http://www.farnostokolicne.sk

Sir 1-3, Ž 97

 

 

 

 

 

Úvod

Pôvod a hodnota múdrosti

Sir1

 

 

 

 

 

 

Vznešenosť múdrosti

I. 1       Všetka múdrosť je od Pána, Boha,

            vždy bola u neho (a je pred vekmi).

2           Morský piesok, kvapky dažďa,

            dni odveké - ktože vie spočítať?

            Výšku neba a šírku zeme

            a hlbokú priepasť - ktože vie zmerať?

3           Božiu múdrosť, čo predchádza všetko -

            ktože vie prebádať?

4           Prv, ako (to) všetko, bola stvorená múdrosť

            a múdra rozvaha je odveká.

5           Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha,

            a jej cesty sú večné zákony.

6           Komuže bol odkrytý koreň múdrosti -

            a kto poznal jej dôvtip?

7           Komuže bola zjavená a oznámená znalosť múdrosti -

            a jej mnohonásobné cesty kto pochopil?

8           Jeden je najvyšší Stvoriteľ všemohúci

            - mocný a veľmi obávaný Kráľ -

            ktorý sedí na svojom tróne a vládne - je to Boh.

9           On ju stvoril (Duchom Svätým) -

            on ju videl, spočítal a zmeral.

10         Vylial ju na všetky svoje diela

            a na všetkých ľudí podľa svojho daru,

            lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú.

 

 

 

 

 

 

Cesta k múdrosti a bohabojnosti

11         Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu,

            na veselosť a je korunou radosti.

12         Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou,

            dáva veselosť a radosť a dlhý život.

13         Bohabojnému sa dobre povedie na konci,

            v deň svojej smrti dôjde požehnania.

14         Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.

15         Všetci, ktorým sa dá vidieť,

            milujú ju už pri pohľade na ňu,

            keď poznávajú jej velebné činy.

16         Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom,

            pred veriacich bola stvorená spolu s nimi už v materskom Ione;

            spolu chodí s vyvolenými ženami

            a možno ju poznať pri verných a spravodlivých.

17         Bázeň pred Pánom je nábožná veda.

18         Zbožnosť ochraňuje a robí srdce spravodlivým,

            udeľuje slasť a radosť.

19         Dobre sa povedie bohabojnému,

            v deň, keď sa pominie dôjde požehnania.

20         Plnosť múdrosti je báť sa Boha

            a plnosť (nastáva) z jej plodov.

21         Všetok dom mu naplní plodmi

            a sklady (naplní) svojimi vzácnosťami.

22         Koruna múdrosti je bázeň pred Pánom,

            dáva plný pokoj a výkvet zdravia.

23         A videl ju i spočítal:

            no obidvoje sú Božím darom.

24         Múdrosť udeľuje vedu a múdry dôvtip

            a vyvyšuje slávu tých, ktorí sa jej držia.

25         Koreň múdrosti je báť sa Pána

            a jej konáre sú dlhý život.

 

 

 

 

 

 

Múdrosť nenávidí hriech

26         V pokladnici múdrosti je dôvtip a nábožná veda,

            preto hriešnikom je múdrosť ohavnosťou.

27         Bázeň pred Pánom zaženie hriech,

28         lebo kto je bez bázne, neostáva spravodlivý,

            jeho náruživá hnevlivosť mu skazu privedie.

29         Trpezlivý vytrvá do príhodného času,

            potom (dostane) blaženú odplatu.

30         Dobre vzdelaný skrýva na čas svoje slová,

            ale pery mnohých budú hovoriť o jeho vzdelanosti.

31         Medzi pokladmi múdrosti je návod na vzdelanosť,

32         ale hriešnikovi je každá nábožnosť odporná.

33         Synu, ak túžiš po múdrosti, zachovaj si spravodlivosť

            a Boh ti ju dá.

34         Lebo múdrosť a vzdelanosť je báť sa Pána;

            jemu sa ľúbi,

35         ak je niekto verný a tichý,

            aby ho zahrnul jej pokladmi.

36         Nebuď neposlušný bázni Pána,

            ani sa nepribližuj k nemu s dvojakým srdcom.

37         Nepretvaruj sa pred ľuďmi,

            ani sa nedopusť poklesku svojimi perami!

38         Daj si pozor na ne, aby si neklesol,

            aby si nemal z toho zahanbenie;

39         aby neodkryl Boh to, čo v sebe skrývaš,

            a nezrazil ťa pred celou verejnosťou:

40         za to, že si sa neúprimne blížil k Pánovi

            a srdce si mal plné podvodu a falošnosti.

 

 

Zbierka múdrych výrokov o pravej životnej múdrosti

Sir2

 

 

 

 

 

 

Buď dokonale oddaný Bohu!

II. 1      Synu, ak ideš slúžiť Bohu,

            stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni

            a priprav sa na skúšku!

2           Uponíž si srdce a vytrvaj,

            nakloň svoj sluch a prijmi rozumné slovo

            a neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy.

3           Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh;

            pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj,

            aby si vzrástol životom, keď príde koniec.

4           Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti,

            maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje.

5           Lebo zlato a striebro čistia ohňom

            a bohumilých ľudí v peci utrpenia.

 

 

 

 

 

 

Dôvera v Boha

6           Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí,

            urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho!

            Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby!

7           Ktorí sa bojíte Pána, čakajte až sa zmiluje,

            neodkloňte sa od neho, aby ste neklesli.

8           Ktorí sa bojíte, majte k nemu dôveru,

            a vaša odmena vás neminie,

9           Ktorí sa bojíte Pána, dúfajte v neho,

            a na vaše oblaženie príde jeho zľutovanie.

10         Ktorí sa bojíte Pána, milujte ho,

            a vaše srdcia sa dožijú jasnosti.

11         Synovia, pozrite na dávne pokolenia a vedzte,

            že nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána.

12         Ktože bol opustený, ak vytrval pri jeho prikázaniach?

            Kýmže opovrhol, ak ho niekto vzýval (o pomoc)?

13         Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný

            a odpúšťa viny, keď nastane súženie,

            ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú.

 

 

 

 

 

 

Osud zúfalcov a bohumilých

14         No beda tým, čo majú srdce dvojaké

            a hriešne ústa i zločinné ruky,

            ako i hriešnikovi, ktorý chodí svetom dvojakou cestou!

15         Beda takým, ktorí majú ochabnuté srdce a nedôverujú v Boha,

            a preto ich neberie do svojej ochrany.

16         Beda takým, ktorí stratili trpezlivosť

            a ktorí opustili priame cesty

            a uchýlili sa na cesty neprávosti.

17         Lebo čo urobia, až Pán začne konať prehliadku?

18         Ktorí sa boja Pána, nebudú neposlušní jeho slovu,

            ktorí ho milujú, zachovajú jeho cestu.

19         Ktorí sa boja Pána, hľadajú, čo je mu milé,

            a ktorí ho milujú, budú plní jeho zákona.

20         Ktorí sa boja Pána, majú pripravené srdcia

            a budú si pred ním sväto počínať.

21         Ktorí sa boja Pána, zachovávajú jeho príkazy

            a zachovajú si trpezlivosť, až na nich zhliadne;

22         i povedia si: „Ak nebudeme robiť pokánie, (strestaj nás, Bože!),

            nech upadneme do rúk Pána, a nie do rúk ľudí!“

            Lebo aká je jeho velebnosť,

            také je aj jeho milosrdenstvo.

 

 

Sir3

 

 

 

 

 

 

Povinnosti voči rodičom

III. 1    Múdri synovia - to je spoločnosť spravodlivých,

            ich počínanie - je poslušnosť a milovanie.

2           Synovia, vypočujte, aké je otcovo právo,

            a tak aj robte, aby ste boli spasení.

3           Boh priznal úctu otcovi na synoch,

            a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom.

4           Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy,

            zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe.

5           Kto si ctí matku, (počína) si tak,

            ako keby si zhromažďoval poklady.

6           Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch

            a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.

7           Kto si ctí otca, bude dlho žiť,

            kto poslúcha otca, občerstvuje matku.

8           Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov

            a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom.

9           Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou

            si cti svojho otca,

10         aby zostúpilo na teba požehnanie od neho

            a aby ti jeho požehnanie ostalo naveky.

11         Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov,

            no kliatba matkina ich vyvracia od základov.

12         Nehľadaj svoju česť, ak tým potupíš svojho otca,

            z jeho potupy ti nevzniká sláva.

13         Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený,

            ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti.

14         Synu, zastaň sa v starobe svojho otca

            a nezarmucuj ho, kým žije,

15         ak slabne na rozume, maj strpenie

            a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;

            lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.

16         Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.

17         Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom

            a pamätať sa bude na teba v deň súženia

            a ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy.

18         Akú zlú povesť má taký, čo si opúšťa otca

            a kto trápi svoju matku, je od Boha prekliaty.

 

 

 

 

 

 

Buď skromný!

19         Synu, v pokore konaj svoje práce,

            a milovať ťa budú viac ako najslávnejších ľudí.

20         O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom,

            a budeš milý Bohu.

21         Lebo veľká je moc Božia,

            pokorní mu vzdávajú chválu.

22         Nevypytuj sa na veci vyššie od seba,

            ani neskúmaj mocnejšie veci od seba!

            Ale mysli vždy na to, čo ti prikázal Boh,

            a nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.

23         Nie je ti potrebné, aby si na svoje oči uvidel,

            čo je raz ukryté.

24         Na zbytočné veci sa nevypytuj mnohonásobne,

            ani nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.

25         Veď mnoho vecí ti bolo ukázaných,

            ktoré presahujú ľudský rozum.

26         Mnohých oklamala ich vlastná namyslenosť

            a ich rozvahu zaujala márnomyseľnosť.

27         Vzdorné srdce skúsi na konci zlo,

            lebo kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.

28         Srdce, ktoré kráča po dvoch cestách, nedosiahne úspech

            a človek zlého srdca príde po nich k pádu.

29         Tvrdé srdce sa zaťažuje bolesťou,

            no hriešnik (predsa) hromadí hriech na hriech.

30         Niet lieku pre spoločnosť pyšných,

            lebo si neuvedomujú, že hriech v nich ako peň zapustil korene.

31         Srdce múdreho poznajú podľa múdrosti

            a dobré ucho s veľkou túžbou počúva múdrosť.

32         Múdre a rozumné srdce sa stráni hriechu

            a v spravodlivom počínaní má svoj úspech.

33         Horiaci oheň zadúša voda,

            tak sa dobrý čin protiví hriechu.

34         Sám Boh hľadí na toho, kto koná dobro,

            pamätá na neho v budúcnosti -

            a nájde oporu, až nadíde jeho úpadok.


Pán je slávny sudca

Ž97 (96)

 

            1 Pán kraľuje, jasaj, zem;

            radujte sa, všetky ostrovy.

              2 Vôkol neho oblaky a mrákavy,

            spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

            3 Predchádza ho oheň,

            čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

            4 Jeho blesky ožarujú zemekruh:

            zem to vidí a chveje sa.

            5 Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou,

            pred Pánom celej zeme.

            6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia

            a jeho slávu vidia všetky národy.

 

            7 Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené

            a honosia sa svojimi sochami.

            Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

            8 Sion to počuje a teší sa

            a dcéry Júdove plesajú, Pane,

            nad tvojimi súdmi.

            9 Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi,

            nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

 

            10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,

            veď on ochraňuje svojich svätých

            a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

            11 Vychádza svetlo spravodlivému

            a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

            12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi

            a oslavujte jeho sväté meno.

 
replica rolex