http://www.farnostokolicne.sk

2 Kr 1-3

 

DRUHÁ KNIHA KRÁĽOV

 

2Kr1

 

I.         Eliáš a Ochoziáš. - 1 Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela. 2 Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii, a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im: ”Choďte, dopytujte sa Belzebuba, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdravím!” 3 Ale Pánov anjel hovoril Tesbanovi Eliášovi: ”Vstaň, choď v ústrety poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli niet Boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Belzebuba?! 4 Preto toto hovorí Pán: Z lôžka, na ktoré si ľahol nevstaneš, ale naisto zomrieš.” S tým Eliáš odišiel. 5 Keď sa posli vrátili, spýtal sa ich: ”Čo je, že ste sa vrátili?” 6 Odpovedali mu: ”Akýsi muž nám prišiel v ústrety a povedal nám: ”Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal, a povedzte mu: Toto hovorí Pán: V Izraeli niet Boha, že posielaš dopytovať sa boha Akaronu Belzebuba?! Preto z lôžka, na ktoré si ľahol nevstaneš, ale naisto zomrieš.” 7 Spýtal sa ich: ”Ako vyzeral človek, ktorý vám prišiel v ústrety a povedal vám toto? Odpovedali mu: ”Muž v srstenom plášti a cez bedrá opásaný koženým opaskom.” On povedal: ”To je Tesban Eliáš!”

            9 I poslal k nemu päťdesiatnika s jeho päťdesiatimi mužmi. On prišiel k nemu, keď práve sedel na temene vrchu, a povedal mu: ”Muž Boží, kráľ rozkazuje, poď dolu!” 10 Eliáš však odpovedal päťdesiatnikovi: ”Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich päťdesiatich!” Vtom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho päťdesiatich. 10 Opäť k nemu poslal iného päťdesiatnika a tiež jeho päťdesiatich. On išiel a povedal mu: ”Muž Boží, takto hovorí kráľ: Poď rýchlo dolu!” 12 Eliáš im odpovedal: ”Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich päťdesiatich!” Vtom zostúpil Boží oheň z neba a strávil jeho i jeho päťdesiatich. 13 Ale opäť poslal tretieho päťdesiatnika i jeho päťdesiatich. Tretí päťdesiatnik išiel a keď došiel, padol na kolená pred Eliášom a pokorne ho prosil: ”Muž Boží, nechže má môj život a život týchto tvojich päťdesiatich sluhov nejakú cenu v tvojich očiach! 14 Veď zostúpil z neba oheň a strávil prvších dvoch päťdesiatnikov aj s ich päťdesiatimi! Ale teraz nech má môj život v tvojich očiach nejakú cenu!” 15 Vtedy hovoril Pánov anjel Eliášovi: ”Zostúp s ním dolu, neboj sa ho!” I vstal a zostúpil s ním ku kráľovi 16 a vravel mu: ”Toto hovorí Pán: Pretože si poslal poslov dopytovať sa boha Akaronu Belzebuba, akoby v Izraeli nebolo Boha, ktorého by si sa mohol pýtať, preto z lôžka, na ktoré si ľahol, nezídeš, ale naisto zomrieš.” 17 A naozaj zomrel podľa Božieho výroku, ktorý povedal Eliáš.

            Namiesto neho sa stal kráľom (jeho brat) Joram v druhom roku júdskeho kráľa Jorama, Jozafatovho syna, lebo Ochoziáš nemal syna.

            18 Ostatok Ochoziášových dejín a čo urobil, je napísané v Knihe letopočtov izraelských kráľov.

 

 

2Kr2

 

II.        Nanebovzatie Eliáša. - 1 Keď Pán chcel Eliáša vziať vo víchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgaly. 2 Tu Eliáš povedal Elizeovi: ”Ostaň tu, lebo ma Pán poslal až do Betelu!” Ale Elizeus odpovedal: ”Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!” Išli teda do Betelu. 3 Vtedy vyšli prorockí synovia, ktorí boli v Beteli, k Elizeovi a pýtali sa ho: ”Či vieš, že Pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu?” Odpovedal: ”Aj ja to viem. Buďte ticho!”

            4 Potom mu Eliáš povedal: ”Elizeus, ostaň tu, lebo Pán ma poslal až do Jericha!” Odpovedal: ”Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!” Išli teda do Jericha. 5 I priblížili sa synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a pýtali sa ho: ”Či vieš, že Pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu?” Odpovedal: ”Aj ja to viem. Buďte ticho!”

            6 Potom mu Eliáš povedal: ”Ostaň tu, lebo Pán ma poslal k Jordánu!” Odpovedal: ”Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!” Išli teda obaja. 7 Ale išli aj päťdesiati mužovia z prorockých synov. Oni sa postavili obďaleč stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. 8 Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. 9 Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: ”Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť, prv ako budem od teba vzatý!” Elizeus odpovedal: ”Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch!” 10 Odpovedal: ”Ťažkú vec si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, nestane sa.” 11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. 12 Keď to Elizeus videl, zvolal: ”Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!” A viac ho nevidel. Nato si chytil odev a roztrhol si ho na dva kusy.

            Prvé zázraky Elizeove. - 13 Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. 14 Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: ”Kde je Pán, Eliášov Boh, teraz?” A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel. 15 Keď to videli prorockí synovia, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili: ”Eliášov duch spočinul na Elizeovi.” Išli mu v ústrety a uklonili sa mu až po zem. 16 A hovorili mu: ”Hľa, medzi tvojimi sluhami je päťdesiat mocných mužov; oni pôjdu a pohľadajú tvojho pána. Pánov duch ho mohol uniesť a zloží ho na niektorom vrchu alebo v niektorej doline.” On povedal: ”Neposielajte!” 17 Keď však až do zunovania naliehali naň, povedal: ”Pošlite!” Poslali teda päťdesiat mužov, ktorí ho tri dni hľadali, ale nenašli ho. 18 Keď sa vrátili k nemu - býval v Jerichu -, povedal im: ”Či som vám nehovoril: Nechoďte!?”

            19 Obyvatelia mesta vraveli Elizeovi: ”V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a pôda neúrodná.” 20 Odpovedal: ”Doneste mi novú nádobu a dajte do nej soli!” Doniesli mu to, 21 vyšiel k vodnému prameňu, vysypal do neho soľ a povedal: ”Toto hovorí Pán: Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť!” 22 Takto voda ozdravela až po dnešný deň podľa Elizeovho slova, ktoré povedal.

            23 Odtiaľ išiel hore do Betelu. Ako šiel hore cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: ”Hore sa, plešivec, hore sa, plešivec!” 24 Nato sa obrátil a keď ich uvidel, preklial ich v Pánovom mene. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov. 25 Odtiaľ išiel na vrch Karmel a stadiaľ sa vrátil do Samárie.

 

 

2Kr3

 

III.      Izraelský kráľ Joram. - 1 Achabov syn Joram sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii v osemnástom roku júdskeho kráľa Jozafata a kraľoval dvanásť rokov. 2 Robil, čo sa Pánovi nepáči, ale nie tak ako jeho otec a matka, lebo odstránil Bálove pomníky, ktoré porobil jeho otec. 3 Lipol však k hriechu Nabatovho syna Jeroboama, ktorým zviedol na hriech Izrael; od toho sa nevzdialil.

            4 Moabský kráľ Mesa mal chov dobytka a dodával izraelskému kráľovi stotisíc baránkov a vlnu zo stotisíc baránkov. 5 Ale keď Achab zomrel, odpadol moabský kráľ od izraelského kráľa. 6 Preto kráľ Joram vyšiel v ktorýsi deň zo Samárie a zvolal celý Izrael. 7 Potom poslal k júdskemu kráľovi Jozafatovi s odkazom: ”Moabský kráľ odpadol odo mňa. Pôjdeš so mnou do boja proti Moabsku?” Odpovedal: ”Pôjdem! Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud, moje kone sú ako tvoje kone.” 8 Pýtal sa tiež: ”Ktorou cestou pôjdeme?” Odpovedal: ”Smerom cez Edomskú púšť.” 9 Izraelský kráľ, júdsky kráľ a edomský kráľ sa teda vybrali. Keď už išli sedem dní okľukou, tábor a dobytok, ktorý išiel za nimi, nemal vody. 10 Vtedy povedal izraelský kráľ: ”Beda Lebo Pán vyvolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do ruky Moabska.” 11 Ale Jozafat sa spýtal: ”Nie je tu Pánov prorok? Jeho prostredníctvom by sme sa dopýtali Pána.” Ktorýsi zo sluhov izraelského kráľa povedal: ”Je tu Safatov syn Elizeus, ktorý lieval Eliášovi vodu na ruky.” 12 Nato Jozafat povedal: ”U neho je Pánovo slovo!” Izraelský kráľ Jozafat a edomský kráľ zostúpili teda k nemu.

            13 Ale Elizeus povedal izraelskému kráľovi: ”Čo ja mám s tebou? Choď si k prorokom svojho otca a svojej matky!” Izraelský kráľ mu však povedal: ”Nie! Vyvolal týchto troch kráľov Pán, aby ich vydal do ruky Moabska?” 14 Elizeus odpovedal: ”Ako žije Pán zástupov, v službách ktorého stojím, keby som nebral ohľad na júdskeho kráľa Jozafata, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. 15 Teraz mi však priveďte citaristu!” A keď citarista hral, zniesla sa naň Pánova ruka. 16 I povedal: ”Toto hovorí Pán: Narobte v tomto údolí veľa jám. 17 Lebo toto hovorí Pán: Neuvidíte vietor, ani dážď neuvidíte, a predsa sa toto údolie naplní vodou; budete môcť piť aj vy, aj vaše poťahy a dobytok. 18 Ale Pánovi sa to vidí málo: aj Moabčanov vydá do vašej ruky. 19 Spustošíte každé opevnené mesto (každé vybranejšie mesto), vytnete každý úrodný strom, zasypete každý vodný prameň a každú úrodnú roľu pokazíte skalami.” 20 A ráno, keď sa prinášala obeta, smerom od Edomu sa privalila voda; krajina sa zaplnila vodou.

            21 Keď sa všetci Moabčania dopočuli, že králi vystupujú proti nim do boja, zvolali každého ako-tak bojaschopného a postavili sa na hranicu. 22 Keď ráno vstali, slnko práve vychádzalo nad vodou a Moabčania videli vodu pred sebou červenú ako krv 23 a vraveli: ”To je krv! Králi bojovali proti sebe a vzájomne sa pobili. Tak teraz, Moab, na korisť!” 24 Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraeliti sa zdvihli a tak udreli na Moabčanov, že utiekli pred nimi. Potom šli za nimi a bili Moabčanov. 25 Mestá pustošili, na každú úrodnú roľu hodil každý svoj kameň, až bola zahádzaná, všetky vodné pramene zasýpali a každý úrodný strom vyťali, až ostal už iba Kír Charošet, ten však obkolesili prakovníci a dobýjali ho. 26 Keď moabský kráľ videl, že ho v boji premohli, vzal so sebou sedemsto mužov s vytaseným mečom a chcel sa prebiť k edomskému kráľovi, ale nevládal. 27 Preto vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal namiesto neho kraľovať a obetoval ho na múre ako celopal. Vtedy vypukol proti Izraelu veľký hnev, takže odtiahli od neho a vrátili sa do (svojej) krajiny.

 
replica rolex