http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 13-15

 

 

 

Prenášanie archy zmluvy 13,1- 14 = 2Sam 6,1- 11

1Krn13

 

XIII.   1 Dávid sa poradil s veliteľmi tisícok a stotín, so všetkými kniežatami. 2 A Dávid povedal celému zhromaždeniu Izraelitov: ”Ak sa vám to páči a ak to pochádza od Pána, nášho Boha, pošlime k ostatným svojim bratom do všetkých krajov Izraela a zároveň ku kňazom a levitom do miest pri ich pastvinách, aby sa zhromaždili k nám. 3 Prinesme zase k nám archu svojho Boha, lebo za čias Šaula sme sa na ňu nepýtali.” 4 A celé zhromaždenie vravelo, že to treba urobiť, lebo vec sa páčila všetkému ľudu. 5 A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od Egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kirjatiarimu. 6 Dávid a celý Izrael išiel hore do Bály, do Kirjatiarimu, ktorý je v Júdsku, aby odtiaľ doniesol archu Boha, Pána, sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva (jeho) menom. 7 Božiu archu odviezli z Abinadabovho domu na novom voze; Oza a Ahio viedli voz. 8 Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach, za sprievodu citár, hárf, bubienkov, cimbalov a trúb.

            9 Keď prišli k Chidonovmu humnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voly sa potkli. 10 Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam, pred Bohom. 11 Dávid sa zarmútil pre to, že Pán zasadil Ozovi úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. 12 Dávid sa v ten deň zľakol Boha a povedal: ”Akože by som mohol Božiu archu zaniesť k sebe?” 13 Preto Dávid nezaniesol archu k sebe do Dávidovho mesta, ale zabočil s ňou do domu Gétčana Obededoma. 14 V Obededomovom dome ostala Božia archa tri mesiace a Pán požehnal Obededomov dom a všetko, čo mal.

 

 

 

 

 

Dávidova domácnosť 14,1-7 = 2Sam 5,11- 16

1Krn14

 

XIV.   1 Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov; i cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. 2 Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu, povyšuje jeho kráľovstvo.

            3 Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. 4 Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, 5 Jebahar, Elisua Elifalet, 6 Noga, Nafeg, Jafiáš, 7 Elisama, Báljada a Elifalet.

 

 

 

 

 

Dávid porazí Filištíncov 14,8- 17 = 2Sam 5,17-25

 

            8 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti nim. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval Boha: ”Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky?” A Pán mu odpovedal: ”Choď, vydám ti ich do ruky.” 11 Prišli do Bál-Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal: ”Pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda.” Preto dali tomuto miestu meno Bál-Parašim. 12 Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť.

            13 Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí. 14 Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal: ”Nechoď za nimi, ale obíď ich a choď na nich od hrušiek.” 15 A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy tiahne pred tebou Boh, aby porazil tábor Filištíncov.” 16 Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh, a porazil tábor Filištíncov od Gabaonu až po Gazer.

            17 Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a Pán naplnil strachom pred ním všetky národy.

 

 

1Krn15

 

XV.     Pokračovanie správy o prenose archy. - 1 Nastaval si domov v Dávidom meste, pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan. 2 Vtedy Dávid povedal: ”Božiu archu nesmie niesť nik, iba leviti, lebo Pán ich vyvolil, aby nosili Božiu archu a aby ju obsluhovali naveky.” 3 Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov, aby vyniesli Pánovu archu na miesto, ktoré jej pripravil. 4 Zvolal aj Áronových synov a levitov. 5 Z Kaátových synov knieža Uriela a jeho bratov, stodvadsiatich. 6 Zo synov Merariho knieža Asaiáša a jeho bratov, dvestodvadsiatich. 7 Z Gersonových synov knieža Joela a jeho bratov, stotridsiatich.” 8 Z Elisafanových synov knieža Semeiáša a jeho dvesto bratov. 9 Z Hebronových synov knieža Eliela a jeho bratov, osemdesiatich. 10 Z Ozielových synov knieža Aminadaba a jeho bratov, stodvanástich. 11 Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatara, ako aj levitov Uriela, Asaiáša, Joela, Semeiáša, Eliela a Aminadaba 12 a povedal im: ”Vy ste hlavy levitských rodín. Posväťte sa vy i vaši bratia a vyneste archu Pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil. 13 Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás Pán, náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí.”

            14 Kňazi a leviti sa teda posvätili, aby mohli vyniesť archu Pána, Izraelovho Boha. 15 Potom synovia Léviho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš.

            16 Dávid rozkázal kniežatám levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cimbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. 17 Ustanovili teda levitov: Joelovho syna Hemana a z jeho bratov Barachiášovho syna Asafa. A z ich bratov, zo synov Merariho, Kusiášovho syna Etana. 18 A s nimi ich bratov druhého radu: Zachariáša, (Bena), Jaziela, Semiramota, Jahiela, Aniho, Eliaba, Banaiáša, Maásiáša, Matatiáša, Elifalu, Makeniáša, Obededoma a Jehiela, vrátnikov. 19 A spevákov: Hemana, Asafa a Etana, aby hrali na medených cimbaloch. 20 Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jehiel, Ani, Eliab, Maásiáš a Banaiáš na harfe pre dievčenský hlas, 21 Matatiáš, Elifalu, Makeniáš, Obededom, Jehiel, Ozaziu na citarách viedli hlboký hlas. 22 Levitské knieža Choneniáš bol pri prenášaní; riadil prenos, lebo bol rozumný. 23 Barachiáš a Elkana boli strážcami archy. 24 Kňazi Sebeniáš, Jozafat, Natanael, Amasai, Zachariáš, Banaiáš a Eliezer trúbili pred Božou archou na trúby. Obededom a Jehiáš boli strážcami archy.

            25 Potom Dávid, starší Izraela a kniežatá tisícok išli, aby vyniesli Pánovu archu zmluvy z Obededomovho domu s radosťou. 26 A keď Boh pomohol levitom, ktorí niesli Pánovu archu zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov. 27 Dávid bol oblečený do jemného plášťa, aj všetci leviti, ktorí niesli archu, aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátenný efód. 28 Celý Izrael vynášal Pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali na harfy a citary. 29 Keď Pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci.

 
replica rolex