http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 25-27

1Krn25

 

XXV.  Speváci a hudobníci. - 1 Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol: 2 z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. 3 Z Idutuna Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána. 4 Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot. 5 Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Idutuna a Hemana. 7 A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem. 8 O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom.

            9 Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim. 10 Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 11 Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 12 Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 13 Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 14 Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 15 Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 16 Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 17 Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 18 Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 19 Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 20 Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 21 Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 22 Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 23 Šestnásty Hananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 24 Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 25 Osemnásty Hananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 26 Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 27 Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 28 Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 29 Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom dvanástim. 30 Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 31 Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.

 

 

1Krn26

 

XXVI.            Vrátnici. - 1 Oddiely vrátnikov: Z Koreovcov Meselemiáš, Koreho syn z Asafových synov. 2 Meselemiáš mal synov: prvorodeného Zachariáša, druhého Jadihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela, 3 piateho Elama, šiesteho Johanana, siedmeho Eljoenaiho. 4 Obededom mal synov: prvorodeného Semeiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piateho Natanaela, 5 šiesteho Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo Pán ho požehnal. 6 Jeho synovi Semeiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní mužovia. 7 Semeiášovi synovia: Otni, Rafael, Obed, Elzabad. Jeho bratia, udatní mužovia: Eliu a Samachiáš. 8 Títo všetci boli zo synov Obededoma; oni, ich synovia a ich bratia, udatní mužovia súci na službu: šesťdesiatdva Obededomovcov. 9 Meselemiáš mal osemnásť udatných synov a bratov. 10 Synovia Hosu, zo synov Merariho: pohlavár Semri, (lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom), 11 druhý Helkiáš, tretí Tabeliáš štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo trinásť.

            12 Tieto oddiely vrátnikov mali za povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v Pánovom dome.

            13 O každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov. 14 Žreb na východ padol na Selemiáša. Keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever. Pre Obededoma na juh a pre jeho synov na dom zbierok. Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šaleket na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže. 17 Na východ bolo šesť levitov, na sever denne štyria, na juh denne štyria, pri zbierkach dvaja a dvaja, 18 pre Parbar na západe dvaja na ceste a dvaja pri Parbare. 19 To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho.

            Stráž chrámového pokladu. - 20 Leviti, ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvätených vecí: 21 Zo synov Gersenovca Leladana: pohlavári rodov Gersonovca Leladana boli Jahielovci. 22 Jahielovi synovia Zatan a jeho brat Joel boli nad pokladmi Pánovho domu. 23 Z Amramovcov, Isaárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov ... 24 A Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežaťom nad pokladmi. 25 Jeho bratia z Eliezera: jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zechri a jeho syn Selemit. 26 Tento Selemit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvätených vecí, ktoré zasvätili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia. 27 Z vojen a z koristi to zasvätili na opravu Pánovho domu. 28 A všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab, syn Sarvie, (alebo) ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov.

            Sudcovia. - 29 Z Isaárovcov Choneniáš a jeho synovia boli (určení) pre vonkajšiu službu nad Izraelom, za pisárov a sudcov. 30 Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, boli pre správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých Pánových dielach a v kráľovej službe. 31 Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V štyridsiatom roku Dávidovho kraľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v galaádskom Jazeri. 32 Jeho bratov, udatných mužov, bolo dvetisícsedemsto pohlavárov rodín. Ich ustanovil kráľ Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manassesovho kmeňa vo všetkých Božích a kráľovských veciach.

 

 

1Krn27

 

XXVII. Nelevitskí hodnostári. - 1 Synvvia Izraela podľa ich počtu, pohlavári rodín, velitelia tisícok a stotín a ich pisári, ktorí boli k službám kráľovi podľa jednotlivých oddielov, ktoré v každom mesiaci roka, mesiac za mesiacom prichádzali a odchádzali - jeden oddiel bol dvadsaťštyritisíc.

            2 Nad prvým oddielom v prvom mesiaci bol Zabdielov syn Jesboam. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 3 Bol z Fáresových synov, pohlavárom všetkých kniežat vojska v prvom mesiaci. 4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohovec Dodai, (jeho oddiel a Makelot) knieža. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 5 Veliteľom tretieho vojska v treťom mesiaci bol Banaiáš, syn kňaza Jojadu, pohlavár. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 6 Tento Banaiáš bol hrdinom tridsiatich a nad tridsiatimi. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizabad. 7 Štvrtý vo štvrtom mesiaci bol Joabov brat Asael a po ňom jeho syn Zabadiáš. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 8 Piaty v piatom mesiaci bol Jezrahita, knieža Samaot. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 9 Šiesty v šiestom mesiaci bol Hira, syn Tekuana Akesa. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 10 Siedmy v siedmom mesiaci bol Heles, Faloňan zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 11 Ôsmy v ôsmom mesiaci bol Chusiťan Sobochai zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 12 Deviaty v deviatom mesiaci bol Anatoťan Abiezer z Benjamínovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 13 Desiaty v desiatom mesiaci bol Netofaťan Marai zo Zarahovcov. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. Jedenásty v jedenástom mesiaci bol Faratoňan Banaiáš zo synov Efraima. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc. 15 Dvanásty v dvanástom mesiaci bol Netofaťan Holdai Otnielovec. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc.

            16 Nad kmeňmi Izraela boli: Nad Rubenovcami Zechriho syn, knieža Eliezer. Nad Simeonovcami Maáchov syn Safatiáš. 17 Nad Levitmi Kamuelov syn Hasabiáš, nad Áronovcami Sadok. 18 Nad Júdovcami Eliu z Dávidových bratov. Nad Isacharovcami Michaelov syn Amri. 19 Nad Zabulonovcami Abdiášov syn Jesmaiáš. Nad Neftalimovcami Ozrielov syn Jerimot. 20 Nad Efraimovcami Ozaziášov syn Ozeáš. Nad polovicou Manassesovho kmeňa Fadaiášov syn Joel. 21 Nad polovicou Manassesovho kmeňa v Galaáde Zachariášov syn Jado. Nad Benjamíncami Abnerov syn Jasiel. 22 Nad Danovcami Jerohamov syn Ezrihel. To sú kniežatá izraelských kmeňov.

            23 Dávid nechcel spísať ich počet od dvadsaťročných nižšie, lebo Pán prisľúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. 24 Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice Letopisov kráľa Dávida.

            25 Nad pokladmi kráľa bol Adielov syn Azmot, nad pokladmi však, ktoré boli na poli, v mestách, dedinách a vo vežiach, bol Oziášov syn Jonatán. 26 Nad robotníkmi na poli, ktorí obrábali pôdu, bol Chelubov syn Ezri. 27 Nad vinohradmi Semeiáš z Rámy, nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiáš zo Sefami. 28 Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na Nížine, bol Bálchanan z Gaderu, nad zásobami oleja Joas. 29 Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setrai zo Sáronu a nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat. 30 Nad ťavami bol Izmaelita Ubil, nad oslami Jadiáš z Meronotu 31 a nad ovcami Agarejec Jaziz. Títo všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid.

            32 Dávidov strýc Jonatán, radca, múdry muž a pisár, s Hachomonovým synom Jahielom boli pri kráľových synoch. 33 Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Chusai bol kráľovým priateľom. 34 Achitofelovým nástupcom bol Banaiášov syn Jojada a Abiatar. Kráľovým vojvodcom bol Joab.

 
replica rolex