http://www.farnostokolicne.sk

1 Krn 1-3

 

PRVÁ KNIHA KRONÍK

 

I. Rodokmene 1 - 9

1Krn1

 

I.         Od Adama po Jakuba. - 1 Adam, Set, Enos, 2 Kainan, Malaleel, Jared, 3 Henoch, Matuzalem, Lamech, 4 Noe, Sem, Cham a Jafet.

            5 Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. 6 Gomerovi synovia: Askenéz, Rifat a Togorma. 7 Javanovi synovia: Elisa a Taršiš, Kitim a Dodanim. 8 Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán. 9 Kušovi synovia: Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia: Saba a Dadan. 10 Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi. 11 Od Mesraima pochádza Ludim, Anamim, Laábim a Neftuim, 12 Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim.

            13 Od Kanaána pochádza Sidon, jeho prvorodený, Het, 14 Jebus, Amor, Gergez, 15 Hev, Arak, Sin. Arad, Samar a Hamat. 17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch. 18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. 19 Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. 20 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 21 Adoram, Huzal, Dekla, 22 Hebal, Abimael, Saba, 23 Ofir Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.

            24 Sem, Arfaxad, Sale, 25 Heber, Faleg, Ragau, 26 Sarug, Nachor, Táre, 27 Abram, čiže Abrahám.

            28 Abrahámovi synovia: Izák a Izmael. 29 Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam, 30 Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia. 32 Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.) 33 Madiánovi synovia: Efa, Efer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury.

            34 Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael. 35 Ezauovi synovia: Elifaz Rahuel Jehus Ihelom a Kore. 36 Elifazovi synovia: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenéz, Tamna a Amalek. 37 Rahuelovi synovia: Nahat, Zara, Sama a Meza. 38 Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan. 39 Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna. 40 Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana. 41 Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan. 42 Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran.

            43 Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba. 44 Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry. 45 Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. 46 Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. 47 Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky. 48 Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. 49 Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan. 50 Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry.

            51 Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet, 52 vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon, 53 vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar, 54 vodca Magdiel vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.

 

 

1Krn2

 

II.        1 Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser.

            Rodokmeň Júdov. - 3 Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil. 4 Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Fáresovi synovia: Hesron a Hamul. 6 Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara, spolu päť. 7 Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach. 8 Etanovi synovia: Azariáš. 9 Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci. 10 Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov. 11 Od Naásona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bóz, 12 od Bóza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izai. 13 Od Izaiho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, 14 štvrtý Natanael, piaty Radaj, 15 šiesty Asom a siedmy Dávid. 16 Ich sestry boli: Sarvia a Abigail Synovia Sarvie: Abisai, Joab a Asael, traja. 17 Abigail porodila Amasu. Amasov otec bol Izmaelovec Jeter.

            18 Hesronov syn Kaleb si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Ardon. 9 Keď Azuba zomrela, vzal si Kaleb Efratu, ktorá mu porodila Hura. 20 Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel. 21 Potom Hesron vošiel k dcére Galaádovho otca Machira a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Ona mu porodila Seguba. 22 Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal dvadsaťtri miest v krajine Galaád. 23 Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira. 24 Po Hesronovej smrti vošiel Kaleb k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashura, otca Tekuu.

            25 Synovia Jerameela, Hesronovho prvorodeného, boli: prvorodený Rám, ďalej Buna, Aram, Asom a Achiáš. 26 Jerameel mal aj druhú manželku, menom Ataru; tá bola Onamovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerameelovho prvorodeného, boli: Mós, Jamin a Achar. 28 Onamovi synovia boli Semei a Jada. Semeiho synovia: Nadab a Abisur. 29 Meno Abisurovej manželky bolo Abihail; ona mu porodila Ahobana a Molida. 30 Nadabovi synovia: Saled a Apaim. Saled zomrel bez dietok. 31 Apaimovi synovia: Jesi. Jesiho synovia: Sesan. Sesanovi synovia: Oholai. 32 Synovia Jadu, Semeiho brata: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. 33 Jonatánovi synovia: Falet a Ziza. To boli synovia Jerameela.

            34 Sesan nemal synov, iba dcéry. Sesan však mal egyptského sluhu, menom Jeraa. 35 I dal Sesan svoju dcéru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. 36 Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad. 37 Od Zabada pochádza Oflal, Oflal splodil Obeda. 38 Od Obeda pochádza Jehu, od Jehua pochádza Azariáš, 39 od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, 40 od Elasu pochádza Sisamoi, od Sisamoiho pochádza Selum, 41 od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama.

            42 Synovia Kaleba, Jerameelovho brata: jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu; a jeho syn Maresa otcom Hebrona. 43 Hebronovi synovia: Kore, Tafua, Rekem a Sama. 44 Od Samu pochádza Raham, otec Jerkaama, a od Rekema pochádza Samai. 45 Samaiho syn bol Maon a Maon bol otec Betsura.

            46 Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez. 47 Jahadaiho synovia: Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáf. 48 Kalebova vedľajšia žena Maácha porodila Sabera a Taranu. 49 Od Sáfa, otca Madmeny, pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabay. Kalebova dcéra bola Achsa. 50 To boli Kalebovi synovia.

            Synovia Hura, Efratinho prvorodeného: Sobal, otec Karjatiarima, 51 Salma, otec Betlehema, Harif, otec Betgadéra. 52 Sobal, otec Karjatiarima, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchoťanov. 53 Rody Karjatiarima: Jetrejci, Afutejci, Sematejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Saraania a Estaolci.

            54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarot-Bet-Joab, polovica Menuchoranov a Sarania. 55 Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.

 

 

1Krn3

 

III.      1 Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezraelčianky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčianky Abigail, 2 tretí Absolón, syn Maáchy, dcéry gesurského kráľa Tolmailho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, 3 piaty Safatiáš od Abital, šiesty Jetraham od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Hebrone; tam kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov však kraľoval v Jeruzaleme.

            5 V Jeruzaleme sa mu narodili títo: Simaa, Sobab, Nátan a Šalamún, štyria od Amielovej dcéry Betsaby, 6 potom Jebaár, Elisama, 7 Elifalet, Noge, Nefeg, Jafia, 8 Elisama, Eliada a Elifelet, deviati. 9 To všetko sú Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien: Ich sestra bola Tamar.

            10 Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, 10 jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas, 12 jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam, 13 jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses, 14 jeho syn Amon, jeho syn Joziáš.

            15 Joziášovi synovia: Prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. 16 Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. 17 Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel, 18 Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. 19 Fadaiášovi synovia: Zorobábel a Semei. Zorobábelovi synovia: Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita, 20 potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabhesed, piati. 21 Hananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jeseiáš, jeho syn Rafaiáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš. 22 Secheniášovi synovia: Semeiáš. Semeiášovi synovia: Hatus, Jegaál, Baria, Naáriáš a Safat, šiesti. 23 Naáriášovi synovia: Elioenaj, Ezechiáš a Ezrikam, traja. 24 Elioenajovi synovia: Oduliáš, Eliasub, Feleiáš, Akub, Johanan, Dalaiáš a Anani, siedmi.

 
replica rolex