http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 10-12, Ž 58

II. Dejiny kráľa Dávida hl. 10 - 29

1Krn10

 

X.        Šaulova smrť. - 1 Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe. 2 Ale Filištínci stíhali Šaula a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisuu. 3 Bitka sa zostrila proti Šaulovi. Dostihli ho lukostrelci a poranili ho strelami. 4 Vtedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi: ”Vytas svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci a nezhanobili ma!” Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. 5 Keď zbrojnoš videl, že je Šaul mŕtvy, vrhol sa aj on na meč a zomrel. 6 Takto zomrel Šaul a jeho traja synovia a celý jeho dom zomrel spolu. 7 Keď celé mužstvo Izraelitov, ktoré bolo v doline, videlo, že (Izraeliti) utekajú a že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili svoje mestá a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich.

            8 Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, našli Šaula a jeho synov padlých na vrchu Gelboe. 9 Olúpili ho, vzali jeho hlavu a výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali svojim modlám a ľudu. 10 Jeho zbrane uložili v dome svojho boha, jeho lebku však zavesili v dome Dagona.

            11 V Jábes Galaáde sa dozvedeli, čo urobili Filištínci so Šaulom. 12 A vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, vzali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, doniesli ich do Jábesu, ich kosti pochovali pod terebintou v Jábese a postili sa sedem dní.

            13 Takto zomrel Šaul pre svoju nevernosť, ktorou sa prehrešil proti Pánovi, lebo nezachoval Pánovo slovo, vyhľadal vyvolávačku duchov, aby sa jej radil, 14 a neradil sa Pána. Preto ho usmrtil a kráľovstvo odovzdal Dávidovi, Izaiho synovi.

 

 

 

 

 

Dávid kráľ nad celým Izraelom 11,1-9 = 2Sam 5,1-3, 6-10

1Krn11

 

XI.      1 I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: ”Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo! 2 Aj predtým, keď bol Šaul kráľom, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán, tvoj Boh, ti povedal: ”Ty pas môj ľud Izrael, a ty budeš kniežaťom nad mojím ľudom, Izraelom.” 3 Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, ako povedal Pán prostredníctvom Samuela.

            4 Dávid a celý Izrael išiel do Jeruzalema, čiže Jebuzu, kde boli obyvatelia krajiny Jebuzejci. 5 Obyvatelia Jebuzu povedali Dávidovi: ”Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal pevnosť Sion; to je Dávidovo mesto. 6 A Dávid povedal: ”Kto prvý porazí Jebuzejcov, bude vodcom a kniežaťom.” Prvý však vystúpil Joab, syn Sarvie, preto zostal vodcom. 7 Dávid sa usadil v hrade, preto ho nazvali Dávidovým mestom. 8 Potom opevnil mesto dookola, od Mela až po ohradu, Joab však opravil ostatok mesta. 9 Takto Dávid stále vzrastal a Pán zástupov bol s ním.

 

 

 

 

 

Dávidovi hrdinovia 11,10-46 = 2Sam 23,8-39

 

            10 Toto sú pohlavári hrdinov, ktorých mal Dávid a ktorí ho pri jeho ustanovení za kráľa s celým Izraelom pevne podporovali, aby sa stal podľa Pánovho prisľúbenia kráľom nad Izraelom. 11 Toto je výpočet hrdinov, ktorých mal Dávid: Hachamoniho syn Jesbám bol veliteľom tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti trom stom, (ktorých) zabil jedným razom. 12 Po ňom bol Dodov syn, Ahohita Eleazar medzi troma hrdinami. 13 On bol s Dávidom vo Fesdomime, keď sa tam Filištínci zhromaždili do boja. Bol tam ostredok poľa plný jačmeňa. A keď ľud utekal pred Filištíncami, 14 postavili sa vprostred ostredku, bránili ho a Filištíncov porazili. Tak Pá spôsobil veľké víťazstvo.

            15 Raz zostúpili traja z tridsiatich pohlavárov ku skale, k Dávidovi do jaskyne Odolam. Tábor Filištíncov však bol v údolí Refaim. 16 Dávid bol práve v pevnosti a posádka Filištíncov bola vtedy v Betleheme. 17 Vtedy Dávid vyslovil žiadosť: ”Kto mi donesie vody na pitie z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne?” 18 Nato sa tí traja prebili cez tábor Filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, doniesli ju a dali Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi 19 a povedal: ”Nech ma Boh chráni urobiť to! Mám piť krv týchto mužov s ich životom? Veď ju doniesli s nasadením svojich životov!” Preto ju nechcel piť. - To urobili traja hrdinovia!

            20 Joabov brat Abisai bol hlavou tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti trom stom, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi. 21 Medzi tridsiatimi bol dvojnásobne vážený, bol im kniežaťom, ale tým trom sa nevyrovnal.

            22 Jojadov syn Banaiáš, mocný a činorodý muž z Kabseelu, porazil dvoch božích levov moabských. Ale aj zišiel dolu a zabil v studni leva v taký deň, keď bol sneh. 23 On zabil aj Egypťana, muža vysokého päť lakťov. Egypťan mal v ruke kopiju ako návoj a on šiel proti nemu s palicou. Egypťanovi vytrhol kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To urobil Banaiáš, syn Jojadu, a mal meno medzi tridsiatimi hrdinami. 25 Bol váženejší ako tridsiati, ale tým trom sa nevyrovnal. Dávid ho zaradil do svojho sprievodu.

            26 Ďalší udatní hrdinovia: Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betlehema, 27 Samot z Harodu, Heles z Faletu, 28 Hira, syn Akesa z Tekuy, Abiezer z Anatotu, 29 Sobochai z Chusy, Ilai z Ahohu, 30 Maharai z Netofatu, Heled, syn Bánu z Netofatu, 31 Etai, syn Ribaiho z Gabay Benjamíncov, Banaiáš z Faratonu, 32 Hurai z údolia Gás, Abiel z Arbatu, 33 Azmot z Bauramu, Eliaba zo Salabonu, 34 synovia Asema z Gezonu, Jonatán, syn Sageho z Aroru, 35 Ahiam, syn Sachara z Aroru, Urov syn Elifal, 36 Hefer z Mechery, Ahia z Felonu, 37 Hesro z Karmelu, Asbaiho syn Naárai, 38 Nátanov brat Joel, Agaraiho syn Mibahar, 39 Amončan Selek, Naárai z Berotu, zbrojnoš Joaba, syna Sarvie, 40 Ira z Jetru, Gareb z Jetru, 41 Hetejec Uriáš, Oholiho syn Zabad, 42 Rubenovec Adina, syn Sizu, vodca Rubenovcov a s ním tridsiati. 43 Hanan, syn Maáchu, Jozafát z Matany, 44 Oziáš z Aštarotu, Sama a Jehiel, synovia Hotama z Aroru. 45 Samriho syn Jedihel, jeho brat Joha z Tosay, 46 Eliel z Mahumy, Elnaemovi synovia Jeribai a Josaia, Moabec Jetma, 47 Eliel, Obed a Jasiel z Masobie.

 

 

1Krn12

 

XII.     Dávidovi spoločníci vo vyhnanstve. - 1 A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, 2 naťahovali kušu, pravou i ľavou rukou hádzali kamene a strieľali šípy: Zo Šaulových bratov Benjamíncov: 3 Pohlavár Ahiezer a Joas, synovia Samau z Gabay; Jaziel a Falet, synovia Azmota; Baracha a Jehu z Anatotu. 4 Samaiáš z Gabay, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi; Jeremiáš, Jeheziei, Johanan a Jezabad z Gadery, 5 Eluzai, Jerimut, Báliáš, Samariáš, Harufan Safatiáš; 6 Elkana, Jesiáš, Azareel, Kurachovci Joezer a Jesbám, 7 Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru.

            8 Aj z Gadovcov sa odrazili k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, mužovia hotoví do boja, vyzbrojení štítom a kopijou; vyzerali ako levy, ale boli rýchli ako gazely na horách. 9 Vodca Ezer, druhý Obdiáš, tretí Eliab, 10 štvrtý Masmana, piaty Jeremiáš, 11 šiesty Eti, siedmy Eliel, 12 ôsmy Johanan, deviaty Elzabad, 13 desiaty Jeremiáš, jedenásty Machbanai. Títo z Gadových synov boli vodcami vojska. Jeden, najmenší, bol nad sto, najväcší nad tisíc (vojakmi). 15 To sú tí, čo prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď sa prelieval ponad všetky svoje brehy, a rozohnali všetkých (obyvateľov) dolín na východ a na západ.

            16 Zo synov Benjamína a Júdu prišli niektorí za Dávidom až k pevnosti. 17 Dávid im vyšiel v ústrety a ohlásil sa: ”Ak prichádzate ku mne pokojne a chcete mi pomáhať, bude moje srdce držať spolu s vami, ale ak preto, aby ste ma zradili mojim nepriateľom, hoci na mojich rukách neväzí neprávosť, nech to vidí a tresce Boh našich otcov!” 18 Vtedy Amasaia, veliteľa tridsiatky, objal duch: ”Tebe, Dávid, a s tebou, syn Izaiho, nech je pokoj! Pokoj s tebou, pokoj s tými, čo ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj Boh.” Dávid ich teda prijal a zadelil medzi vodcov koristníkov.

            19 Z Manassesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac: ”Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi.” 20 Keď išiel do Sikelegu, pripojil sa k nemu z Manassesovcov Ednas, Jozabad, Jedihel, Michael, Jozabad, Eliu a Salati, velitelia tisícok Manassesovcov. 21 Oni boli Dávidovi na pomoci proti koristníkom, lebo všetci boli smelí bojovníci a stali sa kniežatami vo vojsku. 22 Lebo deň čo deň prichádzali k Dávidovi pomocníci, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží.

            Dávidovi pomocníci v Hebrone. - 23 A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu preniesli Šaulovo kráľovstvo: 24 Synovia Júdu ozbrojení štítom a kopijou, šesťtisícosemsto vystrojených do boja. 25 Zo synov Simeona sedemtisícsto hrdinských bojovníkov. 26 Zo synov Léviho štyritisícšesťsto. 27 Tiež Jojada, knieža Áronovcov, a s ním tritisícsedemsto, 28 ďalej Sadok, hrdinský mladík, a jeho otcovský dom, dvadsaťdva kniežat. 29 Z Benjamínových synov, Šaulových bratov, tritisíc. Väčšina z nich sa však doteraz držala sprievodu Šaulovho domu. 30 Zo synov Efraima dvadsaťtisícosemsto smelých bojovníkov, chýrnych mužov vo svojom rode. 31 Z polovice Manassesovho kmeňa osemnásťtisíc. Boli určení podľa mena, aby išli a ustanovili Dávida za kráľa. 32 Z Isacharových synov takí, ktorí v každý čas oplývali múdrosťou a vedeli, čo má Izrael robiť; mali dvesto veliteľov a všetci ich bratia stáli pod ich velením. 33 Zo Zabulona vystrojených do boja a bojujúcich všetkými vojnovými zbraňami: päťdesiattisíc, ktorí nastúpili s nerozdvojeným srdcom. 34 Z Neftaliho tisíc kniežat a s nimi tridsaťsedemtisíc so štítmi a kopijami. 35 Z Dana dvadsaťosemtisícšesťsto nastupujúcich do boja. 36 Z Asera štyridsaťtisíc pripravených nastúpiť do boja. 37 A zo Zajordánska, z Rubena, Gada a polovice Manassesovho kmeňa so všetkými zbraňami bojového vojska: stodvadsaťtisíc.

            38 Všetci títo bojovníci vystrojení do šíku prišli s ochotným srdcom do Hebronu, aby Dávida ustanovili za kráľa nad celým Izraelom, ale aj ostatní Izraeliti jednomyseľne chceli Dávida urobiť kráľom. 39 A boli tam u Dávida tri dni a jedli a pili, lebo ich bratia im nachystali. 40 Ale aj tí, čo bývali blízo nich až po Isacharovcov, Zabulonovcov a Neftalimovcov, donášali chlieb na osloch, ťavách, muliciach a dobytku, (tiež) múčne jedlá, figové a hrozienkové koláče, vína, olej, dobytok a ovce v hojnosti, lebo v Izraeli bola radosť.


Proti nespravodlivým sudcom

Ž58 (57)

 

 

 

 

            1 Zbormajstrovi. Na nápev ”Nezahub”.

 

 

 

            Dávidov žalm. Miktam.

            2 Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť,

            vari správne súdite ľudských synov?

            3 Naopak, v srdci páchate neprávosti,

            vaše ruky pripravujú násilie na zemi.

 

            4 Hriešnici sú na scestí už od lona matky,

            od materského života blúdia klamári.

            5 Jed v nich podobá sa jedu hadiemu,

            jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva,

            6 ktorá nepočúva hlas zaklínačov,

            hlas skúseného čarodeja.

 

            7 Bože, vylám im zuby v ústach,

            rozdrv čeľusť levov, Pane.

            8 Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká,

            nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

 

            9 Nech sa pominú ako slimák, čo sa v hlien rozteká,

            ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie.

            10 Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka,

            zaživa ich strávi ako oheň hnevu.

 

            11 Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí,

            umyje si nohy v krvi hriešnika.

            12 A ľudia povedia: ”Naozaj je odmena pre spravodlivého,

            naozaj je Boh, čo súdi na zemi.

 
replica rolex