http://www.farnostokolicne.sk

Sir 34-36

Sir34

 

 

 

 

Kde treba hľadať pevnú ochranu?

 

 

 

Falošné videnia vo sne

XXXIV. 1 Nerozumný človek si robí márne a falošné nádeje

            a sny naplňuje namyslenosťou nemúdrych.

2           Akoby chytal tieň a hnal sa za vetrom,

            tak robí ten, kto si všíma falošné videnia.

3           Videnie vo sne (si vykladá): to zodpovie tomu,

            tejto ľudskej tvári, jemu zodpovie podobný človek.

4           Čo môže urobiť čistým, kto sám je nečistý?

            A akú pravdu ti povie, kto sám je luhár?

5           Mylné veštenie, falošné hádačstvo, sny čarodejníkov -

               to všetko je márne.

6           Srdce trpí pri predstavách ako tá, čo pracuje k pôrodu.

            Ak videnia nemajú svoj pôvod od Najvyššieho,

            nevenuj im svoje srdce!

7           Lebo sny už mnohých uviedli do bludu

            a došli k pádu, ktorí sa spoliehali na ne.

8           Neomylne sa splní slovo Zákona

            a vyplní sa, čo múdrosť spoľahlivo (oznámila) ústami.

 

 

 

 

Životná skúsenosť a bázeň pred Bohom

9           Čo môže vedieť taký, kto neprešiel skúškami?

            Ale muž v mnohom skúšaný má hlbokú myseľ

            a kto sa mnoho učil, vie rozumne hovoriť.

10         Kto nič neskúsil, málo toho vie,

            ale kto prešiel ďalekým (svetom), vie aj mnoho zla urobiť.

11         Kto neprešiel skúškou (života), akéže veci pozná?

            Kto sa už mnoho (sklamal), mnoho zla môže narobiť.

12         Mnoho som videl na svojich potulkách

            a (poznal som) rozličné zvyky, že ich nemožno vyrozprávať.

13         Pre tieto veci som sa dostal často do nebezpečenstva smrti,

            ale Božia milosť ma zachránila.

14         Duch bohabojných bude, mať život

            a svojím navštívením ich Boh požehnáva.

15         Svoju nádej skladajú vo svojom Vysloboditeľovi,

            lebo oči Pána sledujú tých, ktorí ho milujú.

16         Kto sa bojí Pána, pred ničím sa nestrachuje ani neobáva,

            lebo on je jeho nádejou.

17         Blažená duša toho, kto sa bojí Pána!

18         Na koho iného má upierať svoj zrak, kto je jej posilou?

19         Oči Pána hľadia na tých, ktorí sa ho boja,

            on je ich mocným ochrancom, silnou oporou.

            Chráni proti úpalu a zatieni ich proti (horúčave) poludnia.

20         Uzmieri previnenia, pomáha pri páde,

            pozdvihuje dušu, rozžiaruje oči,

            poskytuje uzdravenie, život a požehnanie.

 

 

 

 

Príkazy o obetách

21         Obeta z veci nespravodlivo (nadobudnutej) je poškvrnená,

            posmechy rúhačov nemôžu byť milé (Bohu).

22         Pán (ostáva) jedine s tými, ktorí vytrvajú

            na cestách pravdy a spravodlivosti.

23         Najvyšší neprijíma dary hriešnikov,

            obetu hriešnikov si ani nevšimne,

            množstvo obiet ho nepohne k zľutovaniu nad ich hriechmi.

24         Kto prináša obetu z majetku chudobných,

            ako keby syna zabíjal pred otcovými očami.

25         Život chudobných je núdzny chlieb:

            kto by takého oklamal, je mužom krvi.

26         Kto inému odníma v pote zarobený chlieb,

            akoby zavraždil svojho blížneho.

27         Kto vylieva krv a kto krivdí nádenníkovi - sú (rovnakí) bratia.

28         Ak jeden stavia, druhý rúca - čo z toho majú okrem námahy?

29         Ak sa jeden modlí, druhý preklína - koho hlas má Boh vypočuť?

30         Kto sa umyl po dotyku mŕtveho (tela), ale znovu sa ho dotýka,

            čo mu osoží všetko jeho očisťovanie?

31         Tak je to aj s človekom, ktorý sa postí za svoje hriechy,

            ale znovu tie isté hriechy pácha,

            čo mu osoží všetko, čím sa umŕtvoval,

            a jeho modlitbu ktože má vypočuť?

 

 

Sir35

 

XXXV. 1 Kto zachováva Zákon, prináša časté obety.

2           Je to spasiteľná obeta, ak niekto dbá na prikázania

            a ďaleký zostáva všetkej neprávosti.

3           Zmiernu obetu prináša za neprávosti a odprosuje za hriechy,

            kto sa vzdiali od neprávosti.

4           Kto preukazuje lásku, ako keby obetoval jemnú múku,

            a kto koná milosrdenstvo, prináša (pravú) obetu.

5           Pán má v tom záľubu, ak niekto zanechá neprávosti,

            a uzmierenie za hriechy je v tom,

               ak niekto odstúpi od nespravodlivosti.

6           Nedostavuj sa pred Pána naprázdno!

7           Toto všetko treba konať, lebo to prikazuje Boh.

8           Obeta spravodlivého je tuk na oltári

            a (jeho) vôňa vystupuje až pred Najvyššieho.

9           Obeta spravodlivého je príjemná (Bohu)

            a na jeho spomienkovú obetu Najvyšší nezabudne.

10         S dobrou mysľou vzdávaj Bohu chválu

            a neukracuj prvotiny (dorobené) svojimi rukami!

11         Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá

            a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)!

12         Dávaj Najvyššiemu, ako ti on dáva,

            s prívetivým okom prinášaj všetko, čo nájde tvoja ruka.

13         Lebo Pán je to, ktorý ti odplatí;

            a on ti môže odplatiť sedemnásobne.

14         Neprinášaj podlé veci za obetu,

            lebo také ani neprijme.

15         Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu,

            lebo Pán je sudcom

            a pred ním sláva osoby (neznamená) nič.

 

 

 

 

Modlitba chudobného

16         Pán nedáva nikomu prednosť pred chudobným

            a vypočuje prosbu ukrivdeného.

17         Modlitbou siroty neopovrhne,

            ani vdovy, keď svoju žalobu prednesie s nárekom.

18         Či netečú slzy po tvári vdove

            a jej výkriky sa nevznášajú (proti tomu), kto ich vyvolal?

19         Lebo slzy z jej tváre vystupujú do neba

            a Pán, keď ju počuje, nebude sa z toho radovať.

20         Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho prijme (na milosť),

            jeho modlitba sa približuje až k oblakom.

21         Modlitba pokorného preniká oblaky:

            ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti,

            ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho.

22         A Pán ho nebude odkladať,

            ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva,

            a Všemohúci nebude voči (nespravodlivým) zhovievavý,

            ale bolestným (úderom) zasiahne im chrbát.

23         Aj pohanom odplatí pomstou,

            až kým nezahubí množstvo pyšných

            a nerozláme berly nešľachetných;

24         kým neodplatí všetkým podľa ich činov,

            ako urobil za činy Adama a za jeho opovážlivosť;

25         kým neprisúdi spravodlivým súdom svojmu ľudu

            a svojím milosrdenstvom nerozveselí spravodlivých.

26         Boh sa vie hojne zľutovať v čase súženia,

            (zakročí), akoby (prichádzali) kvapky za veľkého sucha.

 

 

Sir36

 

 

 

 

Modlitba za ochranu Božiu pre národ

XXXVI. 1 Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru a zhliadni na nás

            a ukáž nám jasnosť svojho milosrdenstva!

2           Uvrhni svoju bázeň na pohanov, ktorí nejdú za tebou,

            aby poznali, že okrem teba niet Boha,

               a nech ohlasujú tvoje veľké činy!

3           Pozdvihni svoju ruku proti cudzím národom,

            aby uzreli tvoju všemohúcnosť!

4           Ako si sa na nás ukázal svätým pred ich pohľadom,

            tak zasa ukáž pred nami, aký vieš byť mocný proti nim,

5           aby poznali teba, ako sme my poznali,

            že niet Boha okrem teba, Pane.

6           Obnov podivné znamenia, zopakuj zázraky!

7           Osláv svoju ruku a pravé rameno!

8           Prebuď svoju rozhorčenosť a vylej svoj hnev!

9           Vyhub protivníka a znič nepriateľa!

10         Urýchli čas a pamätaj (urobiť utrpeniu) koniec,

            aby rozprávali o tvojich obdivuhodných činoch!

11         Nech plameň hnevu zožerie každého,

               kto by si myslel, že sa zachráni,

            a tí, čo trápia tvoj ľud, nech sa dožijú záhuby!

12         Rozdrv hlavu nepriateľským vladárom,

            ktorí si myslia: „Niet nikoho okrem nás.“

13         Zhromaždi všetky Jakubove pokolenia,

            aby poznali, že okrem teba niet Boha;

            nech hovoria o tvojich veľkých činoch

            a urob ich svojím dedičstvom, ako to bolo od počiatku.

14         Zľutuj sa nad svojím ľudom, ktorý nesie tvoje meno,

            nad Izraelom, ktorého si rovným urobil svojmu prvorodenému.

15         Zľutuj sa nad mestom, ktoré je zasvätené tebe,

            nad Jeruzalemom, kde máš svoje bývanie.

16         Naplň Sion svojimi nevysloviteľnými dielami

            a svoj ľud svojou slávou!

17         Osvedč sa tým, ktorí sú prvotinami všetkého stvorenia,

            a splň všetko, čo v tvojom mene predpovedali dávni proroci.

18         Daj odmenu tým, ktorí sa spoliehajú (iba) na teba,

            aby sa ukázala spoľahlivosť tvojich prorokov:

            vyslyš modlitby svojich služobníkov

19         podľa Áronovho požehnania, ktoré dal ľudu,

            a upravuj nás na spravodlivú cestu!

            Nech vedia všetci, ktorí žijú na zemi,

            že ty si Boh, ktorý svojím okom sleduješ svet.

 

 

 

Ako si počínať v rozličných okolnostiach života

 

 

 

 

O dobrej manželke

20         Žalúdok požíva každé jedlo,

            ale niektoré jedlo je lepšie než druhé.

21         Ako podnebie rozozná jedlo z divočiny,

            tak aj rozvážne srdce (pozná) falošné slová.

22         Podvodné srdce pôsobí zármutok,

            ale skúsený človek mu vie odporovať.

23         Žena prijíma každého muža,

            ale niektorá deva je hodnejšia od inej.

24         Krása ženy privábi veselosť na tvár jej muža

            a túžba (po nej) prevyšuje každú inú túžbu mužovu.

25         Ak má na jazyku prívetivosť, miernosť a srdečnosť,

            jej muž nie je potom ako ostatní ľudskí synovia.

26         Kto dostal dobrú ženu ten sa dostáva k bohatstvu,

            ona je pomocnicou aj stĺpom, o ktorý sa pokojne (opiera).

27         Kde niet plota, tam voľne kradnú majetok,

            kde niet ženy, tam (muž) zastone v biede.

28         Ktože dôveruje tomu, kto nemá hniezda?

            Uchýli sa tam, kde príde naňho súmrak.

            Je ako opásaný lúpežník,

            skokom sa ženie od jedného mesta k inému mestu.

 

 
replica rolex