 Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jedeiáša, 8 tretí na Harima, štvrtý na Seorima, 9 piaty na Melchiáša, šiesty na Majmana, 10 siedmy na Akosa, ôsmy na Abiáša, 11 deviaty na Jesuu, desiaty na Secheniáša, 12 jedenásty na Eliasiba, dvanásty na Jakima, 13 trinásty na Hofu, štrnásty na Isbába, 14 pätnásty na Belgu, šestnásty na Emera, 15 sedemnásty na Hezira, osemnásty na Afsesa, 16 devätnásty na Feteiáša, dvadsiaty na Hezechiela, 17 dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamula, 18 dvadsiaty tretí na Dalaiauho, dvadsiaty štvrtý na Maázáiauho.

            19 Toto bolo ich poradie v službe, keď išli do Pánovho domu podľa poriadku, ktorý zaviedol ich otec Áron, ako mu prikázal Pán, Boh Izraela.

            Triedy levitov. - 20 A z ostatných synov Léviho: z Amramových synov Subael, zo Subaelových synov Jehedeiáš. 21 Z Rohobiáša: z Rohobiášových synov pohlavár Jesiáš, 22 z Isaárovcov Salemot, zo Salemotových synov Jahat, 23 ... a Jeriauho synovia ... druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmaán. 24 Synovia Oziela: Micha, z Michových synov Samir. 25 Michov brat Jesiáš, z Jesiášových synov Zachariáš.

            26 Merariho synovia: Moholi a Musi. Oziauho synovia: Beno. 27 Merariho synovia: Beno, Soam, Zachur a Hebri. 28 Z Moholiho Eleazar, ktorý nemal synov. 29 Z Kisa Kisov syn Jerameel. 30 Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot. To sú Léviho synovia podľa ich rodov.

            31 Aj oni žrebovali tak ako ich bratia, Áronovi synovia, pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom, pohlavármi rodín, kňazmi a levitmi pohlavára rodiny tak ako najmladšieho brata.


Modlitba po porážke

Ž60 (59)

 

 

 

 

            1 Zbormajstrovi. Na nápev ”Ľalie - svedectvo”.

 

 

 

            Dávidov poučný žalm. Miktam.

 

 

 

            2 Keď sa vydal proti mezopotámskym Aramejcom

 

 

 

            a Aramejcom zo Zeby a keď sa Joab vrátil z Edomu

 

 

 

            kde v Soľnom údolí pobil dvanásťtisíc (mužov).

            3 Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal;

            rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť.

 

            4 Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju,

            ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.

            5 Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud,

            napojil si nás vínom závratu.

 

            6 Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie,

            aby utiekli pred lukom.

            7 Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ;

            zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás.

 

            8 Vo svojej svätyni Boh povedal:

            ”S radosťou rozdelím Sichem

            a rozmeriam sukotské údolie.

            9 Môj je Galaád a môj je Manasses;

            Efraim je prilba mojej hlavy.

            Júda je moje žezlo vladárske,

            10 Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam.

            Idumea sa mi stane podnožkou,

            nad Filištínskom víťazne zajasám.”

 

            11 Kto ma privedie do opevneného mesta

            a kto ma odprevadí až do Idumey?

            12 Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?

            A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

 

            Pomôž nám dostať sa z útlaku,

            pretože ľudská pomoc nestačí.

            13 S Bohom budeme udatní,

            on našich utláčateľov pošliape.

 
replica rolex