http://www.farnostokolicne.sk

Sir 7-9, Ž 98

Sir7

 

 

 

 

Chráň sa hriechu!

VII. 1   Nerob zle a nezastihne ťa (zlo).

2           Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie.

3           Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti,

            aby si ho nežal sedemnásobne.

4           Nežiadaj si vladársku moc od Pána

            ani nečestné postavenie od kráľa!

5           Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom,

            lebo on sám pozná srdcia:

            ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom!

6           Nežiadaj si stať sa sudcom,

            ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť;

            aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším

            a nepriviedol k pádu svoju poctivosť.

7           Nedopusť sa viny proti množstvu (ľudí) v meste,

8           ani sa nemiešaj medzi zástup;

            ani sa nepleť do hriechu na dve strany,

            lebo ani za jediný nebudeš bez viny.

9           Nebuď malomyseľný na duchu!

10         Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu!

11         Nehovor: „Boh zhliadne na množstvo mojich darov

            a prijme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu.“

12         Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ,

            lebo vševidiaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje.

13         Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi,

            ale ani priateľovi nerob niečo podobného!

14         Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé,

            lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

15         V zhromaždení starších si nedovoľuj mnoho rečí,

            ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš!

16         Nemaj v nenávisti namáhavé práce,

            aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší.

17         Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania!

18         Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať.

19         Úplne pokoruj svojho ducha,

            lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom.

 

 

 

 

Ako sa zachovať k ľuďom, ktorí si zasluhujú úctu a Iásku

20         Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze,

            ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato!

21         Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou,

            ktorú si dostal pre bázeň pred Pánom:

            lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato.

22         Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu:

            ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný.

23         Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu:

            neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi!

24         Ak máš dobytok, maj oň starosť:

            ak máš z neho osoh, podrž si ho u seba!

25         Ak máš synov, vzdelávaj ich

            ohýbaj ich od ich mladosti!

26         Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo

            a neukazuj im veselú tvár!

27         Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo,

            ak ju dáš rozumnému mužovi.

28         Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju,

            ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj.

29         Z celého srdca si cti otca

            a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!

30         Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil;

            oddaj (sa) im ako aj oni tebe.

31         Z celej svojej duše sa boj Pána

            a jeho kňazov maj za posvätné (osoby)!

32         Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril,

            a jeho služobníkov nenechaj opustených!

33         Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov,

            hľaď sa očistiť obetnými stehnami!

34         Daj im obetný podiel, ako máš prikázané

            (dávať) z prvotín a zmiernych obetí,

            a za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi!

35         (Nech majú) dar z obetných stehien

            a prinášaj Pánovi zasvätenú obeť a posvätné prvotiny!

36         A podaj svoju ruku aj chudobnému,

            aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé.

37         Úprimnosť tvojho daru nech je (známa) každému, kto žije,

            ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť!

38         Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich,

            a choď spolu s tými, ktorí smútia!

39         Nech sa ti neťaží navštíviť chorého:

            pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.

40         Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec

            a nikdy nezhrešíš.

 

 

Sir8

 

 

 

 

Ako sa treba zachovať oproti jednotlivým skupinám ľudí

VIII. 1 S mocným mužom nepúšťaj sa do hádky,

            aby si mu azda neupadol do rúk.

2           Nepúšťaj sa do sporu s boháčom,

            aby azda nepostavil proti tebe (iný) spor:

3           lebo mnohých nakazilo zlato a striebro,

            až k srdcu kráľov sa tak možno dostať a prikloniť (si ich).

4           Nehádaj sa s takým, čo má mnoho rečí,

            a neprikladaj drevo na jeho oheň!

5           Nestýkaj sa s takým, kto nemá učenosti,

            aby sa nevyslovil potupne o tvojich predkoch!

6           Neopovrhuj nikým, kto sa odvrátil od hriechu -

            ani mu už nerob výčitky -

            pamätaj, že všetci si zasluhujeme pokarhanie.

7           Nepohŕdaj nikým pre jeho starobu:

            lebo aj my ideme, do staroby.

8           Neraduj sa z toho, že tvoj nepriateľ je mŕtvy,

            máš vedieť, že všetci umrieme a nežiadame si byť iným na radosť.

9           Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci,

            ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi;

10         lebo od nich sa naučíš múdrosti a rozumnej vede,

            ako bezúhonne sa máš správať voči váženým.

11         Nedaj si ujsť, čo hovoria starší,

            lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov,

12         od nich sa totiž naučíš rozumnosti,

            ako máš (správne) odpovedať, keď ti to bude treba.

13         Nerozpaľuj uhlíky hriešnikov - ak by si ich karhal -

            aby si nezhorel plameňom ohňa ich hriechov.

14         Nestavaj sa proti posmeškárovi,

            aby ti nevysedával pred ústami ako vyzvedač.

15         Nepožičaj nikomu, kto by bol mocnejší od teba;

            ak si požičal, maj to za stratenú vec!

16         Nezaručuj sa na viac, ako stačíš silou;

            ak si sa zaručil, mysli na to, že máš splatiť.

17         Proti sudcovi sa do súdu nepúšťaj,

            lebo súdi tak, ako je spravodlivé.

18         S odvážlivcom sa nevydávaj na cestu,

            aby azda neuvalil na teba svoje zlo;

            lebo on pôjde, ako sa mu zachce,

            a pre jeho nemúdrosť zahynieš spolu s ním.

19         S prchlivcom si nezačínaj hádku,

            ani s odvážlivcom nechoď na púšť,

            lebo krv je u neho akoby nič

            a zamorduje ťa tam, kde nemáš pomocníka.

20         U nemúdrych nehľadaj radu,

            veď nemôžu mať v láske nič,

            iba čo im je milé.

21         Pred cudzincom sa neraď,

            veď nevieš, čo sa zrodí v ňom.

22         Neotváraj svoje srdce pred kýmkoľvek

            aby sa ti azda nezaliečal predstieranou Iáskou a nepošpinil ťa.

 

 

Sir9

 

 

 

 

Ako sa správať voči ženám

IX. 1    Nežiarli na svoju milovanú manželku,

            aby ti nedokázala, ako veľmi škodí zlá náuka.

2           Nedávaj svojej manželke moc nad sebou

            aby neprevýšila tvoju moc  a mal by si hanbu.

3           Nevšímaj si chtivej ženy,

            aby si azda neupadol do jej osídel.

4           S tanečnicou nemaj časté styky, ani nepočúvaj (jej spev),

            aby si sa azda nezničil pre jej umenie.

5           Na pannu neupieraj svoj zrak,

            aby si neprišiel k pádu pre jej krásu.

6           Svoju dušu nijako neoddávaj smilniciam,

            aby si nezničil seba a svoje dedičstvo.

7           Neobzeraj sa po uliciach mesta,

            ani sa netúlaj po jeho námestiach!

8           Odvráť svoje oko od úhľadnej ženy

            a nezahľaď sa do cudzej krásy!

9           Pre ženskú krásu už mnohí vyšli navnivoč

            a hriešna túžba zahorí pritom ako oheň.

10         Každú takú ženu, ktorá smilní,

            pošliapu ako výkal na ceste.

11         Mnohí, čo obdivovali krásu cudzej ženy, dostali sa do opovrhnutia,

            lebo rozhovor s ňou rozpaľuje ako oheň.

12         S cudzou ženou si nikdy spolu nesadaj,

            ani nestoluj s ňou, (ležiac) na pohovke;

13         ani ju nedráždi pri víne,

            aby sa ti azda nepriklonilo k nej srdce,

            aby si potom svojou krvou neklesol do záhuby.

 

 

 

 

Ako máme zaobchádzať s priateľom

14         Dávneho priateľa neopúšťaj,

            lebo nový nebude mu podobný.

15         Ako nové víno je nový priateľ;

            až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom.

16         Nezáviď hriešnikovi slávu a bohatstvo,

            lebo nevieš, ako príde na neho pohroma.

17         Nemaj záľubu v neprávostiach násilníkov:

            máš vedieť, že násilník ani po hrob nenájde obľubu.

18         Vzďaľuj sa od toho, kto má moc zabiť,

            a nech ti ani na myseľ nepríde báť sa smrti;

19         ak sa však k nemu priblížiš,

            nedopusť sa ničoho, aby ti azda neodňal život.

20         Uvedomuj si, že si blízky smrti,

            lebo chodíš akoby medzi osídlami

            a kráčaš nad zbraňami, ktoré spôsobujú žalosť.

21         Ako len vládzeš, (skúmaj) blížneho, (ináč) sa ho stráň,

            dohovor sa s takými, ktorí sú múdri a skúsení.

22         Spravodlivých mužov si posaď k hostine,

            tvoja chvála nech je v bázni pred Bohom!

23         Svojou mysľou premýšľaj o Bohu

            a všetka tvoja reč nech sa riadi Božími príkazmi!

 

 

 

 

Vedúci mužovia nech sa chránia nerozvážnosti!

24         Pre (zručnú) umelcovu ruku dostane sa dielu pochvala,

            tak sa dostáva aj vladárovi ľudu pre jeho múdru reč

            a tiež slovu starcov pre jeho zmysel.

25         Táravý človek je postrachom mesta,

            lebo vzbudí proti sebe nenávisť, kto je nerozvážny v slove.

 

Boh víťazí na súde

Ž98 (97)

 

 

 

            1 Žalm.

            Spievajte Pánovi pieseň novú,

            lebo vykonal veci zázračné.

 

            Víťazstvo je dielom jeho pravice

            a jeho svätého ramena.

            2 Pán oznámil svoju spásu,

            pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

            3 Rozpamätal sa na svoju dobrotu

            a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.

            Uzreli všetky končiny zeme

            spásu nášho Boha.

 

            4 Na chválu Božiu jasaj, celá zem;

            plesajte, radujte sa a hrajte.

            5 Hrajte Pánovi na citare,

            na citare a na harfe zunivej.

            6 Za hlaholu trúb a poľníc

            jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

 

            7 Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa,

            zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

            8 Tlieskajte, rieky, rukami,

            jasajte s nimi, vrchy,

            9 pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem.

            Spravodlivo bude súdiť zemekruh

            a podľa práva národy.

 
replica rolex